Спечелете таблет и 3 ваучера по 100 лв. от ЕНЕРГО-ПРО

Снимката на наградата е илюстративна.

Краен срок - 7 август 2020

Награди След провеждане на томбола: една голяма – таблет на стойност до 300.00 (триста) лева и три по-малки – ваучери за пазаруване на стойност 100.00 (сто) лева.

Участието в Играта е безплатно и в нея може да се включи всеки клиент на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД (физическо или юридическо лице), наричано за краткост „Участник“, а в множествено число „Участници", при условие, че е заплатил сметката си за електроенергия през сайта на ЕНЕРГО-ПРО на адрес: https://vp.energo-pro.bg/ в периода на провеждане на Играта и при положение, че е предоставил изричното си съгласие с настоящите Правила.

Печеливш Участник в Играта може да бъде само лице, вписано като клиент в базата данни на Организатора със съответния клиентски номер, посочило актуален телефонен номер за контакт, както и към датата на теглене на печелившите Участници в Играта да няма просрочени задължения към Организатора.

Лице, което притежава повече от един клиентски номер, може да участва в Играта, заплащайки задълженията към всеки един от тях.

В Играта нямат право да участват служители на Дружества от групата на ЕНЕРГО-ПРО Варна. В случай че такива лица бъдат изтеглени, те ще бъдат дисквалифицирани и на тяхно място ще бъдат изтеглени други Участници.

Всеки Участник има право да спечели само една награда. Ако бъде изтеглен Участник, който вече е спечелил награда от Играта, то той автоматично се дисквалифицира и на негово място ще бъде изтеглен друг Участник..

Печелившите Участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип след провеждане на томбола в административната сграда на Организатора, а именно: гр. Варна 9009, бул. Владислав Варненчик № 258, Варна Тауърс, Кула Г, в присъствието на нотариус до 30.08.2020 г.8.Преди участие в Играта, Участниците дават изричното си съгласие ако бъдат изтеглени като печеливши трите им имена (за клиенти – физически лица), съответно пълното наименование/фирма и правната форма (за клиенти – юридически лица), да бъдат
публикувани на интернет страниците на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД:
https://www.energo-pro.bg/ и ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД: https://www.energo-pro-sales.bg/, както и във всички Центрове за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО, не по-късно от един работен ден от посочената в т. 7 дата.

Печелившите Участници ще бъдат уведомени за това чрез телефонно обаждане в срок до
5 (пет) дни след тяхното изтегляне.

За да получат наградата си, печелившите Участници е необходимо да посетят Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД като предварително уточнят с Организатора най-удобен за тях офис. Организаторът поема разноските по доставяне на наградата до мястото на получаването.

Печелившият Участник следва да окаже необходимото съдействие за получаване на наградата, като се яви на уговореното място и час. Получаването на наградата ще бъде удостоверено с подписването на приемо-предавателен протокол.

При получаване на наградата печелившите Участници следва да се легитимират пред служител на Организатора с документ за самоличност. В случай че печелившият Участник не може да получи наградата си лично, същата може да бъде предадена на упълномощено от него лице, като пълномощникът следва да представи нотариално заверено пълномощно за това. В този случай това обстоятелство се вписва в приемо-предавателния протокол, за да се удостовери, че наградата е получена от пълномощник на печелившия Участник.

Награди, неполучени и / или непотърсени, се пазят в срок от 3 (три) месеца от обявяването на печелившите Участници по т. 8. След изтичане на горепосочения срок от 3 (три) месеца, печелившият Участник губи права за получаване на обявената награда.

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара