Спечелете 150 коледни пуловера от Nutella

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 19 декември 2021

Как се участва:

С покупка на продукти Nutella и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Участващите продукти са всички стъклени буркани с лешниково-какаов крем Nutella („Промоционални продукт(и)“), закупени в рамките на посочения в раздел 3 по-горе Промоционален период.

За избягване на съмнение в Промоцията няма да участват единичните пластмасови опаковки с лешниково-какаов крем Nutella от 15 g, както и други продукти, различни от Промоционалните продукти, включващи като част от търговското си наименование Nutella (като Nutella & Go и Nutella B-Ready).

Участието се осъществява в следните стъпки:

1. Участникът трябва да закупи Промоционален продукт в рамките на Промоционалния период, да направи снимка/сканирано копие на касовата бележка от покупката и да запази оригинала на тази касова бележка.

2. След това участникът трябва да влезе на Сайта www.nutella.com и да регистрира касовата бележка за участие в Промоцията, попълвайки форма със следните данни: български мобилен телефонен номер, имейл и да прикачи ясна и четлива снимка или сканирано копие на касовата бележка, от които да са видими следните данни: конкретното име на закупения Промоционален продукт (т.е. Nutella/Нутела или друг подобен текст, доказващ закупуването на стъклен буркан Nutella); номерът на касовата бележка; датата на касовата бележка (да е в рамките на Промоционалния период). Касови бележки, които не съдържат и не посочват ясно тези данни или не отговарят на останалите условия на Промоцията, няма да бъдат одобрявани и ще отпадат от играта (виж и забележката в края на т. 5.1).

Една и съща касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

    От участника ще бъде изискано да потвърди, че е навършил 18-годишна възраст, че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и че е прочел и разбрал информацията, засягаща обработването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.

4. Участникът трябва да е регистрирал касовата бележка(и) за закупения Промоционален продукт(и) в рамките на Промоционалния период, но не по-късно от 23:59:59 часа на 19 декември 2021 г.

5. Снимките или сканираните копия на касовите бележки ще бъдат прегледани и одобрявани от техническо лице, което ще провери дали отговарят на условията за участие в Промоцията. Участниците ще бъдат уведомявани чрез имейл в рамките на работния ден, следващ деня на качване на бележката, дали качената касова бележка е одобрена за участие в Промоцията, или не.

    С всяка регистрирана касова бележка, която отговаря на условията на Промоцията, участникът увеличава шанса си за спечелване на награда, а именно:

· един от 150 коледни пуловера Nutella. Тегленето на печелившите участници ще бъде извършено в рамките на три тегления на 7 декември, 14 декември и 21 декември 2021, като при всяко от трите тегления ще бъдат присъждани по 50 коледни пуловера Nutella (т.е. общо 150).

    Всеки участник трябва да пази регистрираната касова бележка(и), за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е спечелил такава.

    Печелившите участници ще бъдат потърсени по телефона за доуточняване на детайли по получаването на наградата. Обаждане ще бъде инициирано поне 3 пъти на ден в рамките на три последователни дни. При невъзможност да се свържем с победителя в рамките на този период, наградата ще се присъди на негова резерва.

Забележка: За избягване на всякакво съмнение, касовата бележка ТРЯБВА задължително да съдържа, наред с другата изискуема информация, иимето на закупения Промоционален продукт(и), като касови бележки, които не отговарят на това условие, ще бъдат счетени за невалидни, следователно няма да бъдат одобрявани за участие в Промоцията. Това означава, че за да се приеме за валидна една касова бележка, касовата бележка трябва да съдържа изрично името на Промоционалния продукт(и) (т.е., Nutella/Нутела или сходни наименования), като името на Промоционалния продукт(и) не може да бъде заместено от други родови понятия, включително, но не само: захарни/шоколадови/сладкарски или друг вид изделия, бонбони, сладки и други подобни.Не се приемат за валидни касови бележки с неуточнени или неясни артикули.

Касови бележки, на които не се виждат ясно: номерът и датата на касовата бележка и името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Nutella /Нутела или сходни наименования) ще бъдат дисквалифицирани.

Не се приемат за валидни касови бележки, върху които името на Промоционалния продукт(и) или някои от другите изискуеми данни са били добавени ръчно или преправяни допълнително.

Наградите в Промоцията се присъждат по долуописания начин:

Коледен пуловер Nutella: чрез софтуер на случаен принцип при всяко от трите тегления на горепосочените дати, а именно: 7 декември, 14 декември и 21 декември 2021, петдесет от участниците (т.е. общо сто и петдесет от участниците за целия Промоционален период), регистрирали поне една касова бележка, отговаряща на условията на Промоцията, и одобрена за участие към съответната дата, могат да спечелят тази награда.

В тегленето на 7 декември ще участват касови бележки, регистрирани в периода от 29.11 до 05.12, включително. В тегленето на 14 декември ще участват касови бележки, регистрирани в периода от 29.11 до 12.12, включително. В тегленето на 21 декември ще участват касови бележки, регистрирани през целия Промоционален период. Според изискванията на т. 5.1 по-горе във всяко от тегленията ще участват само касови бележки, които са били предварително одобрени за участие.

За избягване на съмнение един участник не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията.

Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане. В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.

Тегленето на наградите ще се осъществи в присъствието на нотариус на 7.12, 14.12 и21.12.2021 г.

Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда и за номера и датата на регистрираната касова бележка, която е изтеглена като печеливша. При невъзможност да се установи връзка с победителя, обаждането ще се повтори. Максималният брой опити за откриване са 9 – по 3 на ден, в рамките на 3 последователни дни.

Печелившият трябва да изпрати имейл с информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България и трите си имена.

При наличие на съмнения относно автентичността на снимката/сканираното копие на касовата бележка, качена при регистрацията, може да бъде изискано предоставяне на касовата бележка в оригинал за валидирането на печелившия. Такава проверка може да бъде направена и преди тегленето на печелившите.

Освен печелившите ще бъдат изтеглени общо и двадесет и четири резерви за целия Промоционален период, като при всяко от тегленията на съответните дати, посочени в 5.2., ще бъдат изтеглени по осем резерви, в случай че спечелил участник е дисквалифициран, защото не може да валидира участието си с предоставяне на регистрираната печеливша касова бележка, отговаряща на условията на Промоцията, в оригинал; Организаторът не може да се свърже с печелившия в продължение на 3 последователни дни; спечелил участник не е предоставил изискуемите данни или не отговаря на другите условия на Промоцията; или спечелилият откаже наградата.

В случай, че при някое от първите две тегления, посочени в 5.2., останат нераздадени награди поради недостатъчен брой печеливши и резерви, отговарящи на изискванията за валидиране или на другите условия на Промоцията, останалите нераздадени награди ще бъдат прехвърляни съответно към следващото теглене, посочено в 5.2. За избягване на съмнение,ако при последното теглене, посочено в 5.2., броят на печелившите и резервите,  отговарящи на изискванията за валидиране или на другите условия на Промоцията, е по-малък от броя на наградите, които следва да се раздадат, следващо теглене за достигане и връчване на нераздадените награди няма да бъде организирано.

Наградите в промоцията са от 1 (един) вид, както следва:

    Коледен пуловер Nutella. Ще бъдат предоставени общо 150 броя награди в рамките на Промоцията.

Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя наградите са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива. Снимките на наградите, изобразени върху промоционалните материали, са с илюстративна цел.

За информация за Промоцията може да се свържете с нас на имейл info.bulgaria@ferrero.com, който е имейлът на Промоцията, или да посетите Сайта.

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до печелившите участници чрез куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

След изтегляне на спечелилите, те ще бъдат уведомявани по телефон за това.

Спечелилият участник ще трябва да изпрати на Организатора трите си имена, и точен адрес на територията на Република България за получаване на наградата, както и да уточни в съгласие с него подробностите по получаването и организацията. Доставките ще бъдат осъществени в рамките на до 6 седмици, считано от датата, на която печелившият участник е изпратил пълен адрес за доставка и другите необходими данни и след като са съгласувани всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат реализирани в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа. Спечелилият участник удостоверява получаването на наградата с подписа си. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не са задължени да доставят награда в случай на неизпратен адрес или други необходими данни в рамките на 10 календарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата; при подаден непълен или грешен адрес или други непълни или грешни данни; ако адресът е извън територията на Република България; или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.

Наградите не могат да бъдат заменяни или спечелилите да изискват размяната им за паричната им равностойност, нито да променят характеристиките и параметрите им.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара