Спечелете 5 ваучера x 5000 лв. за пазаруване в Сердика Център

Краен срок - 20 март 2015

Награди: 5 /пет/ броя ваучера за пазаруване на територията на Сердика Център, гр. София, бул. „Ситняково“ 48, всеки от които на стойност от 5000лв,с ДДС („Наградите“).

В периода на играта 5-20 март 2015 г., всеки посетител, заснел кратко видео в един от петте обозначените снимачни къта, разположени в Сердика Център, и отговарящ на условията за участие, посочени в тези Правила, има право да попълни Талон за участие в Играта и да участва в тегленето на Наградите.

Играта „ГОЛЕМИТЕ 5X5”, която ще се проведе на територията на Сердика Център,гр. София, бул. „Ситняково“ 48, дава възможност на лицата, участващи в нея в периода 5-20 март 2015 г., в часовия диапазон 12:00 – 20:00 часа, да се включат в заснемането на специален филм, посветен на петата годишнина на Сердика Център.

Заснемането на филма ще бъде направено в петте специално обособени къта, снабдени със снимачна техника и реквизит, и обслужвани от снимачен екип и професионален актьор. След като Участникът заснеме действието под режисурата на екипите в петте обозначени снимачни къта, получава Талон за участие в Играта. След попълване на всички полета на Талона за участие с пълни и точни данни, Участникът трябва да го пусне в предназначената за целта Урна, разположена в непосредствена близост до снимачния кът. В случай че изпълни гореописаните стъпки коректно и последователно, Участникът се включва в жребия за спечелване на Наградите.

Желаещите да участват в играта следва да изпълнят следните условия:

1. Участникът трябва да даде писмено съгласието си за заснемането му и за използване на заснетото за монтиране на Филм, посветен на Петата годишнина на Сердика Център,който ще бъде разпространен в каналите на Сердика Център (включително, но не само официален уебсайт, официална страница във Facebook, официален блог) и каналите на партньорите на Сердика Център (включително, но не само медии, комуникационни канали на наемателите в Сердика Център). Правото на участие на малолетни и непълнолетни лица е предмет на т. IVот настоящите ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на Играта. Попълването и пускането на талона в урната ще се счита за изрично писмено съгласие за заснемане и използване на заснетото за монтиране на Филм, посветен на Петата годишнина на Сердика Център, който ще бъде разпространен в каналите на Сердика Център (включително, но не само официален уебсайт, официална страница във Facebook, официален блог) и каналите на партньорите на Сердика Център (включително, но не само медии, комуникационни канали на наемателите в Сердика Център).

2. Участникът трябва да се включи в заснемането на Филма, посветен на 5-годишнината на Сердика Център, като заснеме клип под режисурата на екипитев петте обозначени снимачни къта на територията на Сердика Център, гр. София, бул. „Ситняково“ 48,в периода 5-20 март 2015 г..

3. Участникът трябва да попълни Талон за участие по образец като предостави пълни и точни лични данни на Организатора. Участникът трябва да пусне попълнения Талон за участие в определената за целта Урна, разположена в непосредствена близост до всеки снимачен кът.
Участието не е обвързано с покупка, както и не е обвързано с извършване на плащане или поемане на задължения от страна на участниците, различни от посочените в тези Правила.
Участниците нямат ограничение на броя на участията си в играта, като при всяко свое участие следва да изпълнят всички условия за участие в играта.

Победителите в Играта ще бъдат изтеглени в присъствие на нотариус на 28.03.2015 г. Тегленето на наградите се извършва на лотариен принцип измежду всички талони, събрани в урните от петте къта за периода 5.03-20.03.2015 г., като от всички правилно попълнени талони ще се изтеглят петима печеливши участника. За победители-титуляри в Играта ще бъдат изтеглени 5 Участника, изпълнили всички Условия за участие. Ще бъдат изтеглени и 5 Участника – резерви, изпълнили всички Условия за участие, които ще имат право да получат Награда, в случай че един или повече от победителите – титуляри не изпрати/даде потвърждение, че приема Наградата.

Всеки участник в играта има право да получи само една награда. В случай, че името на един участник бъде изтеглено повече от един път, същият ще бъде заменен от първия от изтеглените участници – резерви, а на мястото на участника - резерва ще бъдe изтеглен нов участник - резерва.

Печелившите ще бъдат уведомени за спечелването на наградата от Играта на посочените от тях в Талона за участие имейл и телефонен номер. В случай, че в петдневен срок печелившият участник не изпрати/даде потвърждение, че приема наградата, или се установи, че този участник не е изпълнил Правилата за участие, правото да получи наградата получава първия от изтеглените участници - резерви. При аналогични условия встъпва в правото на печелившия и втората резерва. За резервите важат същите условия и срокове за получаване на наградата.

Спечелилите получават Наградата си лично в Сердика Център, на адрес гр. София, бул. „Ситняково“ 48,Сердика Център София, срещу удостоверяване на самоличността си с документ за самоличност.

След спечелване на наградата, всеки от петимата печеливши ще бъде придружен от асистенти по време на пазаруването, които да заплатят със спечеления ваучер избраните от Победителя артикули на стойност 5000лв., с ДДС.

Пазаруването на всеки един от петимата печеливши ще бъде извършено в рамките на един работен ден, като точна дата следва да се съгласува между всеки един от тях и Организатора.

Всеки един от петимата печеливши дава съгласието си пазаруването му да бъде заснето от специален екип на Организатора и кадри от пазаруването да бъдат използвани от Организатора в комуникационните канали на Сердика Център и комуникационните канали на неговите партньори.Организаторът не поема пътните и квартирните разходи, необходими във връзка с получаване на наградите.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара