Спечелете WiFi безжични камери и устройства за детекция на дим


Краен срок - 30 юни 2020

Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице с местоживеене на територията на Република България, което в периода на участие е посетило https://e.dzi.bg/web/guest/offer-zi, и успешно е поискало оферта за застраховка на имущество „Комфорт за дома“.

За участие в Играта не се изисква закупуване на продукт или услуга или предоставянето на какъвто и да е залог.

Участието в Играта се реализира в периода по т.2.1. по-горе, чрез:
1. Попълване на Искане за оферта по застраховка на имущество „Комфорт за дома“ („Форма“) и даване на съгласие с Официалните правила на Играта. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето истинско име, което следва да удостовери пред Организатора с представяне на валиден документ за самоличност, в случай, че е спечелил награда.

За да участва в играта и тегленето на наградите, при попълване на Формата всеки Участник следва да се съгласи с Официалните правила на играта „Спечели награда за дома от ДЗИ“, като маркира полето за съгласие за участие. С приемането на настоящите правила Участникът се съгласява и потвърждава своето участие в организираната игра.

Участието в играта няма задължителен характер при попълване на Искане за оферта. В случай че не желаете да участвате в играта „Спечели награда за дома от ДЗИ“, можете да не маркирате полето за съгласие и да продължите с изпращането на Вашата оферта. В този случай Вие няма да бъдете включени в списъка с регистрирани Участници, сред които ще бъдат теглени наградите.
Печелившите участници, които ще получат награди, ще бъдат избрани сред всички регистрирани участници, които отговарят на условията на играта.

След изпращане на попълнената Форма в рамките на 48 часа Участникът получава оферта с автоматично генериран индивидуален номер по т.7.6.

Независимо от броя на поисканите оферти всеки Участник получава право на една регистрация в съответствие с подадените от него данни.
Участниците, получили награда за определен период от Великденска кампания не се включват в определянето на победители за следващи периоди от кампанията.

Всеки месец от периода на Великденска кампания се определят трима печеливши Участника, както следва:
Първи период: 11.05.2020 г.
Втори период: 10.06.2020 г.
Трети период: 09.07.2020 г.

Наградите в Играта са следните:
Месечни награди – 3 (три) броя, всяка от които съдържа:
- 2 броя WiFi безжична камера (Full HD, функция ден и нощ, двупосочно аудио с вграден микрофон и говорител, слот за Micro SD 128 GB, връзка с мобилно приложение) и
- 1 брой устройство за детекция на дим (85 dB сирена, LED индикация, литиева батерия с 10 г. живот, работна температура от 5°С - 40°С).

Всеки месец в Играта ще бъдат раздадени три награди сред Участниците, регистрирани през предходния месец.
При отказ на титуляр да получи награда за печеливш се счита следващия резервен участник.

Всеки Участник, за който са налице условията, описани в ЧАСТ 4 и 5 от настоящите Официални правила, участва за награда.

Един Участник в Играта може да спечели само една награда.
Награда от Играта не може да бъде заменяна с друга и няма паричен еквивалент.

Тегленията ще бъдат извършени измежду всички индивидуални номера на оферти, отговарящи на т.4 и т.5 от
настоящите Официални правила, при спазване условието по т.7.3 по-горе по отношение на печелившите Участници и
т.7.6 от настоящите Официални правила по отношение на резервните печеливши Участници.

След изтеглянето на тримата печеливши Участници ще бъдат изтеглени и 3 резервни печеливши Участника, които
могат да заместят титулярен участник по реда на изтеглянето си, при условие, че същият не може да бъде открит и/или
да получи наградата в съответствие с изискванията на тези правила и/или при изтеглянето на повече от един
индивидуален номер на оферта на един и същи титуляр.

Печелившите Участници (име и фамилия, телефон във формат 088х хххх12) ще бъдат обявени на сайта до 7 (седем)
работни дни след датата на теглене на наградите.

В срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на обявяване на печелившите участници, според т.8.1 от настоящите
Официални правила, Организаторът ще се свърже с печелившите Участници чрез указаните телефонни номера за
контакт, които те са посочили във Формата според условията за участие в Играта.
Ако печелившите Участници не бъдат открити на посочения от тях телефон за контакт до три пъти в рамките на срока от
5 (пет) работни дни по предходното изречение, Организаторът може да прекрати опитите си да се свърже с тях.
Печелившите Участници се регистрират в специално изготвен протокол, който се подписва и подпечатва от
доставчика/Контактния център за обслужване на клиенти на ДЗИ, който фактически е направил опитите за свързване с
тях и се заверява от Организатора.

При свързване с печеливш Участник същият следва да предостави три имена, точен адрес за куриерска доставка на
наградата (населено място, пощенски код, улица/булевард, блок, вход, апартамент) и телефон за уговаряне на
получаването ѝ.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара