Спечелете 250 джобни фотопринтера и 100 мешки + плажни кърпи от вафли Морени


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.moreni.bg/winners


Продукти, участващи в Промоцията – Морени 36 г и Морени MAXX 49 г с промоционална опаковка. От вътрешната страна на всяка промоционална опаковка е отпечатан 8 символен код. Oбразец на промоционалната опаковка:

За да получат награда от промоцията, печелившите участници са длъжни да пазят и предадат на куриера, който доставя наградите, промоционалните опаковки С ПЕЧЕЛИВШИТЕ КОДОВЕ от закупените продукти.

Механизъм на Промоцията /Играта/:

    Стъпка 1: Купи вафли Морени 36 г и/или 49 г с промоционална опаковка.
    Стъпка 2: Регистрирай кода/овете от вътрешната страна на опаковката на интернет страницата www.moreni.bg
    При регистрацията участникът трябва да:
        въведе 8 цифрения код от промо опаковката
        да въведе captcha code
        въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен телефонен номер
        да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.moreni.bg

    Стъпка 3: Разбери веднага дали печелиш една от предвидените награди.
    С 3 регистрирани кода можеш да спечелиш мешка с плажна кърпа.
    С 9 регистрирани кода можеш да спечелиш джобен фотопринтер Kodak Smile.
    Всеки печеливш участник ще бъде уведомен със съобщение на екран, както и последващ SMS за спечелването на наградата непосредствено след регистрацията на съответния нужен брой промоционални кодове за участие.

Предвидени награди:

    - Мешка с плажна кърпа - общо 1000 броя за периода на Промоцията.
    - Джобен фотопринтер Kodak Smile - общо 250 броя за периода на Промоцията. Kъм наградата джобен фотопринтер Kodak Smile е включена фото хартия в пакет от 20 броя.

Разпределението на наградите ще се извършва всеки ден на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за разпределение на награди алгоритъм за количествено разпределяне на видовете награди на база регистрации в Промоцията. По така описания механизъм средно на ден са предвидени по 16 броя награди мешка с плажна кърпа дневно и 4 броя награди джобен фотопринтер Kodak Smile.

Участниците разбират дали печелят веднага след регистрацията на необходимия брой кодове за всяка една награда, следователно:

При регистрация на 3-тия необходим код, участниците имат шанса да спечелят мешка с плажна кърпа.

При регистрация на 9-тия необходим код, участниците имат шанса да спечелят джобен фотопринтер Kodak Smile (ако не са спечелили мешка с плажна кърпа с три от регистрираните кодове).

При спечелване на награда мешка с плажна кърпа кодовете, с които са спечелени, не важат при участие за джобен фотопринтер Kodak Smile. Ако при регистриране на трети код не е спечелена мешка с плажна кърпа, участниците могат да продължат да регистрират кодове за шанс за спечелване на джобен фотопринтер Kodak Smile. Ако при регистрацията на деветия код не е спечелен и джобен фотопринтер Kodak Smile, кодовете се нулират и за да продължи да играе, участникът трябва да регистрира нови уникални кодове от съответния необходим брой.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен телефонен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите ще бъдат известени веднага със съобщение на екрана, че са спечелили, както и чрез SMS съобщение на регистрирания мобилен номер.

Всички печеливши ще бъдат публикувани и в страница Печеливши на www.moreni.bg. Печелившите ще бъдат публикувани на сайта с техните мобилни номера, като последните 3 символа от всеки мобилен номер ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на сайта www.moreni.bg. Публикуването се извършва в рамките на до 24 часа от съответната дата.

Един участник може да спечели само по една награда от вид.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен телефон. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен телефон.

Печелившите участници, регистрирали кодовете си на www.moreni.bg, ще бъдат известени веднага след регистрацията чрез допълнителен екран, на който е изписан телефонен номер, на който ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888422894 (цена на едно обаждане е според тарифния план на участника)), както и да валидират печелившите кодове, които трябва да пазят и предадат на куриера, за да получат наградата си.

Допълнително, печелившите ще получат и уведомителен SMS на мобилния номер, който са дали при регистрация.

Печелившите участници за мешка с плажна кърпа ще бъдат известени чрез SMS съобщение, в което ще бъде предоставен телефон, на който в 5-дневен срок могат да предоставят име, фамилия, телефонен номер и адрес за получаване на наградата.

Печелившите участници за джобен фотопринтер Kodak Smile ще бъдат известени чрез SMS съобщение, в което ще бъде предоставен телефон, на която в 5-дневен срок могат да предоставят име, презиме, фамилия, ЕГН телефонен номер и адрес за получаване на наградата. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от спечелилите награда джобен фотопринтер Kodak Smile допълнително да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма.

В случай, че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.

Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, предоставяйки данните за получаване, както е посочено в точката по-горе, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен телефон и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Един участник може да направи максимум 9 регистрации в рамките на денонощие. Всеки пореден опит след максимума няма да бъде зачетен като валидна регистрация. Един участник може да направи максимум 549 уникални регистрации за целия период на активността.

Един участник може да спечели само по един брой награда от вид.

ОРГАНИЗАТОРЪТ НЯМА ДА ВРЪЧВА НАГРАДИ НА УЧАСТНИЦИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ ОПАКОВКИ С ПЕЧЕЛИВШИ КОДОВЕ!

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ ОПАКОВКИ МОРЕНИ НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ НА КОДА – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ ПРОМОЦИОНАЛНИ КОДОВЕ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ!

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

За да получат награда от промоцията, печелившите участници са длъжни да пазят и предадат на куриера, който доставя наградите, промоционалните опаковки С ПЕЧЕЛИВШИТЕ КОДОВЕ от закупените продукти.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

Краен срок - 30 септември 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара