Спечелете 30 рекламни награди от Urinal Akut


Краен срок - 31 август 2020

В Промоцията има право на участие всяко физическо лице, с местоживеене в България, на възраст над 18 /осемнадесет/ години, с изключение на служителите на „ВАЛМАРК България“ ЕООД, които са свързани с Промоцията, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи, братя и сестри Всички лица, ненавършили 18 (осемнадесет) години, но навършили 16 (шестнадесет) години трябва да вземат разрешение от родител или друг законен представител преди да вземат участие и да предоставят свои лични данни. За лицата, които не са навършили 16 (шестнадесет) години, освен разрешението от родител или друг законен представител, съгласно предходното изречение, е необходимо и изрично съгласие от родител или друг законен представител за обработване на личните им данни.

За да се включат в томбола за спечелване на награда участниците в Промоцията трябва да изпълнят, описаните по-долу стъпки:

    Да достъпят промоцията на https://www.idelyn.bg/Product/4/urinal-akut или https://www.idelyn.bg/Article/3615/korona-karantina-i-cistit
    Да се регистрират за участие в промоцията с предоставяне на имена и имейл адрес

Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Официалните правила на Играта („Нарушение”) ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора.

Нарушение включва действия за:

    Всяко действие, което променя механизма за участие в Промоцията или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Официални правила, в т.ч. правилата за регистрация и за привличане на други участници в Промоцията.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начина на определяне на опит или нарушение на Официалните правила на Играта.

За периода на Промоцията, ще бъдат раздадени общо 30 /тридесет/ награди – 10 рекламни бутилки Urinal и 20 продукта Уринал Акут.

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

Наградите ще бъдат раздадени с томбола /електронен жребий/ между всички регистрирали се за участие в промоцията.

Печелившите ще бъдат изтеглени и обявени на 2.09.2020 г. на Интернет адрес: www.idelyn.bg.

Един участник може да спечели само една награда в рамките на Промоцията. Печелившите участници ще получат имейл от Организатора за предоставяне на трите си имена, адрес за доставка в работно време и мобилен телефон за връзка в рамките на 5 работни дни след обявяване на имената им. Печелившите участници трябва да отговорят на Организатора в рамките на 5 работни дни от получаване на имейла (или не по-късно от 16.09.2020г.). В противен случай наградата няма да бъде предоставена.

Печелившите участници ще получат наградите си на предоставения от тях адрес, по куриер, за сметка на Организатора, до 10 /десет/ работни дни, считано от получаването на имейл от тях с данните за доставка. При получаването на наградата печелившият участник се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност. Ако печелившият е на възраст под 18 /осемнадесет/ години се предоставя лична карта и задължително следва да бъде придружен от родител, настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка, настойничество или попечителство.

Организаторът не носи отговорност в случай, че участникът е предоставил грешни имена, адрес или телефон. Организаторът не носи отговорност в случай, че участникът не е прочел имейла от организатора за предоставяне на данни и не е отговорил в рамките на посочения в правилата на промоцията срок.

Ако наградата не може да бъде доставена по причини извън обхвата на Организатора (грешен адрес, сгрешени лични данни и т.н.), то тя няма да бъде предоставена. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник само, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара