Спечелете конзоли Play Station 5, Wireless Dualsense controller и PlayStation игра Uncharted

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.nestle.bg/bg/kitkatpromo

Как се участва:

С покупка на продукти KitKat® за минимум 5 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

За участие в Играта е необходима покупка на шоколадови продукти с марка KITKAT® и/или KITKAT® POPS и/или KITKAT® MINI MIX.

За срока на Играта, посочен в раздел 2, т.1 по-горе, ще бъдат раздадени общо 60 (шейсет) награди:

а) 15 (словом: петнайсет)  броя  конзола Play Station 5,  Blu-ray Disc version
б) 15 (словом: петнайсет)  броя  Wireless Dualsense controller
в) 30  (словом: трийсет)  броя код за PlayStation игра Uncharted  

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

За да участва в Играта потребителят трябва да:

    Потребител, който желае да участва за награда конзола Play Station 5, Blu-ray Disc version , следва да закупи от участващите в играта продукти  с маркa KitKat®  за минимум 10 лева (словом: десет лева).
    Потребител, който желае да участва за награда Wireless Dualsense controller  и/или  код за PlayStation игра Uncharted  , следва да закупи от участващите в играта продукти  с маркa KitKat за минимум 5 лева (словом: пет лева).

    Минималните суми могат да бъдат достигнати с една покупка или с натрупване, като всеки потребител регистрира суми от фискалните бонове всеки път на едно и също име, телефон и имейл. На всеки натрупани 5 лв покупки на участващи продукти участва един път за награда Wireless Dualsense controller или Play Station Plus месечен абонамент, при натрупване на 10 лв, участва два пъти в тегленето. На всеки натрупани 10 лв покупки на участващи продукти участва един път на награда конзола Play Station 5 Blu-ray Disc version, при натрупване на 20 лв, участва два пъти в тегленето. Фискалните бонове трябва да бъдат заснети в цялост, да няма закрити/подвити участъци.

    Покупката трябва да е извършена в само в  периода на Играта, посочен в т.2(1).

Регистрирайте се на www.nestle.bg/kitkatpromo  

(2) въведе име и фамилия, електронен адрес (e-mail), телефон, стойност на покупката и регистрира фискален бон/ове, като  приложи снимка на същия/те на интернет адрес: www.nestle.bg/kitkatpromo („Сайта на Играта“) и приеме правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

Приложете фискалния/те бон/ове със закупените продукти.

Участникът прилага фискалния/те бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера и стойноста на покупката от фискалния/те бон/ове, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/. Снимката/ите на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити или нечетими участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, по време на периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

След приключване на Играта (23.59 ч. на 31.03.2022 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта, в присъствието на създадена за целта комисия от представители на Организатора/Агенцията.

Първо ще  бъдат изтеглени  15 (словом: петнайсет) печеливши за конзола Play Station 5, Blu-ray Disc version заедно с 5 (словом: пет) резервни участници.  След това ще бъдат изтеглени и 15 (словом: петнайсет) печеливши за Wireless Dualsense controller и 30  (словом: трийсет ) печеливши за PlayStation код за игра Uncharted и 10 (словом: десет)  резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някого от печелившите.

Печелившият(те)  номер(а)  на фискалния(те) бон(ове)  и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на  11.04.2022 г. на Сайта на играта www.nestle.bg/kitkatpromo

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен имейл адрес, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринайсет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да предостави наградата на резервен участник.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен като печеливш фискален бон, който ще бъде върнат веднага. Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

В тази игра Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

За тази цел всеки печеливш получава от Организатора декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора декларацията.

Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

Краен срок - 31 март 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара