Спечелете електрическа тротинетка, смарт часовник, колело и продукти на Регулатпро

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Играта е приключила!


Как се участва:

Чрез покупка на продукти Регулатпро и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се провежда в аптеките, намиращи се на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

Всички детайли по провеждането на Играта и раздаване на наградите на печелившите участници са достъпни на сайта: https://regulat.bg/promo/

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да закупи продукти с търговска марка Регулатпро от търговски обект, находящ се на територията на Република България;

Стъпка 2: Да влезе на интернет страницата на Играта – https://regulat.bg/promo/; да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно:

    телефонен номер;
    email;
    номер на касовия бон

– ВАЖНО! – Може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта! Един касов бон дава право само на една регистрация /участие/. Касовият бон (съответно неговото дигитално копие), следва да се пази до получаване на наградата, като на него трябва да са изписани участващите продукти Регулатпро. Касовият бон трябва да е издаден от търговски обект на територията на Република България;

    потвърждение (чрез чек-бокс), че приема настоящите Официални правила на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години и е дееспособен, както и потвърждение, че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359887 123***), ще бъдат публикувани на https://regulat.bg/promo/ Включвайки се в Играта и съгласявайки се с настоящите Официални правила, участниците автоматично дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имейл и телефон) за цели, свързани с Играта, обявяване на печелившите.

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият мобилен телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ мобилен телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните касови бонове, съответно дигиталните касови бонове, подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Официални правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

Един участник може да направи максимум 2 регистрации с два различни касови бона в рамките на всеки един от дните, в които се провежда Играта. Всеки опит за регистрация, след достигане на максималния брой регистрации за деня, ще бъде отчетен като невалидна регистрация.

Награди в Играта:

На 15.10.2022 година ще бъдат изтеглени чрез томбола следните награди в играта:

    1 бр. Електрическа тротинетка
    1 бр. Смарт часовник
    1 бр. Колело
    10 бр. Регулатпро® Био 350ml
    10 бр. Регулациус 350ml

Уведомяваме Ви, че получаването на награда по т. 5.1 подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задължено лице за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни, ЕГН и три имена, за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печелиш да бъде прекратено от Организатора, като в този случай отпада и правото му да получи спечелената награда и тя остава в полза на Организатора.

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден. Освен това, един участник няма право да спечели повече от една награда в рамките на Играта, независимо колко отделни регистрации за участие е направил.

Един касов бон, без значение на каква стойност са закупените продукти Регулатпро, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден. Освен това, не се допуска дублиране на регистрации с хартиен и с дигитален касов бон с едни и същ номер и дата на издаване.

Всеки печеливш участник може да спечели само по една награда.

Печелившите лица ще бъдат обявени на официалната страницата на активацията: https://regulat.bg/promo/

Печелившите участници ще бъдат известени чрез обаждане или sms на мобилния телефонен номер, предоставен от тях при регистрацията за участие или e-mail съобщение. В sms или e-mail съобщението ще се съдържа контакт на Организатора, на който печелившите участници, в срок до 5 работни дни от получаването на известието, ще трябва да посочат: трите имена, ЕГН, точен адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

Освен печелившите участници при теглене ще бъдат изтегляни и 5 резерви. В случай, че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си, както е описано в т.5.3.4. в петдневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, откаже да предаде на куриера печелившия касов бон или да му представи дигиталния касов бон, с който е изтеглен, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта ще бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, който ще бъде изтеглен по реда на т. 5.3.3. и чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Официални правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок до 5 работни дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 5.3.4. начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: трите имена, ЕГН, точен адрес и телефон за връзка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Организатора, до всеки печеливш участник, в срок до 30 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т.5.3.4 по-горе. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

При получаване на наградата печелившият се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност. Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа лице. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на касовия бон, с който участникът е спечелил наградата и подписване на приемо-предавателен протокол за получаване на наградата.

Краен срок - 10 октомври 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара