Спечелете 3 награди по 60л. DEVIN Минерална вода


Краен срок - 12 юни 2020

💧GIVEAWAY ИГРА 💧

Предизвикай себе си с новия #DevinChallenge и спечели доставка на вода за цял месец!
Трима от вас ще спечелят по 60л. DEVIN Минерална.

Ето и правилата:
✅Последвай и харесай Facebook страницата на @Devin Минерална.
✅Сподели ни в коментар по колко литра вода пиеш на ден.
✅Отбележи 3-ма приятели в коментар, предизвиквайки ги да се присъединят към играта.
✅Не забравяй, че можеш да се включиш не по-късно от 12.06.2020!

Вярваме, че редовният прием на вода е основен елемент в здравословния начин на живот.

Осигури на тялото си ценни минерали и се включи в новата игра на “Девин” - #YourBodyWantsIt.

Всеки Участник има право да извършва действието по т. VI.3 само с един Facebook профил в Играта и да участва веднъж за изтеглянето на Награда.

Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Играта с цел манипулиране на Играта и опити за повече от една регистрация (когато такива не са позволени), Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Играта.

Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за когото заподозре или установи манипулативни действия с цел спечелване на Награда.

3 (трима) победители ще бъдат изтеглени и обявени на 15.06.2020 г., в 11 часа във Facebook страницата на Организатора. Изтеглените печеливши ще получат по 60л. вода.

Победителите ще бъдат определени на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния Констативен протокол.

Победителите ще бъдат обявявени на Facebook страницата на Организатора, чрез посочване на спечелилите Facebook профили и/или имената на печелившите Участници.

Организаторът поема ангажимент в деня по т. VI.6.1. да уведоми публично и лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението, отправено във Facebook на Организатора на Играта. Лично се счита съобщението във Facebook, изпратено от Организатора към печелившия Участник.

За да получи Наградата си печелившият Участник следва да предостави в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т. VI.7.1. следните свои данни на Организатора: валиден е-mail aдрес, име и фамилия, телефон за връзка, адрес за доставка на Наградата.

Печелившият Участник ще получи Наградата си по куриер на посочения от него по реда на т. V.7.2. адрес, като не дължи никакви такси за доставка. При получаване на Наградата, печелившият Участник следва да се идентифицира с лична карта, като за връчването на Наградата се съставя двустранен Приемо-предавателен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише като условие за връчването.

В случай, че печелившият Участник не предостави данните си по т. VI.7.2. на Организатора в указаните в настоящите ОУ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на който да връчи Награда.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара