Спечелете 15 Apple iPhone 13 Pro Max , 30 Apple iWatch Series 7 и 60 AirPods 2-nd Generation от ЕКО

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 25 септември 2022

Как се участва:

Чрез зареждане на минимум 30 литра гориво на бензиностанции ЕКО и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

За да се включи в Играта, всеки участник, отговарящ на условията по раздел IV, в рамките на Периода на Играта трябва:

a. да зареди 30 (тридесет) или повече литра гориво (без значение от неговия вид), на една касова бележка, от която и да е бензиностанция ЕКО на територията на страната в периода на промоцията. Промоцията важи и за комбинация от бензин и газ при условието, че общото заредено количество на една касова бележка е равно на или надвишава 30 (тридесет) литра.

b. да посети Лендинг страницата и в регистрационна форма да попълни в предвидените за тази цел задължителни полета: име и фамилия, , e-mail адрес, телефон за връзка, номер на касовата бележка, дата на закупуване на горивото, номер на обекта, от който е закупено горивото (в случай, че в касовата бележка липсва номер на обект, в празното поле следва да се попълнят четири нули – 0000), както и да потвърди, че се съгласява с Официалните правила на Играта и е запознат с Уведомлението за обработване на лични данни на участниците в Играта.

c. Да потвърди своето участие с избиране на опцията „Регистрирай“.

Всеки участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето име по документ за самоличност, което следва да удостовери с представяне за справка на документ за самоличност, в случай, че спечели награда от Играта. В случай, че за получаване на спечелена награда участник се представлява от трето лице, пълномощникът трябва да представи изрично пълномощно за целта с нотариална заверка на подписа на печелившия участник, в което да са посочени три имена и ЕГН на печелившия участник и на пълномощника.

В рамките на Периода на Играта всеки участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една касова бележка не може да се участва повече от веднъж, както и че всеки участник може да спечели само една награда от Играта. За всяко участие е необходима отделна касова бележка и отделно попълване на регистрационната форма.

Всички опити за участие след определения Период на Играта са невалидни.

НАГРАДИ

Общият брой на наградите в Играта е 105, както следва:

а. 15 награди, всяка от които представлява смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 128 GB Graphite;

b. 30 награди, всяка от които представлява смарт часовник Apple iWatch Series 7, 41 mm (PRODUCT) RED;

c. 60 награди, всяка от които представлява чифт слушалки AirPods 2-nd Generation White with Charging Case.

Тегленето на печелившите участници се осъществява, както следва:

а. На 5 септември 2022 г. 52-ма участници, изпълнили условията на Играта, ще бъдат изтеглени на случаен принцип, чрез електронен жребий, в присъствието на комисия от представители на Подизпълнителя. При тегленето първите 7 изтеглени участници ще спечелят по един смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 128 GB Graphite, следващите 15 изтеглени участници ще спечелят по един смарт часовник Apple Watch Series 7 (PRODUCT) RED, 41 mm, а последните 30 изтеглени участници ще спечелят по един чифт слушалки AirPods 2-nd Generation White with Charging Case;

б. На 26 септември 2022 г. 53-ма участници, изпълнили условията на Играта, ще бъдат изтеглени на случаен принцип, чрез електронен жребий, в присъствието на комисия от представители на Подизпълнителя. При тегленето първите 8 изтеглени участници ще спечелят по един смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 128 GB Graphite, следващите 15 изтеглени участници ще спечелят по един смарт часовник Apple Watch Series 7 (PRODUCT) RED, 41 mm, а последните 30 изтеглени участници ще спечелят по един чифт слушалки AirPods 2-nd Generation White with Charging Case.

Всеки участник, при съобразяване на реда и условията посочени в Официалните правила, за целия Период на Играта може да спечели само 1 (една) награда от общия брой награди, независимо от броя участия.

След изтегляне на печеливш участник Организаторът извършва проверка дали същият отговаря на поставените в настоящите Официални правила условия. В случай че даден печеливш участник не отговаря на условията за получаване на наградите, не му се предоставя награда, като за печеливш се счита следващият изтеглен за печеливш участник, отговарящ на условията.

При дадено съгласие, имената на печелившите участници, и спечелената награда ще бъдат публикувани на Лендинг страницата на Организатора, както и на официалната Facebook страница на Организатора.

Всеки печеливш участник ще бъде уведомен в рамките на три работни дни от изтеглянето на печелившите участници, че е спечелил съответната награда на e-mail адреса и/или телефона за връзка, посочени от него в регистрационната форма.

За участници, които са посочили гр. София като населено място по настоящ адрес, получаването на наградите ще се осъществява на адреса на управление на Организатора – гр. София 1756, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9.

За участници, които са спечелили награда смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 128 GB Graphite или смарт часовник Apple Watch Series 7 (PRODUCT) RED и посочили населено място по актуален адрес, различно от София, получаването на наградите ще се осъществява от представител на Организатора в съответното (или най-близко възможно) населено място.

За участници, които са спечелили награда чифт слушалки AirPods 2-nd Generation White with Charging Case, и посочили населено място по актуален адрес, различно от София, получаването на наградите ще се осъществява по куриер до адрес на печелившия участник.

На посочените телефон за връзка и/или e-mail адрес, печелившите участници ще получат при необходимост допълнителна информация за това, как, от къде и по какъв начин ще могат да получат спечелената награда. В случаите по т. 8 от този Раздел, от печелившия участник ще бъде поискано допълнително да предостави/потвърди адрес за доставка на наградата.

В случаите по т. 6 и т. 7 по този Раздел печелившият участник има право да получи спечелената награда лично или чрез представител срещу подписан приемно – предавателен протокол по образец на Организатора и след като представи за справка касовата бележка, с която е участвал и е спечелил в Играта, и документ за самоличност, а при получаване чрез представител – пълномощно с нотариална заверка на подписа на печелившия участник. В случаите по т. 8 от този Раздел спечелената награда чифт слушалки AirPods 2-nd Generation White with Charging Case може да бъде получена само лично от участника срещу подписан приемно – предавателен протокол по образец на Организатора, който се предоставя на куриера, връчващ наградата. В приемно – предавателния протокол се посочват имената и ЕГН на печелившия участник, а при представляване от пълномощник също имена и ЕГН на представителя и данни за пълномощното, както и спечелената награда.

За всеки един определен печеливш участник, допълнително ще бъде изтеглена и една резерва по реда, предвиден в т. 1 от този Раздел. В случай че печеливш участник бъде дисквалифициран или поради други обстоятелства, предвидени в Официалните правила, не може да получи спечелената награда, наградата ще се присъди на негова резерва, определена според реда на изтеглянето.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара