Спечелете почивки в България, изживявания, раници, термоси и чадъри


Краен срок - 31 декември 2020


Кампанията се организира и провежда на територията на Република България във всички физически обекти и електронни сайтове, които приемат разплащания на ПОС терминално устройство с карти Bcard.

В Кампанията имат право да участват всички картодържатели на кредитни, дебитни и предплатени, персонални или фирмени карти с логото „Bcard“ или „Bcard ограничена мрежа“, издадени от сертифицирани издатели на карти Bcard от Националната картова и платежна схема. Служителите на Националната картова и платежна схема, както и членове на техните семейства (деца и съпрузи), не се допускат до участие в Кампанията.

Всеки картодържател, отговарящ на условията по т. 4, който заплати с карта „Bcard“ или „Bcard ограничена мрежа” на ПОС терминално устройство във физически обект, интернет сайт или на банкомат в периода на Кампанията, автоматично се включва в томбола за наградите, посочени по-долу. Всеки картодържател участва в Кампанията с всяка извършена от него трансакция. Всички трансакции, извършени с карти Bcard в периода на Кампанията, се включват в томболата за награди. Трансакциите, извършени във всеки един от четирите месеца на Кампанията, ще се включват само в тегленето на награди, което се провежда в месеца, следващ месеца, в който е направена трансакцията.

Наградите ще се теглят след края на всеки месец от периода на кампанията между 5-то и 10-то число на месеца, следващ месеца, в който са извършени трансакциите. Всеки участник може да направи неограничен брой трансакции и те ще се включат в томболата, докато участникът не бъде изтеглен като печеливш. При повторно изтегляне на вече спечелил участник, същият няма да вземе участие в раздаването на наградите, тъй като може да бъде спечелена само една награда от томболата от един и същи участник за цялото време на кампанията.

След приключване на всеки един от 4-те месеца на Кампанията, Организаторът на Кампанията ще тегли наградите в присъствието на нотариус. От всички регистрирани трансакции на ПОС терминално устройство (в системния запис на трансакцията се съдържа необходимата информация, която отличава всяка една трансакция от друга – номер на картата на участника, дата и час на извършване, авторизационен код, др.), обработени от авторизационните системи на Издателите на карти Bcard, ще бъдат изтеглени на случаен принцип печелившите такива. При всяко едно от 4-те тегления на награди, 5 броя резервни трансакции ще бъдат изтеглени, в случай че някой от печелившите не бъде открит или не желае да получи наградата си. 6.

Всеки картодържател на карта Bcard, направил покупка с карта Bcard на ПОС терминално устройство в страната, може да спечели една от следните награди:
* Уикенд почивка в България
* Изживяване в България
* Предметна награда раница, чадър или термос, брандирани с логото Bcard на Схемата

Всеки месец ще бъдат раздадени 104 награди при следното изтегляне на печелившите: * Първите 40 печеливши – предметна награда чадър * Следващите 30 печеливши – предметна награда раница * Следващите 20 печеливши – предметна награда термос * Следващите 10 печеливши – изживяване в България (ваучер) * Последните 4 печеливши – уикенд почивка в България (ваучер)

Спечелените награди не могат да бъдат променяни или заменяни с друга награда и не могат да бъдат заменени за паричната им равностойност. Използването на наличността по ваучера се осъществява в местната валута - лев. Ваучерът не е личен и може да се прехвърля на трети лица. Националната картова и платежна схема декларира и внася дължимия данък във връзка с предоставените парични награди по реда и в срокове, предвидени в закона.

Изтеглените трансакции се идентифицират с кои карти са извършени, съответно и от кои издатели на Bcard са издадени. Издателят на Bcard има ангажимент да идентифицира печелившите картодържатели и в срок до 5 работни дни от тегленето на наградите да се свърже с тях по телефона за уточняване на адреса за доставка с куриер на спечелената награда или получаването й в удобен клон на Издателя на картата. Наградата следва да бъде получена от печелившия в рамките на един календарен месец от осъществяването на контакт с него.

Ако спечелил участник не бъде открит по телефона от Издателя на неговата карта Bcard в сроковете, посочени в предходния параграф, или откаже да получи наградата, участникът губи правото да получи наградата. В посочените случаи наградата се предоставя на резервен участник, (съгласно реда на неговото изтегляне), който ще бъде уведомен по същия ред, описан по-горе. След тегленето на томболата, Организаторът има ангажимент да публикува собствено име и инициал на фамилията на спечелилите участници и институцията, от която имат издадена карта Bcard, на интернет сайта на Националната картова и платежна схема www.bcard.bg. При извършена трансакция с фирмена карта, наградата се получава от физическото лице, на което картата е предоставена за ползване. .

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара