Спечелете 100 едногодишни абонамента за Уча.се от сокове Queens

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://promo.queens.bg/winners

Как се участва:

Чрез покупка на 2 продукта Queen’s 1L от определени обекти и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

МЕХАНИЗЪМ

    Играта се провежда в обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти, наричани по-долу „обекти“.

    Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на 2 продукта Queen’s 1L с вкус по избор, независимо дали се предлагат на промоционална цена в конкретния търговски обект, или не, наричани по-долу „продукти“ от обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти. При закупуване на 2 продукта Queen’s 1L с вкус по избор имате възможност да участвате в томбола за спечелването на12-месечен абонамент за уебсайта „Уча се“ (https://ucha.se/ ).

    Продуктите по т.7. не са маркирани със специално означение за участие в Играта.

    Продуктите Queen’s 1L ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа (в обозначените с рекламни материали търговски обекти) и извън периода на Играта, но регистрирането на касови бележки, участието в томболата и възможността за спечелване на награда ще бъде възможно само през периода на провеждане на Играта или до изчерпване на количествата награди за всеки търговски обект.

Какво трябва да направите, за да участвате в Играта?

    Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:

    Да закупи в периода на провеждане на Играта, в съответния търговски обект, участващ в Играта, 2 продукта с вкус по избор с търговската марка Queen’s 1L от обект на територията на Република България;

    Да попълни задължителните полета с необходимите за участие в играта лични данни: име и фамилия, и-мейл адрес, мобилен телефонен номер и да регистрира своето участие в периода от 00:00:00 часа на 01.09.2022 г. до 23:59:59 часа на 09.10.2022 г. на следния сайт: http://promo.queens.bg/ ;

    Да регистрира номера на касовата бележка;

    Да качи ясна снимка на касовата бележка на сайта на Играта http://promo.queens.bg/, от която недвусмислено да може да се определи, че в закупените от участника продукти, фигурират и Продуктите, описани по – горе, а именно - 2 броя Queen’s – 1 L. /всички вкусове/, обектът, от който са закупени и номера на касовата бележка.

    Организаторът си запазва правото да не допусне до участие в тегленето за наградите, описани в глава VI от настоящите правила, участник, който е качил неясна снимка на касовата си бележка.

    Всеки участник може да участва неограничено, при условие, че отделните покупки на Queen’s 1L са съгласно условията на Играта.

    Кои касови бонове се считат за валидни за участие в Играта?
    За валидна се счита касова бележка, издадена в периода – от 01.09.2022 г. до 09.10.2022 г. Касовите бележки с дата, по-ранна или по-късна от този период, не се допускат до участие.
    За валиден се счита всеки касова бон, в който фигурират, като закупени два продукта  Queen’s 1L, вкус по избор.
    Един касов бон може да се регистрира само веднъж и да спечели само една награда.
    Броят на касовите бонове, които даден участник има право да регистрира не е ограничен.
    На касовата бележка трябва ясно да се вижда, че участникът е закупил Queen’s 1L. В случай, че в конкретния обект, поради специфика на системата за отчетност не се изписва наименованието на продукта, Организаторът си запазва правото да направи справка дали печелившият е закупил Queen’s 1L от конкретния търговски обект .
    Всеки участник трябва да запази, до края на Играта, касовите бележки, които е регистрирал на сайта на http://promo.queens.bg/. При предоставяне на наградата на спечелил участник, Организаторът или негов представител има право да изиска всички касови бележки, регистрирани от печелившия, като необходимо условие за получаване на наградата.

НАГРАДЕН ФОНД

    Количество и вид на наградите: 100 бр. 12 – месечни абонаменти за „ Уча се“ (https://ucha.se/ ) за целия период на играта.

    Един участник има право да спечели 1 /една/ награда /12-месечен абонамент за уебсайта „Уча се“/, независимо от броя на регистрираните касови бележки.

    Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.
    Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.
    Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, облагаеми с окончателен данък, в размер на 10%, са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

    В настоящата игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък. За тази цел всеки печелившият участник получава от Организатора специално изработен приемо-предавателен протокол за целите на играта. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият участник трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора протокола, чрез Куриера или лично.

    Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

    Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника.

ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

    Наградите в Играта се присъждат на случаен принцип, чрез теглене със специализиран софтуер, в което участват всички регистрирани.

    Тегленето на наградите се организира и провежда на няколко етапа, както следва:

a/ Теглене седмица 1 (участващи в периода: 01.09. – 11.09.2022г.) – 12.09.2022г. – теглене на печеливши за 20 ваучера за 12 – месечен абонамент за уебсайта „Уча се“.

б/ Теглене седмица 2 (участващи в периода: 12.09. – 18.09.2022г.) – 19.09.2022г. – теглене на печеливши за 20 ваучера за 12 – месечен абонамент за уебсайта „Уча се“.

в/ Теглене седмица 3 (участващи в периода: 19.09. – 25.09.2022г.) – 26.09.2022г. – теглене на печеливши за 20 ваучера за 12 – месечен абонамент за уебсайта „Уча се“.

г/ Теглене седмица 4 (участващи в периода: 26.09. – 02.10.2022г.) – 03.10.2022г. – теглене на печеливши за 20 ваучера за 12 – месечен абонамент за уебсайта „Уча се“.

д/ Теглене седмица 5 (участващи в периода: 03.10. – 09.10.2022г.) – 10.10.2022г. – теглене на печеливши за 20 ваучера за 12 – месечен абонамент за уебсайта „Уча се“.

Печелившите участници ще бъдат публикувани на уебсайта на Играта http://promo.queens.bg/ и информирани чрез телефонно обаждане от Организатора, в рамките на 15 календарни дни, от изтеглянето на спечелилите.  За да бъдат спазени условията на настоящите правила за получаването на спечелената награда, участникът следва да потвърди, че може да предостави регистрираната печеливша касова бележка за закупуването на продуктите, посочени в раздел IV, т. 7.

    Ако участникът не предостави необходимите данни за доставка на наградата: три имена, валиден и пълен адрес на територията на Република България и мобилен телефон, или се окаже, че не отговаря на условията за участие в Играта, не може да предостави регистрираните касови бележки, или, въпреки опитите си Организатора не може да се свърже с него в продължение на 3 /три/ поредни работни дни, спечелилият губи правото да получи наградата си.

    Доставките ще бъдат осъществявани съгласно работното време на куриерските фирми. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

Краен срок - 9 октомври 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара