Спечелете 100 награди по 50 лв. от Енерго-Про


Краен срок - 31 декември 2018

Всеки клиент, посетил някой от Центровете за обслужване на ЕНЕРГО-ПРО в периода 15 май-31 декември 2018 година, може да вземе участие в томболата за 100 награди на стойност 50 лева за покупка на енергийно ефективен електроуред.

Участието в Играта е безплатно и в нея може да се включи всяко пълнолетно физическо лице, което притежава качеството на потребител на електрическа енергия и е снабдявано и закупува същата от „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД.

Участник в Играта може да бъде само титуляр на клиентски номер, който няма просрочени задължения към „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД към датата на теглене на наградите от играта.

Физическо лице, което притежава повече от един клиентски номер, може да участва в Играта с всеки един клиентски номер поотделно.

В Играта нямат право да участват служители на Организатора и членове на техните семейства, както и служители на Дружества от групата на ЕНЕРГО-ПРО Варна и членове на техните семейства. В случай че такива лица бъдат изтеглени в Играта, те няма да се вземат предвид и на тяхно място ще бъдат изтеглени други печеливши.

Играта продължава от 15.05.2018 г. до 31.12.2018 г. включително, като за да се включи в играта, всеки потребител трябва да попълни талон за участие със своите актуални данни и да го пусне сгънат в специална за целта кутия, в който и да е Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО.

Всеки клиент, отговарящ на условията за участие, може да спечели само една награда за един клиентски номер.

Печелившите в Играта ще бъдат изтеглени на случаен принцип в административната сграда на Организатора, а именно: гр. Варна 9009, бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс, Кула Г, в присъствието на нотариус на следните дати: 11.06.2018, 10.07.2018, 10.08.2018, 10.09.2018, 10.10.2018, 12.11.2018, 10.12.2018 г. и 10.01.2019 г.

Три имена на печелившите Участници ще бъдат обявени на интернет страниците на „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД - www.energo-pro.bg и „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД - www.energo-pro-sales.bg, както и във всички Центрове за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО на всяка от посочените в т. 13 дати на теглене.

Печелившите Участници ще бъдат уведомени чрез съобщение, изпратено на електронната поща или чрез телефонно обаждане, съгласно данните, попълнени от тях в талона за участие, в срок до 5 дни след тяхното определяне.

За да получат наградата си, печелившите Участници трябва да посетят съответния Център за обслужване на клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД , в който са пуснали попълнения талон. „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД поема разноските по доставяне на наградата до мястото на получаването.

Печелившият Участник следва да окаже необходимото съдействие за получаване на наградата, като се яви да я получи в уговореното място и час и подпише приемо-предавателния протокол, с който удостоверява писмено, че е получил наградата.

При получаване на наградата печелившите Участници следва да се легитимират пред служител на Организатора с документ за самоличност, удостоверяващ личността и данните на лицето. В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде предадена на упълномощено лице, чрез представянето на изрично нотариално заверено пълномощно, като това обстоятелство се вписва в приемо-предавателния протокол, за да се удостовери, че наградата е получена.

Награди, неполучени и/или непотърсени, се пазят в срок от 3 месеца от обявяването на печелившите Участници на интернет страницата на „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД - www.energo-pro.bg, на интернет страницата на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД - www.energo-pro-sales.bg и във всички Центрове за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО. След изтичане на посочения по-горе срок от 3 (три) месеца, печелившият Участник губи права за получаване на обявената награда.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара