Спечелете 3 ваучера по 1400 лв. за семеен уикенд и 180 ваучера по 150 лв. за INTERSPORT

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://www.kinder.com/bg/bg/xp/pingui/winners

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Kinder Pingui /Киндер Пингуи и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички места за продажба, в които се предлагат Промоционалните продукти.

Участващите продукти са всички продукти с марка Kinder Pingui, които са закупени в рамките на посочения в раздел 3 по-горе Промоционален период („Промоционални продукт(и)“). За избягване на съмнение, в Промоцията не участват други продукти, различни от Kinder Pingui, включващи като част от търговското си наименование Kinder (като Kinder Surprise, Kinder Chocolate и др).

Участието се осъществява в следните стъпки:

    Участникът трябва да закупи Промоционален продукт(и) в рамките на Промоционалния период, да направи снимка на касовата бележка от покупката и да запази касовата бележка от покупката.

    В рамките на Промоционалния период участникът трябва да влезе на Сайта, в секцията, посветена на Промоцията и да създаде свой потребителски профил за участие в Промоцията, като се регистрира, попълвайки форма със следните данни: име, фамилия, български мобилен телефонен номер, имейл и парола.

    От участника ще бъде изискано да потвърди, че е навършил 18-годишна възраст, че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и че е прочел и разбрал информацията, засягаща обработването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.

    В профила си участникът трябва да регистрира касовата бележка от закупения Промоционален продукт(и), прикачвайки ясна и четлива снимка на касовата бележка, от която да са видими следните данни: конкретното име на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Kinder Pingui/Киндер Пингуи или друг подобен текст, доказващ закупуването на Kinder Pingui); номерът на касовата бележка; датата на касовата бележка (да е в рамките на Промоционалния период); стойността на закупения Промоционален продукт(и). Касови бележки, които не съдържат и не посочват ясно тези данни или не отговарят на останалите условия на Промоцията, няма да бъдат одобрявани и ще отпадат от играта (виж и забележката по-долу). Изображението трябва да бъде във формат jpg, jpeg или, png и в размер не по-малко от 128 KB и не повече от 8 MB.

    Една и съща касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

    Забележка: За избягване на всякакво съмнение:

    (A) Касовата бележка ТРЯБВА задължително да съдържа, наред с другата изискуема информация, и името на закупения Промоционален продукт(и), като касови бележки, които не отговарят на това условие, ще бъдат счетени за невалидни, следователно няма да бъдат одобрявани за участие в Промоцията. Това означава, че за да се приеме за валидна една касова бележка, касовата бележка трябва да съдържа изрично името на Промоционалния продукт(и) (т.е., Kinder Pingui/Киндер Пингуи или сходни наименования), като името на Промоционалния продукт(и) не може да бъде заместено от други родови понятия, включително, но не само: захарни/шоколадови/сладкарски или друг вид изделия, бонбони, сладки и други подобни. Не се приемат за валидни касови бележки с неуточнени или неясни артикули.

    (Б) Касови бележки, на които не се виждат ясно: номерът и датата на касовата бележка, името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Kinder Pingui /Киндер Пингуи или сходни наименования) и стойността на закупения Промоционален продукт(и), ще бъдат дисквалифицирани.

    (B) Не се приемат за валидни касови бележки, върху които името на Промоционалния продукт(и) или някои от другите изискуеми данни са били добавени ръчно или преправяни допълнително.

    (Г) Не се приемат за валидни и касови бележки, чиито дати показват покупка на Промоционален/и продукт/и преди или след Промоционалния период, както и касови бележки, от които е видно, че Промоционалния продукт/и са закупени извън територията на Република България.

    (Д) Не се примат за валидни и касови бележки, които не отговарят на останалите разпоредби на настоящия раздел 5.1 или на други условия, предвидени в настоящите Официални правила.

    Снимките на касовите бележки ще бъдат прегледани и одобрявани от техническо лице, което ще провери дали отговарят на условията по т. 4 и т. 5 по-горе и на останалите условия на Промоцията. Участниците ще бъдат уведомявани чрез имейл, дали регистрираната касова бележка/и е одобрена/отхвърлена за участие в Промоцията.

    В зависимост от стойността на всеки закупен Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка в профила на участника се натрупват левове, като един лев в профила на участника съответства на един пълен похарчен български лев, а в случай че има частична стойност, когато се достигне един лев, се добавя един лев в профила.

    В зависимост от броя на събраните левове в профила си съгласно т. 7 по-горе участникът може да участва за спечелване на една от следните награди:

        Eдин от 180 ваучера за пазаруване от INTERSPORT на стойност 150 лв. (малка награда), като в томболата за тях могат да се включат само участници с поне 3 лева в профила си (равняващи се на обща стойност от поне 3 лв. за закупен/и Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и).

        Един от 3 ваучера за семеен уикенд в СПА хотел КАТАРИНО на стойност 1 400 лв. (голяма награда), като в томболата за тях могат да се включат само участници с поне 15 лева в профила си (равняващи се на обща стойност от поне 15 лв. за закупен/и Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и).

    За избягване на съмнение общата стойност (от 3 лева или 15 лева) за закупен/и Промоционален продукт(и), даваща възможност за спечелване на някоя от посочените награди, може да бъде достигната с една или няколко регистрирани и одобрени за участие касови бележки/а.

    Наградите се теглят от голяма към малка. Участник с поне 15 лева в профила си (равняващи се на обща стойност от поне 15 лв. за закупен/и Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и), първо се включва в томболата за голяма награда и ако не бъде изтеглен, профилът му се включва за участие в тегленето за малка награда. Участник с поне 3 лева но по-малко от 15 лева в профила си (равняващи се на обща стойност от поне 3 лв. но по-малко от 15 лева за закупен/и Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и) може да участва единствено за спечелване на малка награда.

    Един участник може да спечели само една награда в Кампанията.

    Всеки участник трябва да пази в оригинал регистрираната касова бележка(и), за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е спечелил такава.

    В случай че по време на проверката на регистрирани касови бележки по т. 6 по-горе или във всеки друг момент през Промоционалния период или в периода от края на Кампанията до тегленето на печелившите, от участник бъде изискано да представи в оригинал касови бележки, които е регистрирал и той/тя не може да ги представи или след представянето им се установи, че не е изпълнено някое от условията за одобряването им, посочени в настоящия раздел 5.1, съответните касови бележки няма да бъдат одобрени и ще отдадат от играта. В случай, че се установи преправяне на данни от касовата бележка или други подобни недобросъвестни действия, участникът може да бъде дисквалифициран изцяло от Промоцията.

    В случай че след тегленето на наградите, от печелившият/резервата бъде изискано да представи оригинал на касови бележки, които е регистрирал и той/тя не може да ги представи или след представянето им се установи, че не е изпълнено някое от условията за одобряването им, посочени в настоящия раздел 5.1, печелившият/ резервата ще бъде дисквалифициран и няма да получи наградата.

    Тегленето на наградите ще се проведе след края на Кампанията съгласно условията и сроковете, посочени в раздел 5.2. по-долу в настоящите Официални правила. Инициалите на всеки печеливш, последните четири цифри от телефонния му номер и вида на спечелената от него награда ще бъдат публикувани на Сайта, в секцията, посветена на Промоцията. Печелившите участници ще бъдат уведомени за спечелената от тях награда по телефон, като в рамките на телефонното обаждане ще бъдат доуточнени и детайлите по получаването на наградата. Обаждане ще бъде инициирано поне 3 пъти на ден в рамките на три последователни дни. В случай че печелившият не може да бъде открит при тези опити, Организаторът уведомява печелившия за спечелената награда чрез съобщение, изпратено по електронна поща на имейл адреса, въведен от участника при регистрация на профила му.

Всички награди в Промоцията се присъждат на случаен принцип, чрез томбола (посредством софтуерна програма), организирана в присъствието на нотариус след края на Кампанията (в периода 20.11 – 30.11.2023 г.). Тегленето се провежда както следва:

    Всеки участник, регистрирал валидна касова бележка(и) и събрал поне 3 лева в профила си (равняващи се на обща стойност от поне 3 лв. за закупен/и Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и), участва в тегленето за малка награда и може да спечели един от 180 ваучера на стойност 150 лв. за пазаруване от INTERSPORT.

    Всеки участник, регистрирал валидна касова бележка(и) и събрал поне 15 лева в профила си (равняващи се на обща стойност от поне 15 лв. за закупен/и Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и), участва в тегленето за голяма награда и може да спечели един от 3 ваучера на стойност 1400 лв. за семеен уикенд в СПА хотел КАТАРИНО.

За избягване на съмнение един участник не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.

След изтеглянето на печелившите, ще бъдат изтеглени алтернативни победители (резерви). За всeки вид награда ще бъдат изтеглени по пет резерви.

Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон (на телефонния номер, посочен от участника в профила му в Сайта) за спечелената от тях награда, както и за номера на касовата бележка(и), която са регистрирали, ако е необходимо. В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата. При невъзможност да се установи връзка с печеливш участник, обаждането ще се повтори. Максималният брой опити за откриване са 9 – по 3 на ден, в рамките на 3 последователни дни. В случай че печелившият не може да бъде открит при тези опити, Организаторът уведомява печелившия за спечелената награда чрез съобщение изпратено по електронна поща до имейл адреса, който печелившият е въвел при регистрацията на профила си в Сайта. В случай че печелившият не отговори на имейла на Организатора, предоставяйки адрес за доставка или други необходими данни за връчването на наградата, изискани с имейла на Организатора, в срок до 10 календарни дни от получаване на съобщението, наградата ще се присъди на резерва.

С цел прозрачност на резултатите от проведеното теглене на наградите, Организаторът публикува на Сайта, в секцията, посветена на Промоцията инициалите на всеки печеливш участник, последните четири цифри от телефонния му номер и вида на спечелената награда.

Печелившият трябва да изпрати имейл с информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България, трите си имена, ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице) в срок от 10 календарни дни от момента на уведомяването му за спечелената награда.

При наличие на съмнения относно автентичността на снимката на регистрираната касова бележка/и в профила на печелившия може да бъде изискано предоставяне на регистрираната касова бележка/и в оригинал за валидирането на печелившия. Такава проверка може да бъде направена и по всяко време през Промоционалния период и преди тегленето на печелившите. В случай че от печелившият/резервата бъде изискано да представи оригинал на касови бележки, които е регистрирал и той/тя не може да ги представи или след представянето им се установи, че не е изпълнено някое от условията за одобряването им, посочени в раздел 5.1, печелившият/ резервата ще настъпят последиците предвидени в раздел 5.1. точка 9 от настоящите Официални правила.

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до печелившите участници чрез куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

Доставките ще бъдат осъществени в рамките на до 6 седмици, считано от датата, на която печелившият участник е изпратил пълен адрес за доставка и другите необходими данни и след като са съгласувани всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат реализирани в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа.

Спечелилият участник удостоверява получаването на наградата с подписа си. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не са задължени да доставят награда в случай на неизпратен адрес или други необходими данни в рамките на 10 календарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата; при подаден непълен или грешен адрес или други непълни или грешни данни; ако адресът е извън територията на Република България; или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.

Краен срок - 19 ноември 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара