Спечелете смартфони iPhone 12, безжични колонки Philips и слушалки Apple Airpods

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Победители седмица 1

Иван Тошев Иванов, 08957***** - безжични слушалки
Инцафка Укова, 08777***** - тонколона
Нешка Мечтанова, 08769***** - тонколона

Победители седмица 2

Невена Григорова, 08985***** – слушалки
Димитър Иванов, 08985***** - тонколона, на мястото на Веселин Илиев.
Цветелина Гачева, 08873***** - тонколона

Победители седмица 3

Васил Николов, 08970***** – слушалки
Александрина Величкова, 08870***** - тонколона
Иван Демирев, 08828*****- тонколона

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Отделните подпериоди в срока на провеждане на Конкурса са както следва:

24.10.2022 г. – 30.10.2022 г. вкл.,
31.10.2022 г. – 06.11.2022 г. вкл.,
07.11.2022 г. – 13.11.2022 г. вкл. и
14.11.2022 г. – 20.11.2022 г. вкл.

Участник в Конкурса може да бъде всяко лице, което отговаря на настоящите правила и което в периода на провеждане на Конкурса по т.3.1. е:

    • Посетило страницата по т.2.1.,
    • Регистрирало се е за участие в Конкурса като е попълнило в регистрационната форма на страницата по т.2.1. следните данни: две имена (лично и фамилно име), телефон, адрес на електронна поща (email),
    • прикачило своя авторска снимка на място или предмет/и, които могат да послужат като вдъхновение за създаване на дизайн на мебели/аксесоари към тях и е описало (според него) вдъхновение за дизайн на какво може да бъде изпратената от него снимка.

Участник, който е определен за победител от Конкурса, трябва да предостави допълнително следните данни за получаване на наградата: три имена, адрес за получаване на наградата, телефон за контакт, както и единен граждански номер (ЕГН) с оглед данъчното облагане на предметните награди от Конкурса.

Наградите, които ще бъдат раздадени в Конкурса са общо 14 броя, от които:

Малки награди:

8 бр. Безжична тонколона Philips TAS2505B/00
4 бр. Слушалки с микрофон Apple Airpods (3rd Gen) w MagSafe Charging Case mme73, Bluetooth, IN-EAR (ТАПИ)

Голяма награда:
2 бр. Смартфон Apple iPhone 12 64GB Black mgj53 , 64 GB.

Определяне на победители за малки награди.

След изтичане на всеки един подпериод по т.3.2., на следващия ден (31.10.2022 г., 07.11.2022 г., 14.11.2022 г. и 21.11.2022 г.) се избират трима победители за разпределение на малките награди сред участниците, които са се включили в Конкурса и които отговарят на условията на Конкурса.

Победителите от всеки един подпериод са трима, като малките награди, които се раздават на победители, за всеки един подпериод са:

два броя безжична тонколонка Philips
един брой слушалки Airpods

Изборът на тримата победители за всеки един подпериод на Конкурса се извършва измежду участниците включили се в конкурса до момента на всяко едно теглене за съответния подпериод, чрез томбола на случаен принцип от двама представители определени от Организатора. Изборът се извършва чрез използване на софтуер за избор на случаен принцип - https://commentpicker.com/. Представителите на Организатора съставят протокол за извършения избор на победителите и вида на наградата, която са спечелили.

    • С цел избягване на всякакво съмнение всеки участник има право да бъде еднократно избран за победител и да получи само една от малките награди (независимо от нейния вид). В случай, че участник бъде изтеглен повторно за победител за малка награда, този избор не се взема предвид и на негово място се избира друг участник.
    • С цел избягване на всякакво съмнение, наградите се разпределят между тримата победители по реда на изтеглянето им при спазване на следната поредност:

1. Разпределение на две награди безжична тонколонка Philips
2. Разпределение на награда слушалки Airpods

Имената на Участниците избрани за Победители за всеки един подпериод на Конкурса се обявяват в страницата по т.2.1. на Организатора.

Освен обявяването на победителите в посочената в т.2.1. страница, Организаторът се свързва с всеки един от победителите чрез изпращане на съобщение на имейла на участника, с който последния се е регистрирал за Конкурса.

Всеки победител трябва да отговори на съобщението по т.8.4. в срок до 5 работни дни от получаването му като посочи необходимите данни за доставяне на наградата (три имена, адрес за доставка, телефон за контакт). Ако определеният победител не се свърже в посочения срок, той губи правото си да получи наградата.

Определяне на победители за голяма награда.

След изтичане на периода на провеждане на Конкурса, на следващия ден (21.11.2022 г.) се избират двама победители за разпределение на голямата награда сред участниците, които са се включили в Конкурса в периода на провеждането му и които отговарят на условията на Конкурса.

Победителите, които ще бъдат определени за целия период на Конкурса са двама, съобразно броя на голямата награда (2 бр. Смартфон Apple iPhone 12 64GB Black mgj53 , 64 GB).

Изборът на двамата победители се извършва възоснова на преценка на жури в състав Нели Митева, Хроме и MZK, което оценява художествено-творческите качества на всички снимки, на всички участници включили се в Конкурса и съобразно съответствието им с темата на Конкурса. Имената на лицата, избрани за победители се вписват в протокол, който се подписва от членовете на журито.

С цел избягване на всякакво съмнение участник, който е бил избран на случаен принцип за победител за малка награда може да бъде обявен за победител по оценка на журито и да получи голяма награда.

Имената на Участниците избрани за Победители за голямата награда се обявяват в страницата по т.2.1. на Организатора.

Освен обявяването на победителите в посочената в т.2.1. страница, Организаторът се свързва с всеки един от победителите чрез изпращане на съобщение на имейла на участника, с който последния се е регистрирал за Конкурса.

Всеки победител трябва да отговори на съобщението по т.8.9. в срок до 5 работни дни от получаването му като посочи необходимите данни за доставяне на наградата (три имена, адрес за доставка, телефон за контакт). Ако определеният победител не се свърже в посочения срок, той губи правото си да получи наградата.

Наградите се изпращат до адреса, посочен от победителите, чрез куриер в срок до 10 дни от получаване на данните от Победителя по реда на т.8.5. и т.8.10. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето, участвало в Конкурса или по изключение от упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа. За получаване на наградата Победителят представя на служителя на куриерската фирма своя лична карта, с цел удостоверяване на самоличността и възрастта, а Пълномощникът и копие от пълномощното.

Организаторът не носи отговорност за дефекти или за забавяне при предоставянето и/или получаването на наградите по вина на съответния външен партньор. В тези случаи Победителят е длъжен да поиска от Организатора информация за съответния външен партньор на Организатора и да се обърне директно към него.

При получаването на наградата си всеки победител или негов пълномощник подписва приемо-предавателен протокол, с което се удостоверява връчването на наградата, както и предоставя необходимите лични данни свързани с изпълнение на данъчно-счетоводните изисквания относно наградата (три имена и единен граждански номер - ЕГН).

Ако всички условия и изисквания за получаване на наградата не са изпълнени или лицето не е открито на посочения от него адрес в рамките на две посещения, същия губи правото да получи наградата, като Организаторът не дължи каквато и да било компенсация или заплащане на обезщетение за вреди за това.

На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък върху получената награда се заплаща от Организатора. 

Краен срок - 20 ноември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара