Спечелете уикенд в хотел Перелик и 20 комплекта с колбаси


Краен срок - 17 юни 2018

Участието в играта не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.

Всеки участник има право на едно участие в играта. Участниците в Играта трябва да изпълнят, описаните по-долу стъпки:

Да достъпят играта на https://perelikgame.com/.
Да отговорят правилно на анкета „Познаваш ли Перелик?“ съдържаща пет въпроса, като изберат един от три възможни отговора.
При избран неправилен отговор системата изпраща съобщение на участниците и те имат право да изберат друг отговор.
Да се регистрират в томбола за награди от Организатора след като са отговорили правилно на петте въпроса от анкетата, като попълнят следните данни: име, телефон и имейл и да приемат Официалните правила на играта.

Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Официалните правила на Играта („Нарушение”) ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора.

За периода на Играта, ще бъдат раздадени общо 21 /двадесет и една/ награди – 1 /една/ голяма награда – уикенд за двама в хотел „Перелик“ в Пампорово и 20 /двадесет/ комплекта от продукти от серия „Резерва“ на „Перелик“ - по една награда за всеки печеливш.

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

Наградите ще бъдат раздадени с томбола /електронен жребий/ между всички, които са отговорили правилно на петте въпроса в играта и са се регистрирали за томболата, и които отговарят на Условията за участие (според раздел III на Официалните правила).

Печелившите ще бъдат изтеглени и обявени на 18.06.2018 г. на Интернет адреса на играта https://perelikgame.com/ .

Един участник може да спечели само една награда в рамките на играта. Печелившите участници ще трябва да се свържат с Организатора, като изпратят лично съобщение във Facebook страницата на Организатора на адрес https://www.facebook.com/perelik.bg/ , с коeто да предоставят трите си имена, адрес за доставка в работно време и мобилен телефон за връзка в рамките на 5 работни дни след обявяване на имената им, до 25.06.2018 г. В противен случай наградата отива при първата резерва в реда на изтеглянето й.

Печелившите ще бъдат изтеглени и обявени на 18.06.2018 г. на Интернет адреса на играта https://perelikgame.com/ .

Печелившите участници ще получат наградите си на предоставения от тях адрес, по куриер, за сметка на Организатора, до 30 /тридесет/ работни дни, считано от обявяването им като печеливши участници на https://perelikgame.com/. При получаването на наградата печелившият участник се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност. Ако печелившият е на възраст под 18 /осемнадесет/ години се предоставя лична карта и задължително следва да бъде придружен от родител, настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка, настойничество или попечителство.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара