Спечелете нов автомобил TOYOTA CORROLA - COMFORT

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 юли 2024

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

За срока на Играта, посочен в точка 2, (1) по-горе, ще бъде дадена 1 (една) награда -  нов автомобил TOYOTA CORROLA - COMFORT

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.

Наградата е лична, не може  да бъде преотстъпвана или заменяна на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградата ще бъде предадена на печелившия участник на територията на Република България.

Играта НЕ е обвързана с покупка на продукти.


Лице, което желае да участва в играта за спечелване на наградата по точка 4 (1) - автомобил TOYOTA CORROLA COMFORT, следва:

     Да се регистрира на www.nestle.bg/birthday, като предостави необходимите лични данни, обозначени в задължителните полета.

    Да отговори на анкета, включваща 6 въпроса , като в празното поле за всеки въпрос попълни цифрата или текста на една от предварително задедените опции.

Не се допуска въвеждането на нерелевантен текст в  полетата за отговор на въпросите. Участници, които са попълнили полетата за отговор с нерелевантен към въпросите текст, ще бъдат дисквалифицирани и няма да участват в тегленето за наградата.

След приключване на Играта (на 31.07.2024 г. в 23.59) ще бъде извършено валидиране на всички участници, регистрирали се  в Играта.

    За валидна се счита регистрация, която:

    Съдържа информация за личните данни на участника, посочена в т. 3, по-горе и обозначена като задължителни полета

    Съдържа отговори на всички въпроси от анкетата, по начина описан в точка 5, по-горе

    Отговаря на всички останали условия на настоящите правила.

    Всеки участник има право само на една регистрация. Всяка регистрация след първата на един и същ участник няма да бъде включена в тегленето за наградата.

    След валидиране на участниците в Играта, Организаторът създава списък с всички участници, чиито регистрации в Играта отговарят на условията на настоящите правила. С помощта на специализиран софтуер, на случаен принцип, от списъка по предходното изречение ще се извърши теглене на един печеливш участник и двама резервни участници по реда на изтеглянето. Изтеглянето на спечелил участник и резервите се извършва от  създадена за целта комисия от представители на Организатора и в присъствието на нотариус, което се удостоверява с изготвянето на протокол.

     Две имена и телефонен номер без последните три цифри  наспечелилия наградата ще бъде публикуван на сайта на играта www.nestle.bg/birthday,в срок от тридесет дни след приключването на Играта.

    Организаторът ще осъществи връзка с изтегления печеливш участник, на посочените от него имейл и/или телефон, за начина на  удостоверяване самоличността на спечелилия. Спечелилият участник има ангажимента в срок от 5 (пет) работни дни, след получаване на имейла да се свърже с Организатора с оглед предоставяне на необходимата информация и данни за подготвяне документалното прехвърляне на наградата.. В случай, че Организаторът не успее да се свърже със спечелилия, на посочените от същия имейл и телефонен номер, и спечелилият не се свърже обратно с Организатора в рамките на 5 работни дни след получаване на мейла, ще се счита, че той се отказва от правото да получи наградата и Организаторът има право да я предостави на изтеглен като резерва участник, по реда на изтеглянето им.

     За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи лична карта на представител на Организатора, на организирана среща,  за да удостовери самоличността си;

- да се яви лично пред нотариус, за да бъде спазена законоустановената процедура по прехвърляне на наградата

- попълни декларация за получаване на наградата.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара