Спечелете почивки в СПА ХОТЕЛ Двореца, ваучери и много летни награди от Happy


Краен срок - 24 август 2020

Организаторът осигурява следните награди в ИГРАТА, а именно:

1. 5 броя нощувка за двама в СПА ХОТЕЛ Двореца

1. 30 броя ВАУЧЕРА х 30 ЛЕВА INVOKE

1. 30 броя ВАУЧЕРА х 30 ЛЕВА PREMIUM HEALTH

1. 40 броя ВАУЧЕРА х 30 ЛЕВА HAPPY BAR & GRILL

1. 30 броя плажни кърпи

1. 100 броя плажни несесера

1. 30 броя тестета за карти

Всеки Участник може да вземе участие в ИГРАТА, само след изпълнение на следните условия:

1. Участникът следва да приеме настоящите ОУ, да попълни електронна регистрационна форма в Сайта с коректно посочване на име/фамилия/имейл/телефон, както и да изрази съгласие предоставените от него данни да бъдат използвани за целите на участие в ИГРАТА и евентуалното получаване на награда от нея.

2. За участие в играта е необходимо през периода на играта УЧАСТНИКЪТ да извърши покупка в ресторант Хепи на стойност поне 20 лева или по-висока и да регистрира в Сайта кода от издадения фискален касов бон за покупката.

3. Регистрацията на един код отговарящ на условието по т.2.2. дава право на участие за спечелване на един брой от наградите по т.ІІІ, 1.2.,1.3.,1.4.,1.5.,1.6. и 1.7. от настоящите ОУ. Регистрираният код по предходното изречение участва във всяко следващо (след регистрирането му) тегленене на награда съобразно т.5.1.

4. Регистрацията на три или повече кода, всеки един от тях отговарящ на условието по т.2.2., дава право на участие за спечелване на един брой от наградите по т.ІІІ, 1.1. (нощувка за двама в СПА ХОТЕЛ Двореца) от настоящите ОУ.

Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази ИГРА; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.

Всеки първи работен ден на съответната седмица от ИГРАТА, Организаторът ще изтегля и обявява в страница печелившите участници, както следва:

На 27.07.2020г. - 6 броя ВАУЧЕРА х 30 ЛЕВА INVOKE; 6 броя ВАУЧЕРА х 30 ЛЕВА  PREMIUM HEALTH, 8 ВАУЧЕРА х 30 ЛЕВА HAPPY BAR & GRILL, 6 плажни кърпи, 20 плажни несесера и 6 тестета карти

На 03.08.2020г. – 6 броя ВАУЧЕРА х 30 ЛЕВА INVOKE; 6 броя ВАУЧЕРА х 30 ЛЕВА  PREMIUM HEALTH, 8 броя ВАУЧЕРА х 30 ЛЕВА HAPPY BAR & GRILL; 6 броя плажни кърпи; 20 броя плажни несесера и 6 броя тестета карти

На 10.08.2020г. – 6 броя ВАУЧЕРА х 30 ЛЕВА INVOKE; 6 броя ВАУЧЕРА х 30 ЛЕВА  PREMIUM HEALTH; 8 броя ВАУЧЕРА х 30 ЛЕВА HAPPY BAR & GRILL; 6 броя плажни кърпи; 20 броя плажни несесера и 6 броя тестета карти;

На 17.08.2020г. – 6 броя ВАУЧЕРА х 30 ЛЕВА INVOKE; 6 броя ВАУЧЕРА х 30 ЛЕВА  PREMIUM HEALTH; 8 броя ВАУЧЕРА х 30 ЛЕВА HAPPY BAR & GRILL; 6 броя плажни кърпи; 20 броя плажни несесера и 6 броя тестета карти;

На 24.08.2020г. – 6 броя ВАУЧЕРА х 30 ЛЕВА  INVOKE; 6 броя ВАУЧЕРА х 30 ЛЕВА  PREMIUM HEALTH, 8 броя ВАУЧЕРА х 30 ЛЕВА HAPPY BAR & GRILL; 6 броя плажни кърпи, 20 броя плажни несесера; 6 броя тестета карти; 5 броя Нощувка за двама в СПА ХОТЕЛ Двореца

Печелившите Участници се определят на томболен принцип от назначена от Организатора комисия, електронно, чрез специален софтуер.

Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението на Сайта на Организатора. Лично се счита уведомление от Организатора на посочения от Участника електронен адрес /е-mail/ и/или телефон за контакт.

Наградата предава лично или се изпраща по куриер на посочен от участника адрес, като разходите са за сметка на Организатора. Ако участникът не бъде открит в рамките на 5 (пет) работни дни на посочените от него координати /имейл и телефон/, той губи правото да получи наградата и такава не се предоставя. В случаите по предходното изречение Организаторът има право да проведе допълнително теглене за определяне на друг печеливш участник, който да получи наградата.

Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес. В тези случаи наградата се предоставя на допълнително определен печеливш.

При получаване на награда по т.ІІІ,1.1. он настоящите ОУ (нощувка за двама в СПА ХОТЕЛ Двореца), УЧАСТНИКЪТ е длъжен да попълни и подпише предоставена от Организатора декларация във връзка с изпълнението на данъчните задължения на Организатора за внасяне на данък по ЗДДФЛ. При неизпълнение по предходното изречение, УЧАСТНИКЪТ губи правото си да получи наградата и Организаторът има правата по т.6.1., изр. трето от настоящите ОУ.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара