Спечелете 8 ваучера по 500 лв. за магазини DRAGZONE от Lidl и Devin

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://devin-bg.com/promoLIDL/#pechelivshi

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Devin за поне 5 лв. от магазини Lidl.

Пълни правила:

Играта се провежда единствено в търговските обекти на “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, находящи се на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:
Стъпка 1: Да закупи продукти с търговска марка „DEVIN“ на стойност минимум 5,00 лв
(независимо какъв тип вода е: изворна или минерална (натурална или газирана) и без значение от
разфасовката) от търговски обект на “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, находящ се на територията на Република България;

Стъпка 2: Да влезе на интернет страницата на Играта - www.devin-bg.com/promoLIDL; да се
регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно:
• телефонен номер;
• email;
• номер на касовия бон (приема се също и регистрация с номер на дигитален касов бон,
издаден и съхраняван в мобилното приложение LIDL PLUS)

- ВАЖНО! – Може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта! Един
касов бон дава право само на една регистрация /участие/. Касовият бон (съответно
неговото дигитално копие), следва да се пази до получаване на наградата, като на
него трябва да са изписани участващите продукти DEVIN. Касовият бон трябва да е
издаден от търговски обект на “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД! ;

• потвърждение (чрез чек-бокс), че приема настоящите Официални правила на Играта,
съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години и е дееспособен, както и
потвърждение, че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3
цифри, пример: +359887 123***), ще бъдат публикувани на www.devin-bg.com/promoLIDL
Включвайки се в Играта и съгласявайки се с настоящите Официални правила, участниците
автоматично дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имейл и
телефон) за цели, свързани с Играта, обявяване на печелившите.

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият мобилен телефонен номер. Едно
физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ мобилен телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните касови бонове, съответно дигиталните касови бонове, подлежат на проверка за
съответствие с изискванията на настоящите Официални правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

Един участник може да направи максимум 2 регистрации с два различни касови бона в рамките
на всеки един от дните, в които се провежда Играта. Всеки опит за регистрация, след достигане на максималния брой регистрации за деня, ще бъде отчетен като невалидна регистрация.

Всяка седмица ще се раздават по 2 ваучера, всеки на стойност 500,00 лв, от магазини DRAGZONE (www.dragzone.bg)

Уведомяваме Ви, че получаването на награда по т. 5.1 подлежи на облагане с окончателен данък
в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задължено лице за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни, ЕГН и три имена, за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печелиш да бъде прекратено от Организатора, като в този случай отпада и правото му да получи спечелената награда и тя остава в полза на Организатора.

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за
периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден. Освен това, един участник няма право да спечели повече от една награда в рамките на Играта, независимо колко отделни регистрации за участие е направил.

Един касов бон, без значение на каква стойност над 5,00 лв са закупените продукти DEVIN,
може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на
касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден. Не се допуска до участие касов бон, който е издаден от търговски обект, различен от обектите, посочени по т.2 от настоящите Правила. Освен това, не се допуска дублиране на регистрации с хартиен и с дигитален касов бон с едни и същ номер и дата на издаване.

Всеки печеливш участник може да спечели само по една награда.

ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ:

Наградите ще бъдат теглени на случаен лотариен принцип чрез специален софтуер, както следва:
09.06.2022 – 2 ваучера, всеки на стойност 500,00 лв, от магазини DRAGZONE (www.dragzone.bg)
16.06.2022 – 2 ваучера, всеки на стойност 500,00 лв, от магазини DRAGZONE (www.dragzone.bg)
23.06.2022 – 2 ваучера, всеки на стойност 500,00 лв, от магазини DRAGZONE (www.dragzone.bg)
30.06.2022 – 2 ваучера, всеки на стойност 500,00 лв, от магазини DRAGZONE (www.dragzone.bg)

Печелившите лица ще бъдат обявени на официалната страницата на активацията: www.devin-
bg.com/promoLIDL

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS съобщение на мобилния телефонен
номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа
телефонен номер на Организатора, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок до 5
работни дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: трите имена, ЕГН, точен адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

Освен печелившите участници при теглене ще бъдат изтегляни и 2 резерви. В случай, че
спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си, както е описано в т.5.3.4. в петдневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за
„Утоли жаждата за приключения с DEVIN“ получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, откаже да предаде на куриера печелившия касов бон или да му представи дигиталния касов бон, с който е изтеглен, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта ще бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, който ще бъде изтеглен по реда на т. 5.3.3. и чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Официални правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок до 5 работни дни, считано от уведомяването му по
посочения в т. 5.3.4. начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: трите имена, ЕГН, точен адрес и телефон за връзка.

ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: обявяването на печелившите се извършва до 72 часа от
тегленето по реда на т. 5.3.3 по-горе. Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта: www.devin-bg.com/promoLIDL. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях с цел сигурност (пример :+359887 123***).

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Организатора, до всеки печеливш
участник, в срок до 30 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т. 5.3.4 по-горе. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

При получаване на наградата печелившият се идентифицира с личната си карта или друг
документ за самоличност. Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от
надлежно упълномощено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа лице. Не се
допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на касовия бон, с който участникът е спечелил наградата и подписване на приемо-предавателен протокол за получаване на наградния ваучер. При получаването на наградата се допуска и представянето на дигитален касов бон, издаден и съхраняван в мобилното приложение LIDL PLUS.

Подаръчните ваучери могат да бъдат използвани във всички физически магазини DRAGZONE на
територията на Република България, както и в онлайн магазина www.dragzone.bg. При пазаруване във физическите магазини на DRAGZONE, печелившият трябва да предаде спечеления ваучер на касата на обекта. При пазаруване през онлайн магазина, печелившият трябва да въведе 9-цифрения уникален номер, намиращ се под баркода на ваучера като коментар в стъпка 6 „ПРЕГЛЕД ПРЕДИ ПОРЪЧКА“ при приключване на поръчката.

Подаръчният ваучер на стойност 500,00 лв. трябва да бъде използван в цялата си стойност
наведнъж. Срок за използване на ваучера – до 31.12.2022 г.

Краен срок - 29 юни 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара