Спечелете градински комплект TÄRNÖ, декорация и подаръци от IKEA


Краен срок - 11 май 2020

Как да станеш балкон артист?

1. Качи видео или снимка във Facebook или Instagram пост и го Сподели публично с хаштаг #балконартист до 11 май.

Всички талантливи изяви ще бъдат качени на сайта, където всеки ще може да гласува за любимото си изпълнение.

2. След приключване на играта ще изберем трима победители.

Това ще бъде събралият най-много харесвания тук и двама от най-атрактивните участници, които ще бъдат избрани на случаен принцип от специално жури на ИКЕА.

Печелившите ще спечелят градински комплект TÄRNÖ, декорация за балкон и специални подаръци за трима приятели.

Участието в играта не е свързано със закупуването/ползването на стока и/или услуга, предоставяна от Организатора или от което и да е трето лице, нито е обвързано със залог или със заплащането под каквато и да е форма на сума за придобиване правото на участие.

Участието в играта се осъществява чрез публикуване на аудио-визуален материал (клип) или видео материал (снимка) в профила на участника във Фейсбук или Инстаграм с хаштаг #балконартист. Клипът/снимката следва да бъде на тема артистична изява на балкона – песен, танц, друго музикално или сценично изпълнение и т.н., осъществени на балкон.

Публикуваните в личните Фейсбук и Инстаграм профили на участниците аудио-визуални или видео материали ще бъдат копирани и поставяни в специална секция на Интернет страницата https://www.balconartist.com, където ще бъдат достъпни в срок от 1 (една) година от датата на приключване на периода по т.1 от настоящите правила.

С факта на публикуване на аудио-визуален или видео материал във Фейсбук или Инстаграм профила си с хаштаг #балконартист, конкретният участник декларира, че отговаря на изискванията на т.5, че спрямо него не са налице предпоставките по т.6 от настоящите правила, че е съгласен предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Организатора на играта, в качеството му на администратор на лични данни, включително и чрез обработващ личните данни, както и че се е запознал с настоящите правила, съгласен е с тях и ги приема, като се задължава да ги спазва.

Организаторът си запазва правото по всяко време и на всеки етап от провеждането на играта, при съмнение за опит за злоупотреба с правото на участие в играта или при съмнение за извършване от страна на конкретен регистриран участник на противоправни действия, да заличи една, повече или всички негови публикации, като с това изключи тези аудио-визуални и/или видео материали от участие в играта. В този случай Организаторът може да запази данните на участника със заличена регистрация, за определен период от време.

По всяко време от съществуването на Интернет страницата https://www.balconartist.com, независимо дали докато трае играта или след това, Организаторът на играта, действащ чрез модератор на страницата, може да премахне от нея публикувани аудио-визуални или видео материали, когато има съмнения за извършване на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта от страна на участника, публикувал съответните материали или ако модераторът прецени, че с действията си участникът нарушава правилата, изброени в т.13 от настоящите правила. Същото право Организаторът на играта има и ако прецени, че публикуваните от участника материали не отговарят на критериите по т.13 по-долу, както и ако намери, че са налице нарушения на правилата за гласуване в Интернет страницата https://www.balconartist.com. Ако при премахване на материалите от модератора, играта още не е приключила, то с това действие Организаторът отстранява участника, който ги е публикувал, от участие в играта.

Аудио-визуалните и/или видео материалите, публикувани от всеки участник в неговия профил във Фейсбук и/или Инстаграм с хаштаг #балконартист, трябва да бъдат заснети от участника в играта или той да притежава на друго основание авторските права върху тях. Когато в даден материал са заснети лица, различни от участника, тези лица трябва да са дали съгласието си както за публикуването на материала във Фейсбук/Инстаграм профила на участника, така и на Интернет страницата https://www.balconartist.com, където те ще бъдат изтеглени (поставени), респ. за използването на изходния материал за създаването на тези произведения. Ако лицата, заснети в материала, са на възраст под 14 години или с ограничена или отнета дееспособност, съгласието за качване на материала или използване на изходния материал за създаване на публикувания аудио-визуален или видео материал, се дава от родителите им, респ. от техните попечители/ настойници.

С факта на публикуване на аудио-визуалния или видео материал във Фейсбук или Инстаграм профила си с хаштаг #балконартист, всеки участник декларира, че е автор на материала, респ. на изходния материал, от който той е създаден, или че на друго основание притежава авторските права върху него.

С факта на публикуване на аудио-визуалния или видео материал във Фейсбук или Инстаграм профила си с хаштаг #балконартист, всеки участник в играта декларира, че прави това с изричното съгласие на всички лица, които са заснети в този материал и в изходния материал за създаването му. Също така, участникът декларира, че когато заснетите лица са на възраст под 14 години или с ограничена или отнета дееспособност, съгласие за публикуване на снимките, респ. за използване на изходния материал, включително и за публикуването им на Интернет страницата https://www.balconartist.com, е дадено от техните родителите, респ. от техните попечители/настойници.

Едно физическо лице може да участва в играта неограничен брой пъти с различни аудио-визуални и/или видео произведения.

Всеки аудио-визуален и/или видео материал, който е публикуван от участник в играта, подлежи на преглед от модератор, преди да бъде публикуван (поставен) на Интернет страницата https://www.balconartist.com и да стане достъпен за всички посетители на страницата. Модераторът може по своя преценка за съответствие с критериите по т.10 и т.13 по-горе, да публикува материала или да го отстрани от участие в играта, в който случай той не се публикува.

След публикуване на одобрен от модератора аудио-визуален и/или видео материал, той ще бъде достъпен за всички посетители на Интернет страницата https://www.balconartist.com, които ще могат да го виждат, преглеждат и да гласуват за него, и ще остане достъпен за всички потребители докато страницата съществува. Участникът в играта дава изричното си съгласие за тези последици на публикуването на материала на Интернет страницата https://www.balconartist.com, с факта на публикуването му в своя Фейсбук или Инстаграм профила с хаштаг #балконартист.

В периода по т.1 от настоящите правила всяко лице, което желае, може да посети Интернет страницата https://www.balconartist.com и да гласува за избрано от него аудио-визуално и/или видео произведение. Гласуването ще се извършва чрез съответен бутон на Интернет страницата. Всеки посетител ще може да гласува само веднъж за целия период на провеждане на играта. Поради това, няма да се допуска подаването на повече от един глас от един IP адрес. В случай, че бъде подаден повече от един глас от един IP адрес, предвид ще се взема само първият подаден от този IP адрес глас.

Организаторът на играта определя едно или повече лица, които ще оценяват аудио-визуалните и видео материалите, публикувани на Интернет страницата https://www.balconartist.com.

След края на периода за публикуване на аудио-визуални и видео материали и за гласуване, определен съгласно т.1 от настоящите правила, се определят трима печеливши участници – събралият най-много гласове чрез гласуването на Интернет страницата https://www.balconartist.com и двама – определени от лицето/лицата по т.19.2 по-горе, посочени от Организатора. В случай, че двама или повече участници са събрали равен най-голям брой гласове от гласуването на Интернет страницата https://www.balconartist.com¸ печеливш ще бъде този от тях, който е достигнал този брой гласове първи (най-рано). Заедно с печелившите участници, ще бъдат определени и по двама заместници за всеки от тях в случай, че с някой от печелившите участници не бъде установен контакт, някой от тях не предостави личните си данни, позволяващи индивидуализирането му, или откаже да получи наградата си. Всички печеливши участници ще бъдат обявени в профила на Организатора във Фейсбук и на Интернет страницата https://www.balconartist.com в срок до 11.05.2020 г.

Всеки печеливш участник ще получи като награда един комплект градинска маса/маса за балкон с два стола, модел Tarno и две възгалвнички; електрически LED гирлянд с 12 лампички за външна (балконска) украса, модел Solvinden; чадър за балкон/двор, модел Ramso; комплект от четири броя стъклени чаши, модел Sommarliv; и три броя кашпи модел KAKIPLOMMON, всяка от които със засадено саксийно растение Dracaena.

Печелившите участници ще бъдат уведомявани от Организатора за правото си да получат своите награди чрез изпращане на лично съобщение до профила във Фейсбук и/или Инстаграм, в който са публикували материала, за който получават наградата.

В срок от 7 (седем) дни от изпращането на съобщението по т.21 от настоящите правила, печелившите участници следва да изпратят трите си имена, точен пощенски адрес и телефон за контакт на лично съобщение до профила на IKEA/ИКЕА България в социалната мрежа Фейсбук. Всеки печеливш участник подписва и писмена декларация, в която заявява съгласието си да предостави личните си данни на Организатора и съгласието си Организаторът да обработва личните му данни в срока и за целите, посочени в настоящите правила. Ако в срока по изречение първо печеливш участник не изпрати посочените свои лични данни, той губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на първия от резервните участници. Спрямо резервните участници съответно се прилагат правилата на т.21 и на предходните изречения на тази т.22. Ако и първият резервен участник не изпрати личните си данни в срок от 7 (седем) дни от датата на обявяването му по реда на т.21, той също губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на втория резервен участник при съответно приложение на т.21 и т.22 от настоящите правила. В случай, че и вторият участник не изпрати в срок личните си данни, наградата не се връчва.

Наградите ще бъдат предадени на печелившите участници в магазина на ИКЕА в гр. София, ул. „Околовръстен път“ №216 или чрез доставяне от куриер на пощенските адреси на участниците, посочени по реда на т.22, за сметка на Организатора. Ако пратката не бъде получена от печеливш участник в рамките на 20 (двадесет) дни от датата на изпращането ѝ, се приема, че участникът се е отказал от наградата и тя се предоставя на резервен участник по реда на т.22 от настоящите правила.

Никой печеливш (редовен или резервен) не може да получи повече от една награда.

След получаване на наградите им, печелившите участници се задължават да изпратят на лично съобщение до профила на IKEA/ИКЕА България в социалната мрежа Фейсбук една или повече снимки на балкона, на който използват тези награди. За снимките по настоящата точка се прилагат съответно всички разпоредби (изисквания и ограничения) на настоящите правила относно аудио-визуалните и видео материалите, с които печелившият е участвал в играта, доколкото изрично не е предвидено друго.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара