Спечелете ваучери по 2200 лв. за почивка, куфари и термоси от Kinder Bueno

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 15 април 2024

Как се участва:

Чрез покупка на промоционални опаковки Kinder Bueno и регистрация на код.

Пълни правила:

Участващите в Кампанията продукти са промоционалните опаковки на Kinder Bueno от 43 g с изписан текст върху тях „BUENO КАМПАНИЯ“   и      съдържащи уникален код от вътрешната страна на опаковката (по-долу наричани съответно „Промоционален/ни продукт(и)“),. За избягване на съмнение, в Промоцията няма да участват други продукти Kinder, включително, но не само  стандартни опаковки Kinder Bueno, които не съдържат текст „BUENO КАМПАНИЯ“, Kinder Bueno White, Kinder Bueno Dark, Kinder Bueno Mini и други подобни.

Участието в Кампанията се осъществява в следните стъпки:

    Участникът трябва да закупи Промоционален продукт(и)  преди края на Промоционалния период, посочен в раздел 3 по-горе и да запази опаковката му (им).

    В рамките на Промоционалния период участникът трябва да влезе на Сайта  www.kinder.com/bg в секцията, посветена на Промоционалната кампания на Kinder Bueno „BUENO КАМПАНИЯ“ и да се регистрира за участие в Кампанията, като създаде свой личен потребителски профил, попълвайки форма със следните данни: име, фамилия,  български мобилен телефонен номер,  имейл адрес и парола, съдържаща минимум осем символа.

    От участника ще бъде изискано да потвърди, че е навършил 18-годишна възраст, че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и че е прочел и разбрал информацията, засягаща обработването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.

    След успешно създаване на профил в Сайта в секцията, посветена на Промоционалната кампания на Kinder Bueno „BUENO КАМПАНИЯ“, участникът може да започне да регистрира Промоционални кодове. За да регистрира Промоционален код, участникът трябва да влезе в профила си и да изпълни 2 стъпки – стъпка 1: да въведе Кода, намиращ се от  вътрешната страна на опаковката на Промоционалния продукт и стъпка 2: да качи в профила си снимка на вътрешната страна на опаковката на Промоционалния продукт, от която да личи отпечатания върху опаковката Код. Отпечатаният върху опаковката код трябва да е ясно видим от качената снимка и да съвпада с въведения от участника Промоционален код . Промоционалният код от качената снимка не трябва да съдържа добавени ръчно или по друг начин преправяни символи.

     В своя профил участникът може да регистрира допълнително, по всяко време в рамките на Промоционалния период нови Промоционални кодове, намиращи се от вътрешната страна на опаковките на Промоционалните продукти,  закупените до края на Промоционалния период.

    Участникът трябва да е регистрирал Промоционален код/кодове (от закупен Промоционален продукт(и)) в рамките на Промоционалния период, но не по-късно от 23:59:59 часа на 15 април 2024 г.

    Един и същ Промоционален код може да бъде регистриран само веднъж. В случай че участник въведе в профила си вече регистриран Промоционален код, Кодът ще бъде автоматично отхвърлен и няма да бъде допуснат за повторна регистрация в Кампанията.

    За всеки регистриран Промоционален код ще се извърши процес на валидация (одобрение) от техническо лице. Валидирането ще включва проверка за изпълнението на условията на т. 4 по-горе, на другите изисквания, посочени в настоящия раздел 5.1, както и на останалите условия на Промоцията, посочени в настоящите Официални правила. Включително, но не само ще бъде проверено  дали е качена снимка от вътрешната страна на опаковката на Промоционален продукт, дали от тази снимка е ясно видим кодът, въведен в профила на участника, дали двата кода (въведеният в профила и този от качената снимка съвпадат) и дали Промоционалният код от качената снимка отговаря на изискването да не съдържа добавени ръчно или по друг начин преправяни символи. Регистрирани Промоционални кодове, които не отговарят на тези условия ще отпадат от играта.  Участниците ще бъдат уведомявани чрез имейл, дали регистрираният Промоционален код е валидиран (одобрен) за участие в Промоцията или не.

    В тази връзка всеки участник трябва да пази опаковките от Промоционални продукти, съдържащи Промоционалните кодове, които участникът е регистрирал, за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е спечелил такава.  В случай че по време на текущата проверка за валидиране (одобряване) на регистрирани Промоционални кодове по настоящата т. 8, от участник бъде изискано да представи опаковките от Промоционалните продукти, чиито Промоционални кодове е регистрирал и той/тя не може да представи тези опаковки или след представянето им се установи, че не е изпълнено някое от условията за валидиране, посочени в настоящата т. 8 изречение второ и трето,  съответните регистрирани Кодове няма да бъдат одобрени и ще отдадат от играта. В случай че след края на Кампанията и провеждане на тегленето, от печелившият/резервата бъде изискано да представи опаковки от Промоционалните продукти, чиито кодове е регистрирал и той/тя не може да представи тези опаковки или след представянето им се установи, че е налице несъответствие с настоящите официални правила, печелившият/ резервата ще бъде дисквалифициран и няма да получи наградата.

    В зависимост от броя на регистрираните  и валидирани (одобрени) по реда на настоящите Официални правила  Промоционални кодове в своя профил, участникът участва в томбола за спечелване на различни по вид и стойност награди, както следва:

    a. при  наличие на поне 1 регистриран и валидиран (одобрен) Промоционален код в профила участникът участва в томбола за спечелване на термос Tefal Senator 1L, цвят черен;

    b. при  натрупване на поне 5 регистрирани и валидирани (одобрени) Промоционални кода в профила участникът участва в томбола за спечелване на куфар American Tourister Starvibe 77  см, цвят черен;

    c. при натрупване на поне 23 регистрирани и валидирани (одобрени) Промоционални кода в профила участникът участва в томбола за спечелване на ваучер за пътуване до дестинация по избор от каталога на туристическа агенция “Бохемия“ ООД на стойност 2200 лв.;

    Тегленето на наградите ще се проведе след края на Кампанията и печелившите ще бъдат уведомени по телефон, Всеки печеливш участник ще бъде потърсен на мобилния телефонен номер, който е въвел при регистрацията на профила си, за доуточняване на детайлите по получаването на наградата. Обаждане ще бъде инициирано поне два пъти на ден в рамките на три последователни дни. В случай че печелившият не може да бъде открит при тези опити, Организаторът уведомява печелившия за спечелената награда чрез съобщение, изпратено по електронна поща на имейл адреса, въведен от участника при регистрация на профила му. В случай че печелившият не отговори на имейла на Организатора в срок до седем календарни дни от получаване на съобщението, наградата ще се присъжда на резерва.  Информация относно присъдените награди ще бъде публикувана и на Сайта съгласно условията, посочени в настоящите Официални правила.

Всички награди в Промоцията се присъждат на случаен принцип чрез томбола, организирана в присъствието на нотариус в периода 16.04 – 26.04.2024 г., както следва:

    Голяма награда (ваучер за пътуване до дестинация по избор от каталога на туристическа агенция  “Бохемия“ ООД на стойност 2200 лв.) – 3 участника, с поне 23  регистрирани и валидирани (одобрени) Промоционални кода  в профила си, ще бъдат изтеглени като печеливши за тази награда.

    Средна награда  (куфар American Tourister Starvibe 77 см.,  цвят черен) – 45 участника, с поне 5  регистрирани и валидирани (одобрени) Промоционални кода  в профила си, ще бъдат изтеглени като печеливши за тази награда.

    Малка награда термос (Tefal Senator 1L, цвят черен) - 150 участника с поне 1  регистриран  и валидиран (одобрен) Промоционален код в профила си, ще бъдат изтеглени като печеливши за тази награда.

За избягване на съмнение един участник не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.

Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда. При невъзможност да се установи връзка с победителя, обаждането ще се повтори. Максималният брой опити за откриване са 6 – по 2 на ден, в рамките на 3 последователни дни.  В случай че не бъде установена връзка по телефон с даден печеливш в рамките на тези 6 опита, Организаторът ще изпрати имейл до съответния печеливш, за да го уведоми за спечелената награда и да изиска необходимите данни и информация за предоставянето й. В този случай съответният печеливш трябва да изпрати отговор на имейла на Организатора в срок до 7 календарни дни от получаването му. Ако в този срок печелившият не изпрати отговор на имейла на Организатора, този печеливш губи правото си да получи спечелената награда и тя ще бъде присъдена на резерва.

Както е посочено в точка 8 от раздел 5.1 по-горе, за да валидира участието си в Промоцията, от печеливш участник може да бъде изискано да  предостави в оригинал опаковките от закупените Промоционални продукти, показващи регистрираните Промоционални кодове, необходими за спечелването на съответния вид награда. В случай че печеливш участник не успее да предостави опаковките с регистрираните Промоционални кодове,  или след представянето им се установи, че е налице несъответствие с някое от условията на настоящите Официални правила , участникът ще бъде дисквалифициран и наградата ще бъде присъдена на  резерва.

След като печелившият е уведомен за спечелената награда и е валидирал участието си (ако е приложимо), той/тя  трябва да изпрати имейл с информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България и трите си имена, а в случаите, в които е необходимо за целите на връчване/получаване и/или използване на наградата, печелившият трябва да посочи в предоставяната информация и ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице).

В случай че останат нераздадени награди (дори след изчерпване на резервите), следващо теглене за достигане и връчване на пълния брой на предвидените за Промоцията награди няма да бъде организирано.

С цел прозрачност на резултатите от проведеното теглене и провеждането на Промоцията съгласно Официалните правила, Организаторът публикува списък на Сайта на Кампанията с инициалите на печелившите в Промоцията, както и с последните четири цифри от телефонните им номера и вида на спечелената награда. Организаторът публикува списъка след финализирането му, включително, но не само след извършване на успешно уведомяване за спечелената награда и получаването на необходимите данни за нейното изпращане.

Видовете и броят на наградите, които ще бъдат раздадени в рамките на Промоцията, са както следва:

    Първият вид награда (голяма награда) е ваучер за пътуване до дестинация по избор от каталога на туристическа агенция “Бохемия“ ООД на стойност 2200 лв.

    Ваучерът е валиден в срок от 12 месеца от датата на издаването му, като в рамките на този период печелившият следва да резервира пътуването (самото пътуване може да се осъществи и след посочения 12 месечен срок). Ваучерът може да бъде използван само за резервация на пътуване (екскурзия/почивка), предлагано и организирано от туристическа агенция „Бохемия“ ООД (https://www.bohemia.bg/), до дестинация по избор от каталога и предложенията на туристическата агенция за вид на пътуването и настаняването, които са валидни към датата, на която ваучерът се използва. Пътуването следва да бъде резервирано от изтегления печеливш, чието име е посочено на ваучера, но ако желае печелившият може да сподели резервираното пътуване с избрано от него лице/лица. Стойността на ваучера може да се използва за основния пакет услуги, включени в резервацията за съответния вид пътуване до избраната дестинация за печелившия (в това число самолетни/автобусни билети, настаняване и други услуги, така както са описани в офертата за конкретния вид пътуване до избраната дестинация). Стойността на ваучера не може да бъде използвана за други разходи, свързани с резервираното пътуване, които не са включени в резервацията на печелившия (като например входни такси за забележителности; храни; напитки; допълнителни транспортни разходи и пр.). Ваучерът не може да бъде използван за пътуване, предлагано от туристическа агенция или туроператор, различни от „Бохемия“ ООД. В случай че стойността на избраното от печелившия пътуване от каталога на “Бохемия“ ООД, е на стойност по-ниска от стойността на ваучера, разликата в сумите не се възстановява, а “Бохемия” ООД може да издаде друг ваучер на името на печелившия. В случай че стойността на избраното от печелившия пътуване от каталога на “Бохемия” ООД (независимо дали в пътуването ще участва само печелившият или той ще бъде придружен от трето лице/ лица), е на стойност по-висока от стойността на ваучера, разликата в сумите следва да се заплати от печелившия.

    Ваучерът ще бъде предоставен на печелившия в печатен вариант (а не в електронна версия). Печелившият няма право да предоставя за ползване спечеления ваучер на трето лице/а, но може да бъде придружен в резервираното пътуване от трето лица/лица при условията, посочени по-горе в настоящия раздел.

    Възможността и условията за комбинирането на ваучера с други видове промоционални кодове, кодове за отстъпки, промоционални цени, намаления и други подобни се определя от политиките на търговеца, приложими към момента на използване на ваучера. Възможността и условията за отказ от направена резервация за пътуване, се определят от политиките, прилагани от търговеца към момента на използване на ваучера.

    Ваучерът не може да се заменя срещу левовата му равностойност.

    Ще бъдат предоставени общо 3 броя награди от този вид в рамките на Кампанията.
    Вторият вид награда (средна награда) е куфар American Tourister Starvibe 77 см, черен цвят.

    Ще бъдат предоставени общо 45 броя награди от този вид в рамките на Кампанията.
    Третият вид награда (малка награда) е термос Tefal Senator 1L, черен цвят.

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до печелившите участници чрез куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен служебен или личен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България, както и доставки до офиси и други обекти на куриерски фирми  НЕ се извършват.

Спечелилият участник ще трябва да изпрати на Организатора и трите си имена, ЕГН или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице (в случаите в които тези данни са необходими за връчването/получаването или използването на наградата), точен адрес на територията на Република България за получаване на наградата, както и да уточни в съгласие с него подробностите по получаването и организацията. 

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара