Спечелете 20 гифт карти с по 200 лв. от Semana и Lidl

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

0884 965 XXX
0876 616 XXX
0876 110 XXX
0879 896 XXX
0888 003 XXX
0877 739 XXX
0887 865 XXX
0879 236 XXX
0892 788 XXX
0896 480 XXX
0887 865 XXX
0888 559 XXX
0899 158 XXX
0893 943 XXX
0898 642 XXX
0896 121 XXX
0888 011 XXX
0896 396 XXX
0896 461 XXX
0882 217 XXX

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Semana за поне 3.99 лв. от магазини Lidl и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се провежда единствено в търговските обекти на „Лидл България“ ЕООД, находящи се на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

В Играта участват всички продукти с търговска марка “ SEMANA“, които се предлагат в търговските обекти на „Лидл България“ ЕООД.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1 : Да закупи в периода на Играта продукт/и с търговска марка „ SEMANA“ от търговски обект на „Лидл България“ ЕООД, находящ се на територията на Република България,за минимум 3.99 лв. (три лева и деветдесет и девет стотинки);

Стъпка 2 : Да влезе на интернет страницата на Играта - www.semanapromo.bg, да се регистрира, като попълни всички задължителни полета, а именно:

а) мобилен телефонен номер;

б) номер на касовия бон (Важно! – може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта . Касовият бон следва да се пази до получаване на наградата, като на него трябва да е изписано името на закупения продукт с търговска марка „ SEMANA “. Касовият бон трябва да е издаден от търговски обект на „Лидл България“ ЕООД );

в) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Правила на Играта, запознат е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***) ще бъдe публикуван на www.semanapromo.bg.

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

Един участник може да направи максимум 2 регистрации в рамките на всеки един от дните, в които се провежда Играта. Всеки опит за регистрация, след достигане на максималния брой регистрации за деня, ще бъде отчетен като невалидна регистрация.

Наградата в играта е: Предплатена карта подарък Edenred Mastercard, заредена с 200 лева, валидна за разплащания на ПОС терминал и онлайн, без възможност за теглене на пари в брой. Общо, за периода на Играта, ще бъдат раздадени 20 предплатени карти Edenred Mastercard.

Уведомяваме Ви, че получаването на награда по т. 6.1 подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задължено лице за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни, ЕГН и три имена, за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печелиш да бъде прекратено от Организатора, като в този случай отпада и правото му да получи спечелената награда.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Играта, независимо от броя на участията. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден. Един участник няма право да спечели повече от една награда в рамките на Играта.

Един касов бон, без значение за колко броя закупени продукта „SEMANA“ e, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден . Не се допуска до участие и касов бон, който е издаден от търговски обект, различен от обектите, посочени по т.2.2 от настоящите Правила, както и касов бон издаден извън периода на Играта.

Тегленето на печелившите ще се извърши чрез специално разработен за целта софтуер, на случаен принцип, в срок от 15 календарни дни след края на Играта. Обявяването на печелившите се извършва на по-късна дата, спрямо датата на тегленето, съгласно посоченото в т.6.4.6 по-долу.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 работни дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: трите имена, ЕГН, точен адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

Освен печелившите участници ще бъдат изтеглени и 5 резерви. В случай че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си, както е описано в т.7.4. в петдневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, откаже да представи за проверка на куриера печелившия касов бон или да му представи дигиталния касов бон, с който е изтеглен, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш за съответната седмица, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т.7.4. начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: трите имена, ЕГН, точен адрес и телефон за връзка.

Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта: www.semanapromo.bg. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях с цел сигурност и защита на личните данни (пример :+359887 123***).

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 30 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т.7.4. по-горе. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не бъде открит на адреса и служителят на куриерската компания не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 7 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 7 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската компания, за да получи наградата си, същият губи право да получи наградата.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено лице, с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на касовия бон, с който участникът е спечелил наградата.

Краен срок - 20 ноември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара