Спечелете 33 ваучера по 3000 лв. за пазаруване в Lidl


Краен срок - 31 август 2020

33 ваучера x 3000 лева за пазаруване в Lidl

Пазарувай в Lidl за минимум 33 лв. и регистрирай касовата бележка на lidl.bg/3000 и можеш да спечелиш един от 33 ваучера по 3000 лв. за пазаруване в Lidl.

Пази касовата бележка, за да вземеш наградата си.

За да участва в Играта, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта (01.08.2020 до 31.08.2020 г. вкл.) да:

1. пазарува в магазин на Лидл България за не по-малко от 33 (тридесет и три) лева и да запази касовата бележка; и

2. да посети страницата www.lidl.bg/3000 и да попълни в съответните полета номера на магазина, от който е пазарувал, и номера на касовата бележка, както е показано на самата страница, както и да попълни в регистрационната форма съответната информация в предвидените за тази цел задължителни полета: име и фамилия (на кирилица), имейл адрес, телефонен номер, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и личните му/ѝ данни да бъдат обработвани за целите на Играта съгласно политиката на Лидл България за защита на личните данни за Играта  и след това да натисне бутон „Участвай“.

В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една касова бележка не може да се участва повече от веднъж, т.е. за всяко участие е необходима отделна касова бележка. За целите на играта, участникът следва да запази касовата бележка, с която е участвал, до един месец след приключване на Периода на провеждане на Играта, тъй като представяне на копие на същата е условие за получаване на награда в Играта, в случай че Участникът бъде изтеглен като победител.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са 33 ваучера за пазаруване в магазините на Лидл България, всеки на обща стойност 3000 лв. Един ваучер включва 3 електронни карти за пазаруване в магазините на Лидл България, всяка заредена с 1000 лв. Всяка карта може да се използва многократно до изчерпване на заредената в нея сума или до изтичане на периода ѝ на валидност (10.09.2023 г.), което настъпи първо.

Един Участник може да спечели само една награда, независимо колко отделни участия има; по-големият брой отделни участия увеличава шанса Участникът да бъде изтеглен като печеливш в Играта.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

С получаването на наградата Участникът се задължава като необходимо условие да предостави информация относно своите пълни (три) имена и ЕГН с оглед фискалните задължения на Организатора. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда.

Определянето на печелившите Участници ще се извърши в първия работен ден след приключване на Периода на провеждане на Играта, а именно на 01.09.2020 г., чрез провеждането на томбола на случаен принцип. От всички регистрирани Участници в Играта ще бъдат изтеглени 33 касови бележки, като лицата, регистрирали ги, ще получат по една награда, описана в т. 9, за всяка съответна касова бележка. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

Имената на печелившите Участници, както са посочени в регистрационната форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: www.lidl.bg/3000 до 24 часа след провеждане на томболата. Участниците ще бъдат уведомени, че са спечелили награда и чрез имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от съответния Участник в регистрационната форма. 

Всеки Участник, спечелил награда, трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената му/ѝ на интернет страницата на Лидл България съгласно условията на т. 14, да изпрати потвърждение, че желае да получи наградата и че желае да му бъде издадена служебна бележка по реда на ЗДДФЛ, както и конкретен валиден адрес за получаване. Потвърждението става през контактния формуляр на следния линк: https://www.lidl.bg/bg/FAQ-Kontakti.htm. След отваряне на линка в полето “Относно” се избира „Игри“. Участникът следва задължително да попълни следните полета: име и фамилия, имейл адрес, адрес за доставка (полета „Улица“, „Номер“, „Пощенски код” и „Населено място“), поле „Съобщение“, в което да посочи ЕГН, трите си имена и „Приемам награда от играта „Спечели 3000 лв. за пазаруване в Lidl“ или формулирано по друг начин съгласие за приемане на наградата, както и да приложи сканирано копие на касовата бележка, с която той/тя е участвал/а в Играта.

Ако Организаторът не получи от уведомения Участник обратна връзка по начина, в рамките на срока и със съдържанието, посочени в т. 15, Участникът губи правото да получи наградата си.

Организаторът изпраща наградата в срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаване на обратна връзка по т.15. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара