Спечелете мобилен телефон Samsung Galaxy Z Flip 5

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 20 август 2023

Как се участва:

Чрез гласуване в анкета и регистрация.

Пълни правила:

В гласуването участват всички физически лица, които са дали своя вот с натискане на бутона „Избери“ във всички категории на Go Guide Seaside Awards 2023, регистрирали са се посредством посочените възможности и са попълнили коректно изискваните лични данни. Участието в томболата/ите е възможно само след предоставянето на тази информация. С попълването ѝ името на участника автоматично се добавя в списъка за финалната томбола на съответния конкурс, в който е гласувано, а подадената информация се записва в базата данни на съответния подсайт https://awards.goguide.bg/.

Всички участници и евентуални победители приемат и трябва да спазват условията, наложени от Организатора с настоящия регламент. Неспазването на тези правила може да доведе до изключване на участника или евентуалния победител. Всякакви опити за неоторизиран достъп до играта, базата данни с участници или опити за използване на дупки в сигурността на уеб браузърите с цел облагодетелстване ще доведат до незабавната дисквалификация на участника.

За участие в гласуването в класация за Go Guide Seaside Awards 2023 организаторът предоставя:

1 бр. мобилен телефон Samsung Galaxy Z Flip 5

Тегленето на наградите ще се извърши на томболен принцип в срок до 10 работни дни след приключване на гласуването. Спечелилите награди ще бъдат уведомени на посочения от тях електронен адрес и по телефона, с който са се регистрирали.

За получаването на награда участникът се идентифицира с лична карта, а когато наградата се получава с пълномощно, приносителят представя копие от нотариално заверено пълномощно, оригинал за справка и лична карта.

Ако спечелилият участник не е навършил пълнолетие, наградата се получава от родител, настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ родствената им връзка – акт за раждане на ненавършилия пълнолетие, съответно представителната им власт – акт за назначаване на настойник/попечител.

Наградата следва да бъде изискана и получена в срок не по-късно от 1 календарен месец след приключване на гласуването в класацията. Ако награда бъде неполучена и/или непотърсена съгласно предвиденото в този раздел, същата се губи от спечелилия я участник. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара