Спечелете GiftCars с 99 лв. и 50 лв. и 100 комплекта от Nimm2


Играта е приключила!

Печеливши: https://nimm2-promo.bg/pobediteli/Направи си снимка/селфи на тема „Заедно с Nimm2“ и я качи в сайта на играта. Имаш шанс да спечелиш една от страхотните ни награди. Разрешаваме ти да използваш, каквото си пожелаеш, за да направиш най-оригиналната и забавна снимка!“

За предплатена карта GiftCard заредена с 99 лв.
Купи поне един продукт Nimm2 и си направи снимка/селфи на тема “Заедно с Nimm2” , качи я  на специалната ни online платформа – www.nimm2-promo.bg.  На края на всеки месец, нашето жури ще избере и награди най-добрите 10 снимки!

За предплатена карта GiftCard заредена с 50 лв.
Купи поне един продукт Nimm2 и си направи снимка/селфи на тема “Заедно с Nimm2” ,  качи я  на специалната ни online платформа – www.nimm2-promo.bg.  На края на всеки месец, на случаен принцип ще бъдат изтеглени 20 печеливши!

За Nimm2 бонус награди
Купи поне един продукт Nimm2 и си направи снимка/селфи на тема “Заедно с Nimm2” , качи я на специалната ни online платформа – www.nimm2-promo.bg.  На края на всеки месец  ще бъдат наградени 100-те снимки, събрали най-много харесвания.

Не се допускат до участие в Конкурса снимки с нецензурни и/или обидни текстове и изображения, внушаващи и/или изобразяващи насилие, етническа, религиозна, политическа, расова нетърпимост, дискриминация и други подобни.

Всички снимки, подадени за участие в Конкурса, трябва да бъдат оригинални творби на участниците.

Всички лица,  заснели снимка на тема “Заедно с Nimm2” с участието на един или повече продукти на Nimm2, регистрирали се и качили снимката чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://nimm2-promo.bg в рамките на Конкурса, могат да участват в тегленията на месечните награди на журито, на лотариен принцип и наградите за най-много събрани гласове.

Преди всяко качване на снимка с цел участие, участникът следва да попълни информация на промоционалния сайт https://nimm2-promo.bg по указания на сайта начин с име, фамилия, телефон и имейл адрес, който ще бъде ползван като уникален идентификатор.

Избирането на печелившите („Печеливш/и“) и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

Месечни награди на журито:

Всички лица,  заснели снимка на тема “Заедно с Nimm2” , регистрирали се и и качили снимка чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://nimm2-promo.bg в рамките на Конкурса, могат да участват в тегления за месечни награди за участие – общо 30 бр. предплатени карти – Gift Card – заредени с 99 лв. всяка

Наградите на журито се определят от жури в състав – официалени представители на Възложителя и на Организатора на Конкурса, в края на всеки календарен месец в рамките на периода на провеждане на Конкурса.

Месечни награди за участие:

Всички лица,  заснели снимка на тема “Заедно с Nimm2” с участието на един или повече герои на Nimm2, регистрирали се и качили снимка на снимката чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://nimm2-promo.bg в рамките на Конкурса, могат да участват в тегления за месечни награди за участие – общо 60 бр. предплатени карти – Gift Card – заредени с 50 лв. всяка

Наградите за участие се определят на случаен принцип в края на всеки календарен месец в рамките на периода на провеждане на Конкурса.

Месечни награди на публиката:

Всички лица,  заснели снимка на тема “Заедно с Nimm2” , регистрирали се и качили снимка на снимката чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://nimm2-promo.bg в рамките на Конкурса, могат да участват в тегления за месечни награди – общо 300 бр. бонус пакети Nimm2 – съдържащи 1 бр. брандирана мешка, 1 бр. брандирана UV гривна, 3 бр. продукти от гамата на Nimm2.

Наградите на публиката се предоставят на 100-те снимки събрали най-много гласове в края на всеки календарен месец в рамките на периода на провеждане на Конкурса.

Всеки Участник има правото да качва/регистрира неограничен брой различни снимки, като всяка отделна регистрация участва в тегленето на наградите съгласно условията на Конкурса.

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към еднo и същo лице – Участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Участник, да бъдат правилно отчетени, при всяко качване/регистрация на нова снимка трябва да се използва един и същ имейл адрес.

При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Конкурса, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да предостави съгласието си, за целите на директния маркетинг.

Като уникален идентификатор за всяка регистрация за гласуване да определен участник/снимка се приема посоченият имейл адрес на гласуващия. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към еднo и същo лице – Гласуващ. За реални се признават само гласове, регистрирани с реално съществуващ e-mail. При установяване от страна на Организатора или Възложителя на конкурса на действия, които биха могли да се тълкуват, като форма на манипулация на вота, а именно – регистрация за гласуване с фалшив, несъществуващ или изкуствено генериран е-мейл адрес или IP адрес, същите имат правото да дисквалифицират участника и да обявят гласовете дадени за неговата снимка за невалидни.

Регистрацията/качването на снимка на https://nimm2-promo.bg става в специално изградената за целта платформа,  на посочения промоционален сайт и посредством заснемането с камерата на мобилен телефон или в случай на използване на настолен компютър прикачване на снимков файл в указан формат.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Конкурса поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора и Възложителя.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата https://nimm2-promo.bg и възможността за регистрация за участие в Конкурса ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Конкурса, доколкото не може да им бъде вменена вина за загубата.

Участниците регистрирали се и качили снимки, направени в даден месец, участват в тегленията на месечни награди за участие и месечни награди на журито само за съответния календарен месец част от периода на провеждане на Конкурса. Независимо от периода/датата на регистрация/качване всички участници имат право да участват в тегленето на големите награди на публиката.

Участниците, които са спечелили веднъж някоя от наградите за участие или на журито губят правото си за участие в тегленето на друга награда.

    Месечни награди на журито:

Наградите на журито се определят от жури в състав – официалени представители на Възложителя и на Организатора на Конкурса.

    Месечни награди за участие:

Наградите за участие се определят на случаен принцип – лотария.

    Награди на публиката:

Наградите на публиката се предоставят на 300-те снимки привлекли най-много гласове на платформата за гласуване на онлайн-платформата за целия период на провеждане на Конкурса.

Датите за тегленията на Месечни награди:

Дати на теглене  – 03.07, 03.08 и 03.09.2020г.

При месечните награди на журито – освен Печелившите Участници на всяка дата на теглене ще бъдат избирани и по 2 резервни печеливши, в случай че някой (някои) първоначално изтеглен Печеливш не може да бъде открит в рамките на 48 часа, за да получи наградата си.

При месечните награди за участие – освен Печелившите Участници на всяка дата на теглене ще бъдат изтегляни и по 2 резервни печеливши, в случай че някой (някои) първоначално изтеглен Печеливш не може да бъде открит в рамките на 48 часа, за да получи наградата си.

При награди на публиката – в случай че някой (някои) първоначално изтеглен Печеливш не може да бъде открит в рамките на 48 часа, за да получи наградата си, тя ще бъде предоставена на следващият по брой гласове.

Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора. Печелившите трябва да посочат адрес за получаване на тяхната награда – информацията ще послужи на Организатора с цел подготовка и разпространение на спечелените награди.

За да получи наградата си, спечелилият следва да съхрани и представи пред куриера доставящ наградата, снимката, която е регистрирал/качил.

Всички месечни награди ще се получават лично от изтеглените Печеливши по куриер в срок до 30 работни дни след получаване на адрес за доставка на наградата.

На основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, с подаването на снимката и регистрационната форма за участие в Конкурса участниците (чрез своите родители/настойници) се съгласяват, че авторското право върху снимките възниква директно за и принадлежи на STORCK ADRIA D.O.O.

Всички снимки, подадени за участие в Конкурса, трябва да бъдат оригинални творби на участниците. Участниците, чрез своите родители/настойници, декларират, че са автори на всяка снимка, която изпращат за участие в Конкурса. Участниците декларират, че не са отстъпвали изключителното право за използване изпращаните снимки на трети лица и че авторските права не принадлежат на трети лица.

УЧАСТИЕТО В КОНКУРСА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА!

Краен срок - 31 август 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара