Спечелете тридневна почивка за двама в български зимен курорт за 2000 лв.

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!


Как се участва:

Чрез покупка на GiftCard.

Пълни правила:

Механизъм на Кампанията и условия за участие:

(а) В периода от 00:00 ч. 15.11.2022 г. до 23:59 ч. на 31.01.2023 г. включително или до изчерпване
на количествата, всеки Участник, който закупи физическа или виртуална карта GiftCard
Mastercard от офис на Организатора и/или офис на негов Партньор и/или чрез уебсайта на
Организатора www.giftcards.eu, получава 50% (петдесет на сто) отстъпка от таксата за издаване
на GiftCard Mastercard, съгласно приложимата тарифа. Отстъпката се начислява автоматично.

(b) В периода на Кампанията всеки Участник, който закупи физическа или виртуална карта
GiftCard Mastercard от офис на Организатора и/или офис на негов Партньор и/или чрез уебсайт
www.giftcards.eu, автоматично участва в томбола за тридневна почивка за двама в български
зимен курорт на стойност 2000 (две хиляди) лева.

(c) Със закупуването на GiftCard Mastercard, всеки Участник приема и се съгласява с настоящите
условия на Кампанията.

Участието в Кампанията е доброволно и не е ограничено в броя закупени GiftCard
Mastercard . Всеки Участник може да участва в Кампанията многокартно в рамките на Периода
на Кампанията.

Награди и отстъпки
(a) Организаторът ще предостави отстъпка в размер на 50% (петдесет на сто) от таксата за
издаване на GiftCard Mastercard, съгласно условията по-горе и до изчерпване на
количествата.
(b) Един от всички участници ще получи награда тридневна почивка за двама в български
зимен курорт (Наградата).

Наградата не може да бъде заменяна, разменяна, не подлежи на предоговаряне и
прехвърляне. Наградата не може да бъде заменена с паричната ѝ равностойност.

На 02.02.2023 г. на случаен принцип чрез томбола ще бъде изтеглен един печеливш участник,
от всички които са изпълнили условията за участие в Кампанията. Тегленето е окончателно и не
може да бъде оспорвано от участниците. Томболата ще се извърши по следния начин чрез
теглене на случаен принцип на 1 (един) победител и 1 (един) резервен победител посредством
електронен способ - безплатен уеб инструмент, определен от Организатора и действащ на
случаен принцип. Тегленето ще се осъществи в помещенията на Организатора от определени за
целта служители на Организатора - Комисия.

Печелившият участник ще бъде уведомен по телефон в срок от 24 (двадесет и четири) часа,
считано от приключване на тегленето. Организаторът се свързва с печелившия Участник по
телефон, предоставен от Участника при регистрация в уебсайт giftcards.eu или при покупка от
офис на Организатора, за да бъде потвърдено получаването на наградата. В случай, че
Организаторът не успее да се свърже с печелившия участник и печелившият участник не
потвърди получаването на наградата в рамките на три работни дни от тегленето на наградата,
Организаторът има право да я предостави на друг Участник в Кампанията, изтеглен като резерва.

Организаторът има право да провери участието на печелившия Участник като изисква за
проверка неговия „Рамков договор за издаване на електронни пари и платежен инструмент
„GiftCard” и/или като провери/сравни мобилен телефон на печеливш Участник. В такъв случай
печелившият Участник е длъжен да предостави на Организатора своя договор в срок от 7 (седем)
дни, считано от момента на поискване от Организатора. Организаторът има право да извършва
комплексна проверка на самоличността на печелившия Участник, включително има право да
изисква на печелившия Участник да предоставят валиден документ за самоличност.

Организаторът няма задължението да осъществява каквато и да е кореспонденция, свързана
с Участниците, които не са спечелили, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.
(е) Организаторът не носи отговорност, в случай, че печеливш Участник не упражни правото си
да получи и/или използва получената награда съгласно условията и процедурата в настоящите
условия. Организаторът няма задължение да съхранява Наградите за неограничен период.
Организаторът не предвижда получаване на наградата на по-късен етап.

Наградата почивка за двама в български зимен курорт включва покриване на разходи за
настаняване в хотел на обща стойност до 2000 (две хиляди) лева на спечелилият участник и 1
(едно) избрано от него трето лице - придружител при съобразяване на условията по-долу и в
съответствие с предлаганите от съответния доставчик услуги. Почивката се организира и
предоставя от трето лице-доставчик, избран от Организатора - дружеството „Айкарт Сървисиз“
АД, ЕИК1754115100, седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9023, район „Младост“,
Бизнес парк Варна, сграда Б1, като за нейното предоставяне важат условията на „Айкарт
Сървисиз“ АД. В случай, че участникът, спечелил Наградата, пожелае, последният може да
избере почивка за двама на обща стойност, надвишаваща 2000 (две хиляди), като в този случай
печелившият участник следва да доплати сумата, надвишаващ покрития от Организатора праг от
2000 (две хиляди) лева. Участникът, спечелил Наградата, трябва да избере дестинация - зимен
курорт на територията на Република България и да уведоми Организатора на следния имейл
marketingteam@icard.com за дестинацията и периода на ползване на наградата.
(g) Организаторът и „Айкарт Сървисиз” АД се задължават след получаване на надлежно
уведомяване за избора на дестинация от страна на участника, спечелил Наградата, да
организират екскурзията в рамките на 10 работни дни, като предоставят информация за
настаняване.

Организаторът връчва Наградата на печелившия участник след като лицето се легитимира с
документ за самоличност, като за връчването на наградата се съставя двустранен протокол,
който печелившият Участник се задължава да подпише.

Организаторът не поема транспортните и другите разходи на участника, спечелил Наградата,
във връзка с получаването на Наградата. Организаторът не поема транспортните и другите
разходи на участника, спечелил Наградата и на неговия придружител, за достигане до и за
връщане от мястото на почивката.

Връчването на Наградата може да бъде публично събитие. С участието си в Кампанията,
Участниците дават съгласието си, в случай че спечелят някоя от наградите, да бъдат с рекламни
цели снимани във фото и/или видео материал както и техните имена и снимка да станат
публични и да бъдат използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на
Кампанията, без за това да е дължимо заплащане на хонорар.

Краен срок - 31 януари 2023

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара