Спечелете PlayStation 5, машини за пуканки, ваучер за ескейп стая и купи за снакс от Fanta

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 5 ноември 2023

Как се участва:

Чрез покупка на Fanta продукти и регистрация на кодове.

Пълни правила:

„Участващи продукти" в промоцията за участие за награди в обектите са продукти от 500ml Fanta Портокал, 500ml Fanta Лимон, 500ml Fanta Грозде, 500ml  Fanta Madness, 500ml Fanta Tropical, 1L Fanta Портокал, 1.5L Fanta Портокал, 1.5L  Fanta Лимон, 1.5L  Fanta Грозде, 1.5L  Fanta Madness, 1.5L  Fanta Tropical, 2L Fanta Orange,  2L Fanta Tropical в пластмасови опаковки.

„Участващи продукти" в промоцията за участие за награди в мобилното приложение COCA-COLA APP са продукти от 300ml Fanta Orange, 500ml Fanta Портокал, 500ml Fanta Лимон, 500ml Fanta Грозде, 500ml  Fanta Madness, 500ml Fanta Tropical, 1L Fanta Портокал, 1.5L Fanta Портокал, 1.5L  Fanta Лимон, 1.5L  Fanta Грозде, 1.5L  Fanta Madness, 1.5L  Fanta Tropical, 2L Fanta Orange,  2L Fanta Tropical с 10-символен код под капачката.

Общият брой награди, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията в Участващите обекти, са следните:

1. Fanta купи за снакс – 80 000 бр.

Общият брой награди, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията в Мобилното приложение, са следните:

1. Изживяване в ескейп стая в гр. София за победител с един придружител - 9 бр.
2. Конзолна игра версия 5 – 7 бр.
3. Машина за пуканки – 35 бр.

Наградата от т. 7.2.1. включва само и единствено:

·       Изживяване в ескейп стая в гр. София за дата 18.11.2023г.

Участие на победител, който може да доведе един свой придружител. Изживяването в ескейп стая е заедно с още двама победители и техните придружители;

Всичко, което не е посочено в тези общи условия като включено в наградния пакет, се счита, че не е включено в него. По-точно (но неограничено до), наградата не включва: разходи за транспорт от и до мястото на изживяването; разходи за храна, общи разходи, различни от посочените по-горе, допълнителни такси и застраховки и др.

Участниците, които са спечелили награда от т. 7.2.1, поемат сами транспортните си разходи за придвижване до гр. София и мястото, на което ще се проведе.

Организаторът запазва възможността си да отмени или промени условията и вида на наградата по своя преценка, ако възникнат събития или обстоятелства, които възпрепятстват или затрудняват организирането й, както и събития, настъпили по независещи от организатора причини като например, но не само влошена епидемична обстановка, стачки, събития и обстоятелства, наложени от държавата, които не са могли да бъдат предвидени.

В такива случаи наградата се заменя с друга със същата равностойност.

Наградите по чл. 7.2.1. и 7.2.2. са с пазарна стойност над 120 лв. с ДДС.

Приемайки награди с пазарна стойност над 120 лева с ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената от тях награда пред Национална агенция по приходите за съответния период,  като Организаторът се ангажира добросъвестно да заплати дължимото от името на печелившия като данъчно задължено лице.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

1. Онлайн част на Промоцията в COCA-COLA APP (Coca‑Cola Мобилно Приложение):

За да вземат участие в Промоцията, участниците трябва да закупят бутилка от участващите в промоцията продукти по т.6.2. по-горе. Под капачката потребителят ще открие уникален 10-символен код за мобилното приложение COCA-COLA APP (мобилното приложение може да бъде свалено от тук https://app.coca-cola.com/), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия код/кодове, съгласно т.8.1.3 по-долу в тези правила на Промоцията и публикувани в COCA-COLA APP и www.coca-cola.bg, може да играете за описаните награди в т. 7.2.

Регистрация:

Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение COCA-COLA APP. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение COCA-COLA APP (налично в Play Store и App Store - https://app.coca-cola.com/). Регистрация на код може да бъде направена след регистрацията на профил в приложението. Регистрацията е безплатна и изисква следното:

·       E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.
·       Държава. Задължително е Участникът да избере държава.
·       Дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на COCA-COLA APP.
·       Минималната възраст за участие в промоцията е 16г.

Регистрацията и използването на приложението се извършва, съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява. С регистриране на код/кодове и избора на награда, за която да играе в приложението, потребителят се съгласява и с настоящите правила на промоцията.

Виртуални точки и как се използват:

Потребителите на Coca‑Cola App могат да събират виртуална Coca‑Cola валута, която ще срещнат в приложението под наименованието: POINTS (точки) & GEMS (диаманти) във своя виртуален портфейл. За избягване на всякакво съмнение за целите на настоящите правила под термина  "точки" следва да се разбира разменно средство, което няма паричен еквивалент и има смисъл единствено за целите и в рамките на настоящата промоция, приложението и останалите игри, които се провеждат в него.    

Всяка бутилка от 300ml Fanta Orange, 500ml Fanta Портокал, 500ml Fanta Лимон, 500ml Fanta Грозде, 500ml  Fanta Madness, 500ml Fanta Tropical, 1L Fanta Портокал, 1.5L Fanta Портокал, 1.5L  Fanta Лимон, 1.5L  Fanta Грозде, 1.5L  Fanta Madness, 1.5L  Fanta Tropical, 2L Fanta Orange,  2L Fanta Tropical има уникален 10-символен код под капачката. С въвеждането на всеки код в приложението Coca‑Cola App автоматично прибавяте във виртуалния си портфейл 1 POINT. 1 код = 1 POINT (точка).

С натрупването на определен брой точки в „своите точки“, потребителят може да заяви участие за избрана от него игра от Промоцията и има шанс за спечелване на избрана от него награда.

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.2.1., Участникът трябва да е регистрирал 15 кода от участващите опаковки (равняващ се на 15 POINTS/точки) , след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за една от 9 бр. Изживяване в ескейп стая; След което и при условия, че е събрал необходимия брой точки, участникът автоматично се включва в  томболата за големите награди описани в т. 7.2.1.

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.2.2., Участникът трябва да е регистрирал 10 кода от участващите опаковки (равняващи се на 10 POINTS/точки), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за един от 7 бр. Конзолна игра версия 5 ; След което и при условия, че е събрал необходимия брой точки, участникът автоматично се включва в томболата за наградите описани в т. 7.2.2.

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.2.3., Участникът трябва да е регистрирал 1 код от участващите опаковки (равняващ се на 1 POINTS/точки), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за една от 35 бр. Машини за пуканки; След което и при условия, че е събрал необходимия брой точки, участникът автоматично се включва в томболата за наградите описани в т. 7.2.3.

Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове от един участник/потребител на приложението. В рамките на промоцията обаче може да бъде спечелена само една награда от вид от описаните в т. 7.2. от един потребител.

С цел равномерно разпределение на наградите по точка 7.2. през целия период на промоцията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица ще могат да бъдат спечелени:

·       1во теглене (25.09.2023 г.) – х5 Машина за пуканки; x1 Конзолна игра версия 5;
·       2ро теглене (02.10.2023 г.) – х5 Машина за пуканки; x1 Конзолна игра версия 5;
·       3то теглене (09.10.2023 г.) – х5 Машина за пуканки; x1 Конзолна игра версия 5;
·       4то теглене (16.10.2023 г.) – х5 Машина за пуканки; x1 Конзолна игра версия 5;
·       5то теглене (23.10.2023 г.) – х5 Машина за пуканки; x1 Конзолна игра версия 5;
·       6то теглене (30.10.2023 г.) – х5 Машина за пуканки; x1 Конзолна игра версия 5;
·       7мо теглене (06.11.2023 г.) – х5 Машина за пуканки; x1 Конзолна игра версия 5; х9 Изживяване в ескейп стая;

В случай че има останали на предходно теглене награди, които не са били спечелени (регистриралите се за тегленето участници са по-малко от предвидените награди за съответния период), същите се прехвърлят автоматично за следващите тегления, до края на кампанията и/или до изчерпване на наградите. Участниците, които са се регистрирали, но не са спечелили в предходно теглене, продължават участието си в следващите тегления, до приключване на промоцията и/или изчерпване на наградите, за които са избрали да участват.

Тегленето на награди по точка 7.2. ще бъде извършвано по следния начин:

·       Всяка седмица ще бъдат теглени определения брой награди, описани в точка 7.2. по списъка и датите описани в точка 8.1.6., като печелившите ще бъдат информирани в рамките на 3 (три) дни след тегленето.

·       Участието в играта се извършва на седмична база след „взимане“ на билет за вземане на участие в седмична томбола.

·       „Взимане“ на билет и съответно заявка за участие за определена награда регистрира участниците в следващото най-близко по време седмично теглене, за което те участват за награда.

·       Последен ден и час за регистрация на кодове, за всяко едно от тегленията по т. 8.1.6, се счита неделя - 23:59:00 ч., за  участие в най-близката дата за теглене..

Промоционална механика за награди в търговските обекти:

В избрани търговски обекти на територията на страната, обозначени с рекламни материали, информиращи за тази част на Промоцията ("Участващи обекти“), ще се провежда описаната по-долу механика, при която могат да се спечелят награди директно в търговския обект.

За да вземат участие в Промоцията, участниците трябва да закупят наведнъж комбинация от 2 бутилки от участващите опаковки по т.6.1. За всяка покупка на 2 бутилки наведнъж в комбинация по избор от участващите опаковки по т.6.1., от участващ в промоцията обект, участникът получава възможност да изтрие 1 (едно) скреч поле на място в търговския обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

    „Купа“ – потребителят има право да получи награда – една купа описан в т. 7.1, веднага, на място в търговския обект;

Награди ще бъдат раздавани до изчерпване на количествата, респективно до изчерпване на количествата скреч листове в съответния участващ търговски обект.

Ако потребителят спечели награда от мобилното приложение COCA-COLA APP, той ще бъде уведомен с имейл на електронната си поща. Участниците трябва да имат 16 навършени години или повече, за да вземат участие в промоцията.

Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин:

·       При спечелване на награда от точка 7.2.1. участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA-COLA APP. Печелившият, ще бъде помолен да предостави отговор на имейл: coca-cola-app@bespoke.bg своите три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка, за да получи информация за наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда.

o   Печелившият ще има срок от 5 (пет) календарни дни след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

o   Придружителят на печелившия също трябва да имат 18 навършени години или по-големи.

·       При спечелване на награда от точка 7.2.2. участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA-COLA APP. Печелившият, ще бъде помолен да предостави отговор на имейл: coca-cola-app@bespoke.bg своите три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка, за да получи физически наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда.

o   Печелившият ще има срок от 7 (седем) календарни дни след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

o   Печелившите ще получат наградата си в срок до 30 календарни дни след изпращане на нужната информация за доставка.

·       При спечелване на награда от точка 7.2.3. участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA-COLA APP. Печелившият, ще бъде помолен да предостави отговор на имейл: coca-cola-app@bespoke.bg своите три имена, адрес и телефон за връзка, за да получи физически наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда, както и потвърждава съгласието си, че предоставените от него лични данни могат да бъдат предоставяни на куриерско дружество/доставчик във връзка с доставянето на наградата.

o   Печелившият ще има срок от 7 (седем) календарни дни след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

o   Печелившите ще получат наградата си в срок до 30 календарни дни след изпращане на нужната информация за доставка.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара