Спечелете 15 фитнес гривни

Снимката на наградата е илюстративна

Краен срок - 21 декември 2020

Награди: след провеждане на томбола ще бъдат раздадени 15 (петнадесет) на брой предметни награди - фитнес гривни.

Участието в Играта е безплатно и в нея може да се включи всеки клиент на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД (физическо или юридическо лице), наричано за краткост „Участник“, а  в  множествено  число  „Участници", при  условие,  че  е заплатил  сметката  си  за електроенергия през сайта на ЕНЕРГО-ПРО на адрес: https://vp.energo-pro.bg/ в периода на  провеждане  на Играта и при  положение,  че се е регистрирал,  и предоставил изричното си съгласие с настоящите Правила.

Печеливш Участник в Играта може да бъде само лице, вписано като клиент в базата данни  на Организатора със  съответния  клиентски  номер,  посочило  актуален телефонен номер за контакт, както и към датата на теглене на печелившите Участници в Играта да няма просрочени задължения към Организатора.

Лице, което притежава повече от един клиентски номер, може да участва в Играта, заплащайки задълженията към всеки един от тях.

В Играта нямат право да участват служители на Дружества от групата на ЕНЕРГО-ПРО Варна. В случай че такива лица бъдат изтеглени, те ще бъдат дисквалифицирани и на тяхно място ще бъдат изтеглени други Участници.

За  да  се  включи  в Играта,Участникът трябва  дае заплатил сметката  си  за електроенергия през сайта на ЕНЕРГО-ПРО на адрес: https://vp.energo-pro.bg/в периода на провеждане на Играта.

Всеки Участник има право да спечели само една награда. Ако бъде изтеглен Участник, който вече е спечелил награда от Играта, то той автоматично се дисквалифицира  и на негово място ще бъде изтеглен друг Участник.

Печелившите Участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип след провеждане на томбола в административната сграда на Организатора, а именно: гр. Варна 9009, бул. Владислав Варненчик No 258, Варна Тауърс, Кула Г, в присъствието на нотариус в двуседмичен срок след приключването на Играта.

Преди участие в Играта, Участниците дават изричното си съгласие ако бъдат изтеглени като печеливши трите им имена (за клиенти –физически лица), съответно пълното наименование/фирма и правната форма (за клиенти –юридически лица), да бъдат публикуванина интернет страницитена ЕНЕРГО-ПРО ВарнаЕАД: https://www.energo-pro.bg/bg/kampaniiи ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД:https://www.energo-pro-sales.bg/bg/za-
klienta/kampanii,и/ или във всички Центрове за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО, не по-късно от 1 (един) работен ден след датата на изтеглянето им.

Печелившите Участницище бъдат уведомени за това чрез телефонно обаждане в срок до 5(пет) дни след тяхното изтегляне.

За да получат наградата си, печелившите Участници е необходимо да посетят Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД като предварително уточнят с Организаторанай-удобен за тях офис. Организаторът поема разноските по доставяне на наградата до мястото на получаването

Печелившият Участникследва да окаже необходимото съдействие заполучаване на наградата, като се яви науговореното място и час. Получаването на наградата ще бъде удостоверено с подписването на приемо-предавателен протокол. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара