Спечелете Ултрабук Apple MacBook AIR 13''


Краен срок - 16 април 2019

Очаквайте седмичните ни техноблъсканици! Правилен отговор на всяка ви носи различен брой точки според нейната сложност.

Всяка седмица всички, които са отговорили правилно на поне една техноблъсканица, участват в томбола за награда - раница.

В края на играта за участника с най-много точки сме предвидили Ултрабук Apple MacBook AIR 13".

Участието в играта не е обвързано с покупка.

Участниците в Играта следва да се регистрират или съответно имат валидна регистрация във Facebook (съгласно правилата на страницата). Участниците трябва да посетят Facebook страницата на SAP Labs Bulgaria и съответния адрес, на който се провежда Играта - https://apps.facebook.com/winwithsap/. След даване на необходимите разрешения на приложението на Играта, Участниците могат да отговарят на различните въпроси, част от Играта.

Участниците отговарят на публикуваните въпроси от Играта, като те могат да бъдат от отворен или затворен тип. Всеки въпрос има определен период, в който може да бъде отговорено на него, като след изтичането на периода въпросът вече няма да бъде достъпен. Периодът, в който всеки въпрос е достъпен за отговор, ще бъде отбелязан в самата игра.

При верен отговор на всеки въпрос Участниците получават съответен брой точки, които са обявени предварително заедно с въпроса. Участниците разбират дали са отговорили вярно след изтичане на периода за отговор на съответния въпрос. При грешен отговор Участниците не получават точки.

След като Участниците са отговорили веднъж на даден въпрос, те нямат възможност да отговарят отново и да променят отговора си.

На базата на събраните точки Участниците се класират в Класацията на Играта.

Верните отговори на всеки въпрос от Играта ще бъдат публикувани на Facebook страницата на SAP Labs Bulgaria след изтичането на периода, в който Участниците могат да отговарят на съответния въпрос.

Всеки Участник има право да участва с една своя регистрация във Facebook. Всеки участник може да отговаря еднократно на всички въпроси, които са част от играта. За да участва в тегленето на наградите, Участникът следва да е отговорил поне на един въпрос от Играта правилно.

 Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации или отговарят на въпросите в Играта "автоматично" вместо Участниците.

Наградите в играта са: седмични награди – шест раници, и голяма награда - Ултрабук APPLE MacBook AIR 13" RETINA/MRE92ZE/A-256GB. В томболата за награда имат право да участват всички Участници, които са изпълнили условията за участие, предвидени в тези Правила.

За да участва в тегленето на седмичните награди, Участникът следва да е отговорил поне на един въпрос от Играта за съответната седмица правилно. Един участник може да спечели само по една награда от всяка категория – т.е. един участник може да спечели само веднъж седмична награда, раница.

През всяка седмица на играта, по една раница ще бъде давана на случаен принцип сред всички Участници, които са отговорили вярно на поне един въпрос от началото на играта. Първата седмична награда ще бъде дадена след като първите въпроси са били активни две седмици. Датите за теглене на седмичните награди са както следва: 15 март, 20 март, 27 март, 3 април, 10 април, 17 април 2019 година.

Голямата награда ще бъде дадена след края на периода на Играта на участника, който е събрал най-много точки. В случай, че има няколко участници с еднакъв брой точки, то победителят за голямата награда ще бъде избран на случаен принцип чрез томбола. Томболата за голямата награда, Ултрабук APPLE MacBook AIR 13" RETINA/MRE92ZE/A-256GB, ще се проведе на 17.04.2019 в 14:00 ч.

Томболата за наградите се провежда чрез специализиран софтуер в офиса на САП и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора и САП, която удостоверява резултатите от него. За допълнително удостоверяване на резултатите по време на тегленето се прави и видео-запис.

След определяне на всеки печеливш Участник, по реда на тези Правила, се изтеглят още двама резервни печеливши Участници. Всеки един от резервните печеливши Участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че последният не може да бъде открит и/или откаже да получи наградата в сроковете, определени в тези Правила.

Печелившите Участници се обявяват на Facebook страницата на SAP Labs Bulgaria в рамките на един работен ден след провеждането на томболата.

Организаторът обявява печелившия Участник като Победител в Играта на Facebook страницата на SAP Labs Bulgaria и се свърза с Победителя във Facebook чрез лично съобщение (“Уведомяване“). След това печелившият Участник следва да изпрати своите имена, адрес за доставка и телефон за връзка на имейл labsbg@sap.com, в рамките на 10 (десет) работни дни след Уведомяването.

Наградите ще бъдат доставяни до печелившите Участници на посочените от тях адреси, чрез куриер до 15 (петнадесет) работни дни от предоставяне на адрес за доставка. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия. При получаването на наградата печелившият трябва да представи документ за самоличност. В случай, че Участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара