Спечелете мотор Harley-Davidson Street Rod 750 и още награди


Играта е приключила!

Печеливши: https://promo.metro.bg/winners/В периода на провеждане на Промоционалната кампания всеки Участник, който посети някой от Участващите обекти, има право да си вземе скреч карта от Вход клиенти, съдържаща уникален промо код за участие. След това той трябва да регистрира уникалния код от скреч картата на сайта https://promo.metro.bg/, като следва посочената там процедура.

За валидна регистрация се счита такава, в която Участникът предостави име, фамилия, имейл, клиентски номер и телефон за връзка, както и валиден промоционален код.

При регистрация за участие Участникът трябва изрично да приеме настоящите Официални правила и да потвърди, че се е запознал с Уведомлението относно обработване на личните данни. При спазване на тези условия и след регистриране на валиден код, Участникът се включва за участие в Промоционалната кампания и в тегленията на наградите.

Нямат право да участват в Промоционалната кампания управителите и служителите на Организатора и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства.

Всеки Участник може да участва в Промоционалната кампания, като регистрира не повече от 1 уникален код на ден. Всяка регистрация на уникален код се счита за едно участие.

Участникът трябва да запази скреч картата с уникалния код, който е регистрирал, защото при спечелване на награда картата ще бъде поискана за доказване на валидна регистрация за участие в Промоционалната кампания.

В Промоционалната кампания се раздават общо 11 (единадесет) броя награди. Всеки Участник има възможност да спечели една от следните награди:

    1 брой – Сгъваема маса за пикник. Цена: 241,50 лв. с ДДС
    1 брой – Калъф за таблет. Цена: 244,57 лв. с ДДС
    1 брой – Плажна кърпа. Цена: 38,50 лв. с ДДС
    1 брой – Комплект за билярд. Цена: 560,00 лв. с ДДС
    1 брой – Медна халба. Цена: 74,89 лв. с ДДС
    1 брой – Платнена раница. Цена: 163,09 лв. с ДДС
    1 брой – Малка чантичка. Цена: 67,20 лв. с ДДС
    1 брой - Стъклен сет от 2 чаши и бутилка. Цена: 168,00 лв. с ДДС
    1 брой – Електронен дартс. Цена 420,00 лв. с ДДС
    1 брой - Сет за сирена. Цена 98,00 лв. с ДДС
    1 голяма награда – Мотор Harley-Davidson Street Rod 750. Цена: 15 030 лв. с ДДС (теглене на 23.08)

В периода на Промоционалната кампания ще се проведат 4 тегления на награди. Всяка седмица от периода ще се теглят по 2 или 3 награди, както следва:

- 1-во теглене за награди – Сгъваема маса с пейки, Калъф за таблет и Плажна кърпа на 02.08.2018 г., от всички Участници, регистрирали се в периода 26.07 – 01.08.2018 г.

- 2-ро теглене за награди - Пълен комплект за билярд и Медна халба на 09.08.2018 г., от всички Участници, регистрирали се в периода 02.08 – 08.08.2018 г.

- 3-то теглене за награди – Платнена раница, Малка чантичка, Стъклен сет от 2 чаши и бутилка на 16.08.2018 г., от всички Участници, регистрирали се в периода 09.08 – 15.08.2018 г.

- 4-то теглене за награди – Дартс, Сет за сирена, на 23.08.2018 г., от всички Участници, регистрирали се в периода 16.08 – 22.08.2018 г. Тогава ще бъде изтеглена и голямата награда – Мотор Harley-Davidson Street Rod 750 от всички регистрирали се в периода: 26.07-22.08.2018 г.

Печелившите ще бъдат определени от комисия, назначена от Организатора, в присъствието на Нотариус, чрез провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер в централния офис на Организатора. Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето.

Печелившите кодове не участват в тегленията за други награди. Всички валидно регистрирани кодове, които не бъдат изтеглени като Печеливши в едно седмично теглене, не участват в следващите тегления за малки награди.

Освен Печеливши, при всяко теглене ще бъдат изтеглени по 2 резервни Участници за всяка от малките награди, и 2 резервни Участници за голямата награда.

Всички Печеливши ще бъдат информирани за спечелването на награда чрез данните за връзка, които са предоставени при регистрация, в срок до 7 дни след провеждане на съответното теглене. В случай че Печеливш откаже получаването на награда, наградата ще бъде предоставена на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

Печелившите кодове от скреч карти ще бъдат обявявани на сайта на Организатора https://promo.metro.bg/ след всяко теглене.

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на награда на трети лица не е разрешено. При получаване на награда Печелившият трябва да представи скреч картата с изтегления печеливш код. Организаторът може да изиска от Печелившите да потвърдят тяхната самоличност, чрез представяне на необходимите документи.

Всички малки награди се получават на място в обект на Организатора срещу попълнен и подписан от Печелившия приемо-предавателен протокол за получаване на награда. Печелившите ще бъдат информирани на предоставените от тях при регистрация телефон и/или имейл за връзка за участие кога и от кой обект на Организатора могат да получат наградата си.

Печелившият, който спечели голяма награда, може да я получи в магазин МЕТРО 1 на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 7-11 км, след уреждането на всички административни въпроси, свързани с прехвърляне на собствеността и предаване владението върху нея. Административните разходи по прехвърлянето и последващата регистрация на голямата награда се поемат от Печелившия. Всички разходи, свързани с притежаването и ползването на голямата награда, са за сметка на Печелившия. Организаторът няма да поеме данъци, такси и премии, свързани с каквито и да е застраховки (вкл. каско и гражданска отговорност), в случай че такива са изискуеми от действащото българско законодателство и/или поискани от Печелившия. Всички пътни, квартирни и други разходи, необходими във връзка с получаване на голямата награда, са за сметка на Печелившия.

Получаването на голямата награда трябва да се осъществи в срок до 22.09 2018 г. В случай, че до тази дата Печелившият не изяви готовност да получи голямата награда и не бъдат уредени всички административни въпроси и/или не бъде подписан договорът за прехвърляне на собствеността и предаване владението върху голямата награда, правото да бъде получена тя се предоставя на резервен Участник според реда на изтегляне.

Всички награди са с пазарна стойност над 30,00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившите се задължават, като необходимо условие за получаване на награда, да предоставят информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.Краен срок - 22 август 2018

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара