Спечелете всеки ден 10 карти по 100 лв. от Savex

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://savexpromo.bg/

Как се участва:

Чрез покупка на продукт Savex и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

В Играта участват продукти с търговска марка “SAVEX“.

Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1 :

Да закупи в периода на Играта продукт/и с търговска марка „SAVEX“ от търговски обект в страната;

Стъпка 2 :

Да регистрира безплатно на интернет страницата на Играта - www.savexpromo.bg номера на касовия бон или фактурата за извършената покупка.

При регистрация на интернет страницата на Играта участникът следва да попълни всички задължителни полета, а именно:

а) номер на мобилен телефонен;

б) номер на касовия бон / фактурата (може да се регистрира само касов бон / фактурата, издаден/а в периода на Играта) Важно! – касовият бон / фактурата следва да се пази до получаване на наградата, като на него / нея трябва да е изписано името на закупения продукт (перилен препарат „SAVEX! Касовият бон / Фактурата трябва да е издаден/а от търговски обект в страната!;

в) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Официалните правила на Промоционалната играта, запознат е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***), ще бъде публикуван на www.savexpromo.bg.

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни само към едно лице.

Регистрираните касови бонове / фактури подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия, конкретният касов бон / фактура и регистрацията, извършена чрез него/нея, се счита за невалидни.

Наградата в играта е: Предплатена карта подарък Edenred Mastercard, заредена със 100 лв. (сто лева), валидна за разплащания на ПОС терминал и онлайн, без възможност за теглене в брой . Общо, за целия период на Играта, ще бъдат раздадени 420 предлатени карти по 100 лв. (сто лева).

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Пояснения относно карта подарък Edenred Mastercard:

Използването на картата подарък се подчинява на Общите условия на Edenred Mastercard Карта подарък с двоен интерфейс, които спечелилите приемат с използването на картата. Общите условия можете да намерите: https://www.edenred.bg/_dl/10

Важно! Спечелилите трябва да активират картата подарък чрез обаждане на тел. номер 02 / 974 02 20, в работно време от понеделник до петък: от 9:00 до 18:00 или чрез посещение на интернет адрес www.myedenred.bg, преди да могат да я използват.

Картата подарък Edenred Mastercard може да бъде използвана за покупки във всички търговски обекти на територията на Република България, които приемат Mastercard, включително и онлайн покупки. Картата не може да бъде използвана за теглене на пари в брой.

Картата подарък може да бъде използвана само в рамките на нейния срок на валидност, който е изписан на лицевата страна и е не по-кратък от 2 години. След изчерпване на баланса по картата, тя автоматично се закрива.

В определени случаи е възможно да бъдат начислени различни такси, като такса за трансакции в чужбина и такса за неактивност (в случай че картата не се използва за осъществяване на трансакции за период от 6 календарни месеца). Тези такси ще бъдат приспадани от наличността по съответната карта. За повече информация можете да посетите: https://www.edenred.bg/_dl/10 и https://www.edenred.bg/sluzhiteli/vhod-kartodarzhateli/

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон / фактура за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден.

Един участник има право да прави до 3 (три) регистрации на ден. Всяка следваща регистрация се счита за невалидна и не дава право на участие в Играта.

Един участник има право да спечели само една награда за целия период на Играта.

Един касов бон / фактура, без значение за колко броя закупени продукта „SAVEX“ e, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. Печелившите участници получават наградите си само след представяне на печелившия касов бон / фактура на куриера. Задължително условие е на касовия бон / фактура да е изписано името на закупения продукт (перилен препарат „SAVEX“). Като изключения се приема касов бон / фактура с допълнително изписване имената на закупения продукт от касиера в съответния търговски обект. В този случай, касовият бон / фактурата трябва да бъде подписан и подпечатан от съответния търговски обект. При условие, че участник е спечелил награда с касов бон / фактура, който / която не отговаря на описаните в предходните изречения условия, като последно изключение се допуска участникът да изпрати на Изпълнителя снимка на касовия бон / фактура и закупения/ите продукт/и SAVEX. Въз основа на получената снимка, Организаторът може да приеме регистрация като валидна.

Не се допуска участие с касов бон / фактура, който / която е издаден/а от търговски обект извън страната.

На всеки кръгъл час, в интервала между 10:00 ч. и 19:00 ч., за всеки ден от периода на Играта, чрез специално разработен от Изпълнителя софтуер, се тегли по един печеливш , измежду всички участници, успешно регистрирали се за участие в Играта до този момент и отговарящи на условията на Играта.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя – 0882618982, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: три имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

Освен печелившите участници във всяко теглене, ще бъдат изтеглени и 3 (три) резерви. В случай, че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си в посочения срок, както е описано в т.7.2.2; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, откаже да представи на куриера печелившия касов бон / фактура, с който е изтеглен, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в точка т.7.2.2начин, с първия по ред резервен печеливш за съответното теглене, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т.7.2.2 начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: трите имена, точен адрес и телефон за връзка.

Обявяване на печелившите - Печелившите за съответния ден се обявяват на интернет страницата на Играта: www.savexpromo.bg, до 10:00 ч. на следващия ден. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях, с цел сигурност (пример :+359887 123***).

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 45 календарни дни след предоставяне на необходимата информация. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на касовия бон / фактурата, с който / която участникът е спечелил наградата съгласно 7.1.4 .

Краен срок - 16 октомври 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара