Спечелете палатки, раници, якета, сгъваеми столове и ваучери за CampingRocks от The Famous Grouse

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 6 декември 2022

Как се участва:

Чрез покупка на продукт The Famous Grouse и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Продуктите, които участват в Промоцията,“ са следните продукти  с марка „The Famous Grouse“,  разпространявани в магазинни в България и предназначение за последваща консумация, а не на място (Касови бележки с включен закупен продукт „Тhe Famous grouse“ за директна консумация от заведение или друго място с директна консумация няма да бъдат зачитани):  

    Бутилка “The Famous Grouse” 0.700 L
    Бутилка “The Famous Grouse”  1.00 L
    Бутилка “The Famous Grouse” 1.5 L
    Промо пакет “The Famous Grouse” 0,700L с 2 чаши
    Бутилка “The Famous Grouse”  Ruby Cask 0,700L
    Бутилка “The Famous Grouse”  Bourbon Cask 0,700L
    Бутилка “The Famous Grouse”  Smoky Black 0,700L

наричани за краткост „Участващи продукти“

Общ брой и вид на наградите:

    Триместна палатка Robens Chaser – 5 бр.
    Мъжко яке (универсален размер) Bergans rabot 365 – 10 бр.
    Дамско яке (универсален размер) Bergans rabot 365 – 10 бр.
    Туристическа раница Bergans Vengetind 32 – 20 бр.
    Туристически сглобяем стол Robens Outrider  – 55 бр.
    10% отстъпка за campingrocks.bg  – 100 бр.

Наградата – отстъпка за campingrocks.bg се предоставя под формата на промо код и важи за онлайн магазина на CampingRocks – https://campingrocks.bg/  , както и за физическите му магазини. Онлайн употребата му става с въвеждането му при поръчка в сайта https://campingrocks.bg/ . Ваучерът се прилага еднократно и важи за покупки до 2 000лв.

Посочените награди от точка 7.1. – Триместна палатка Robens Chaser, Мъжко и дамско яке Bergans rabot, Туристическа раница Bergans Vengetind и потенциални покупки от CampingRocks надвишаващи 1 000лв при използването на ваучер за 10% отстъпка са с пазарна стойност над 100 лева без ДДС и спечелилите участници следва да се информират за данъчните задължения, описани в чл. 9.5. от настоящите правила.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

Всеки потребител, който отговаря на изискванията за право на участие съгласно част 4 и на останалите изисквания от тези правила, може да участва в Промоцията „Светът на Феймъс 2022“ за спечелване на някоя за изброените в част 7, точка 7.1. награди, при  условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

1. Закупи поне 1 Участващ продукт (посочени в част 6 по-горе), в периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство и в която е посочен ясно някой от Участващите продукти.

2. Регистрира касовата бележка по т. 8.1.1. с покупката си на адрес https://thefamousgrouse.promo/ в периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, със следните данни:

    Имена, телефонен номер и електронен (имейл) адрес, на които Партньорът и/или Организаторът да се свърже с участника; Тези данни ще бъдат използвани  за цели, както следва: за участие в Промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в промоцията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.
    Снимка на уникална, нерегистрирана до момента в Промоцията касова бележка, от която да са видни датата и номера ѝ (датата на покупката на Участващ продукт следва да е в периода на Промоцията) и че отговаря на условията по т.8.1.1.; Касови бележки, от които не е ясен участващият продукт, а са с обозначение например „артикул 1“, „артикул 2“ и т.н. няма да бъдат допускани за участие.
    Номер на касовата бележка, чиято снимка е регистрирана съгласно посоченото по-горе;

Снимката на касовата бележка трябва да бъде във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4,5 MB. Снимката трябва да бъде с видими в нея Участващи продукти, обект, дата, номер на касова бележка, QR код, и същата да е четима. Кодът на касовата бележка може да бъде регистриран само веднъж и дава право на едно участие и само веднъж в Промоцията, независимо колко Участващи продукти са закупени и посочени в нея. Регистрираният код трябва да съвпада с кода на касовата бележка, предоставена от участника при регистрацията.

Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер) може да бъде използвана само веднъж за регистрация за целите на настоящата Промоция, независимо от броя и вида Участващи продукти, които фигурират в нея, както и независимо от потребителите, регистриращи я.

С една уникална регистрация с една касова бележка може да се спечели само една награда.

За спечелване на някоя от наградите по т. 7.1., в периода на Промоцията, след всяка регистрация по точка 8.1.2, се появява онлайн скреч поле на платформата https://thefamousgrouse.promo/ . Участникът следва да изтрие полето, за да разбере дали и какво печели. В случай че на изтритото скреч поле е отбелязано, че печели, там се изписва и наградата. Участникът получава и информативен имейл за това.

Важно! В рамките на 5 работни дни след това (получаването на информативния имейл за награда след изтриване на скреч полето), Пaртньорът или Организаторът извършват проверка дали е налице уникална и валидна регистрация, направена в съответствие с чл. 8.1.2. по-горе чрез която е спечелена съответната награда и дали са спазени настоящите правила за спечелване на наградата.

В случай че проверката установи уникална и валидна регистрация и съответствие с тези правила, Партньорът или Организаторът изпращат, в срока по предходното изречение, на участника, на имейла посочен от него при регистрацията, потвърдителен имейл за спечелената награда.

В случай че потвърдителен имейл не е изпратен към участника в този срок, се счита, че регистрацията не отговаря на условие по тези правила и участникът губи правото си на награда.

В случай че спечелената награда е потвърдена с потвърдителен имейл, описан в предходния параграф, участникът следва да предостави на Партньора/ Организатора адрес и телефон/ данни за доставка, както и да направи други уточнения, ако са указани от Организатора или Партньора. В случай че участникът не направи това в срок до 5 работни дни от потвърдителния мейл по предходния параграф, се счита, че участникът се отказва от наградата и губи правото си да я получи.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи потвърдителния имейл за спечелена награда и/или по невнимание не е предоставил адрес и телефон/ уточнения и данни за доставка и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането им и по тази причина връзка с участника и/или доставка не е била възможна или не е бил намерен на посочения адрес и/или е пропуснал да отговори на потвърдителния мейл в срока по предходния параграф.

За уникална и валидна регистрация по смисъла на тази Промоция се счита всяка регистрация с коректно въведени данни по т.8.1.2. и с уникална, нерегистрирана до момента касова бележка, удостоверяваща покупката на Участващ/и продукт/и, отговарящи на условията по тези правила. С една касова бележка може да се участва в Промоцията само веднъж, независимо от броя на Участващите продукти, присъстващи в нея.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби, в това число създаване и сторниране на касови бележки от служители в търговски обекти, използване на „дубликати“ или „копие“ на касови бележки.

Всеки потребител може да участва с неограничен брой регистрации, в случай че всяка отделна негова регистрация е уникална и отговаря на тези Официалните правила на Промоцията.

Наградите се предоставят на участници, отговарящи на и изпълнили условията на настоящите правила за участие в Промоцията, и които са получили потвърдителен имейл съгласно описаното по-горе и в срок са предоставили адрес и телефон/ данни за доставка/ и при изпълнение на останалите условия в тези правила.

Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон след преминалата проверка (в рамките на 5 работни дни след изпращането на информативния имейл), с цел да информира участникът, че трябва да подаде данни за доставка на наградата , а участникът следва да подаде данните за доставка в срок до 5 работни дни, след като представител на Партньора се е свързал с него.  В случай че представител на Партньора или Организатора не е могъл да се свърже с печеливш и/или печелившият участник не предостави данни за доставка в посочения в предходното изречение срок, или предостави непълни или неточни такива, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя.

Наградите ще бъдат доставени по куриер в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите, тяхното валидиране и свързване с тях, но не по- късно от 30 дни от края на промоционалната активност, при условие, че участникът е предоставил съответните данни в срок и е намерен на адрес.

Като условие за получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери самоличността и възрастта си с представяне за справка на лична карта. В случай че представител на куриера не е могъл да се свърже с печеливш и/или не може да го открие на адрес, за да му даде наградата/наградите, във всички случаи в срок до 7 дни от известяване от куриерската фирма, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя.

Награда не се предоставя и в случай, че се установи, че получателят не е лицето, посочено в регистрацията или не отговаря на условие по тези правила.  Организаторът не е задължен да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара