Спечелете нов автомобил Jeep за 1 година, електрически скутер, ваучери за гориво


Краен срок - 10 август 2020

Кампанията "Най-добър млад шофьор на България" издирва най-можещите, най-отговорните и смели млади шофьори. Трябва да можеш да реагираш бързо във всяка ситуация, да си отговорен зад волана за теб и другите на пътя, както и да проявиш смелост, защото те очакват незабравими изпитания и вълнуващи моменти. Ако си готов да се докажеш, регистрирай се тук като решиш нашия онлайн тест. Първото ни предизвикателство вече те очаква!

"Най-добър млад шофьор на България" е една кампания на Съюза на българските автомобили под егидата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и с подкрепата на Пътна полиция и БЧК.

Тази кола е свръх кола за свръх шофьор. Представи си само колко места може да посетиш с нея за цяла една година.

Точно така, една година, в която чисто нов JEEP ще бъде изцяло твой. Поддръжката, застраховки и всичко належащо се поема от нашия партньор - официалният вносител Витоша Ауто. Само трябва да си налееш достатъчно гориво, за да се насладиш на всяко твое пътуване максимално.

Кампанията ще се проведе в два етапа:
I Етап – Кандидатстване за участие чрез попълване на онлайн форма (поместена в официалния сайт на кампанията - www.youngdriver.bg) за подбиране на 20 (двадесет) финалисти за участие във II - етап. Първият етап на Кампанията ще се проведе в периода от 04.03.2020 г., 10:00 ч. до 17:00 ч. на 10.08.2020 г.
II Етап – Финал с практически демонстрации и упражнения за безопасно шофиране с предварително подбраните участници. Вторият етап ще се проведе на 13.09.2020 г. в гр. София.

Право на участие в Кампанията има всяко лице, по отношение на което са изпълнени следните условия:
1. дееспособно физическо лице, което към момента на кандидатстване за участие е навършило 18 години, но не е навършило 27 години;
2. физическо лице с постоянен адрес в Република България;
3. физическо лице, което притежава свидетелство за управление на МПС, валидно за категория В или за по-висока категория от не повече от 5 години от датата на кандидатстване за участие в Кампанията. В случай, че в периода от заявяване за участие в Кампанията до 13.09.2020 г. на участник бъде издадено ново свидетелство за управление на МПС или негов дубликат, участникът се задължава незабавно писмено да уведоми Организатора за настъпилите промени;
4. физическо лице, което към момента на кандидатстване за участие в Кампанията е дало на Организатора изрично съгласие да събере и обработи негови лични данни: имена по документ за самоличност; дата на раждане; населено място по постоянен адрес, в т.ч. община и област; номер на свидетелство за управление на МПС и дата на издаване, за да ги предостави за обработка от отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ с цел по отношение на лицето да бъде извършена проверка за съставени актове за установяване на административни нарушения по Закона за движението по пътищата; Периодът, за който лицето ще бъде проверявано, е от датата на първоначалното издаване на свидетелството му за управление на МПС до 10.08.2020 г. или от първоначалните данни за лицето за съставени актове за установяване на административни нарушения по Закона за движението по пътищата, в зависимост от това кой от двата периода е настъпил по-рано; В случай, че избраните за финалисти/резерви лица допуснат нарушение на Закона за движението по пътищата в периода от 10.08.2020 г. до 13.09.2020 г., те носят отговорност за деклариране на това обстоятелство пред Организатора, за да може Организаторът своевременно да ги замени за участие във финала.
5. физическо лице, по отношение на което не са съставени актове за установяване на административни нарушения по Закона за движението по пътищата. За участие в Кампанията няма да бъде допуснат водач:
- който към датата на провеждане на състезанието е лишен от право да управлява МПС или на когото свидетелството за управление на МПС е временно отнето;
- по отношение на който има издаден акт за установяване на административно нарушение по Закона за движението по пътищата, с изключение на случаите, при които наказателно постановление, с което е наложено съответно административно наказание на водача, е отменено от компетентния съд с влязло в сила решение. До участие в Кампанията ще бъдат допускани и водачи, срещу които за административни нарушения са съставени фишове и/или електронни фишове без значение дали са обжалвани, или не.

Право на участие нямат служителите на СБА, партньорите и спонсорите на Кампанията, членовете на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Кампанията.

При заявяване за участие в Кампанията участникът попълва данни за свидетелството си за управление на МПС, като в случай, че бъде избран за финалист/резерва, Участникът се съгласява и със заявяването си за участие дава изрично съгласие по отношение на него да бъде извършена проверка от отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ за съставени актове по Закона за движението по пътищата. Организаторът ще отстранява от Кампанията всеки Участник, по отношение на който в хода на Кампанията от Главна дирекция „Национална полиция“ бъде установено, че /i/ e налице съставен акт по ЗДвП

Заявяването за участие в Кампанията става по следния начин: всеки Участник, който попълни онлайн тест (листовка) с двадесет теоретични и практически въпроса, сходни с въпросите от изпита за придобиване на правоспособност за управление на МПС, който ще бъде публикуван на интернет страницата на кампанията www.youngdriver.bg в периода от 04.03.2020 г., 10:00 ч. до крайната дата на кандидатстване (10.08.2020 г., 17:00 ч.), има възможност да участва в Кампанията. Всеки тест ще се състои от 20 въпроса, генерирани на случаен принцип. Софтуерът на програмата, генерираща въпросите, автоматично определя броя правилно отговорени въпроси и съответния краен резултат на всеки участник.

Принципът на точкуване на този предварителен тест е следният: участниците решават 20 въпроса, като получават по 3 точки за верен отговор. Ако за някой въпрос има повече от един верен отговор, Участникът не получава точки, ако не посочи всички верни отговори. Максималният брой точки, които Участник може да получи, е 60 точки. При равен брой точки за участие в кампанията се взема предвид времето, за което е решен тестът, до стотна от секундата.

На 28.08.2020 г., в 12:00 ч., от всички участници, попълнили теста, СБА ще оповести на интернет страницата на Кампанията първите 20, справили се най-добре, а именно: тези кандидати, които са събрали най-висок брой точки от правилно отговорените въпроси. В случай на равен брой точки на някои от кандидатите, ще бъде избран кандидатът, който е решил теста за по-кратко време. След определяне на първите тридесет участници, попълнили теста с най-много правилни отговори и събрали най-много точки, на същия принцип Организаторът ще определи допълнителни 5 (пет) участници – резерви.

Максималният брой на участниците, допуснати до втория етап на Кампанията, е 20 (двадесет). Определените резерви ще са 5 (пет).

Имената на Участниците, които са определени за финала на Кампанията, ще бъдат публикувани на 28.08.2020 г. в 12:00 ч. на интернет страницата на кампанията на адрес: www.youngdriver.bg, като избраните участници ще бъдат уведомени с телефонно обаждане и/или по електронна поща, съобразно избрания от Организатора ред. По същия ред ще бъдат уведомени и резервите, които също трябва да присъстват във втория етап на Кампанията.

Всеки Участник, определен за финалист, и всеки кандидат, определен за резерва, трябва да изпрати писмено потвърждение на участието си на e-mail: info@youngdriver.bg или на тел. 02/935 79 14, в срок до 5 (пет) дни, считано от датата, на която се е провел изборът и са публикувани имената на печелившите Участници. В случай, че в рамките на указания срок СБА не получи от уведомения Участник/резерва писмено потвърждение, че ще участва във финалната част на Кампанията, Участникът/резервата губи правото да участва във финалната част на Кампанията и на негово място бива избран нов участник от предварително подбраните резерви.

В деня на самото събитие (13 септември 2020 г.) ще се извърши регистрация за участие във втория етап на Кампанията. Регистрацията за участие ще се извършва с представяне на свидетелство за управление на МПС. В случай, че даден Участник не се регистрира в определения период, ще се счита, че се е отказал от участие в Кампанията и се заменя от първата по ред резерва. Финалът ще се проведе с предоставени на участниците нови автомобили, осигурени от автомобилен вносител – официален партньор на Kампанията. Всеки от участниците носи отговорност за всякакви вреди, нанесени на предоставения му автомобил, от момента на предаването му до момента на връщането му обратно на Oрганизатора или на неговия официален партньор, осигурил автомобилите. Връщането става след приключване на състезателната част на Втория етап.

Непосредствено преди официалния старт на финалното събитие на 13 септември 2020 г. Организаторът ще проведе инструктаж (брифинг) на участниците, за да разясни начина на изпълнение на всички изпитания и елементите по схемите. Участниците са длъжни да присъстват лично на брифинга и в случай, че имат въпроси – своевременно да ги отправят към Организатора. Липсата на присъствие на брифинга е основание за отстраняване на Участника от Кампанията и се заменя от първата по ред резерва.

Финалът ще се проведе съгласно Правилника на Кампанията и настоящите Общи правила, които са достъпни през целия период на провеждане на Кампанията на www.youngdriver.bg. Участниците са длъжни да спазват разпоредбите на Правилника и тези общи правила.

Времеизмерването на изпитанията за класиране задължително се осъществява посредством електронно-измервателна техника и с точност до стотни от секундата. Резултатите се изготвят, като измерените времена се сумират, а наложените наказания се приспадат, изразени в точки, като се оповестяват на участниците. Резултатите се изготвят, като всички получени точки се сумират, а наложените наказания се приспадат. При равен брой точки на двама или трима участници, победителят се определя от постигнатото време на Позиция № 3 – подробно описана в Правилника за провеждане на кампанията (без допълнителните бонус точки).

Крайното Генерално класиране се оповестява след преминаване на всичките 20 (двадесет) участници през петте позиции.

В рамките на Кампанията ще бъдат раздадени следните награди, осигурени от Организатора или от Спонсорите на Кампанията:

На участниците, спечелили първо, второ и трето място, Организаторът предоставя символични купи.

На участника, спечелил първо място, официалният партньор на Кампанията – “Витоша Ауто” ЕООД предоставя като награда ползването на нов автомобил Jeep за срок от 365 дни. Автомобилът ще бъде предоставен на спечелилия участник в срок до десет дни, считано от 13 септември 2020 г. За ползването на автомобила между спечелилия участник и “Витоша Ауто” ЕООД се подписва договор, по който Организаторът не е страна и не носи отговорност за изпълнението и/или неизпълнението на задълженията, на която е да е от страните по този договор.

На участниците, спечелили от първо до пето място, включително, Организаторът предоставя Златна членска карта на СБА с включени безплатни услуги пътна помощ в България и Европа и безплатен годишен технически преглед.

На участниците, спечелили от шесто до десето място, включително, Организаторът предоставя членска карта на СБА – „Сребърна Плюс“ с включени безплатни услуги пътна помощ в България и годишен технически преглед.

На участниците, спечелили от единадесето до двадесето място, включително, Организаторът предоставя Сребърна членска карта на СБА с включени безплатни услуги пътна помощ в България и 20% отстъпка от цената на Годишния технически преглед /ГТП/.

Част от финалистите допълнително ще получат награди от Спонсорите на Кампанията, сред които:
- Електрически скутер-тротинетка XIAOMI
- ваучери за гориво за OMV MaxxMotion на обща стойност 2000 лв.
- Участниците, спечелили от първо до трето място, ще имат възможност да представят България във второто международно състезание за млади шофьори, което ще се проведе през октомври 2020г в Полша, като разходите по пътуването и престоя на лицата ще бъдат за сметка на Организатора

Конкретните участници, на които ще бъдат връчени допълнителните награди, ще бъдат определени от Спонсорите в деня на Събитието на 13.09.2020г.

Всички други спецификации на наградите, извън посочените в тези общи правила, се определят от Организатора/Спонсора, осигурил съответната награда. Печелившият Участник, няма право да поставя каквито и да било допълнителни изисквания или условия във връзка със спечелената от него награда.

Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплащана тяхната парична равностойност.

Организаторът не носи отговорност за данъци и такси, дължими от получилите наградите Участници, възникнали във връзка с наградите. Организаторът и Официалните партньори, предоставили наградите, се задължават единствено да предоставят едновременно с предоставяне на наградата на съответния печеливш участник служебна бележка, от която да е видна стойността на предоставената награда.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара