Спечелете лек автомобил TOYOTA C-HR Hybrid

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливш: М.Г. с телефонен номер 087879****

Как се участва:

С регистрация онлайн или чрез талон в магазини T MARKET.

Пълни правила:

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е БЕЗПЛАТНО И НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

Регистрирането за участие в Играта е възможно да се направи, както в магазини T MARKET, така и на официалната интернет страница на Организатора https://tmarket.bg/, с подстраница https://tmarket.bg/page/tombola-lek-avtomobil.

Всяка регистрация, независимо дали е направена в магазини T MARKET или на интернет сайта на Организатора дава равни шансове за спечелване на наградата.

Регистрация в магазини T MARKET

1. Регистрацията за участие в Играта може да се направи чрез талон за участие, който се получава БЕЗПЛАТНО при информационните табла и на касите в магазини T MARKET. За избягване на всякакви съмнения получаването на талон за участие не е обвързано с покупка.

Талони за участие в Играта могат да бъдат пускани единствено в посочения в Раздел 2 Период на Играта, в специални урни, поставени в близост до информационните табла в магазини T MARKET. Урните ще бъдат достъпни в работното време на съответния магазин.

Всеки участник има право да участва в Играта с повече от един талон. Всеки регистриран талон ще бъде включен в жребия за наградата.

2. Талонът за участие съдържа следната информация: име и фамилия, телефонен номер, e-mail, специално обособено поле, в което участникът да потвърди, че приема настоящите Общи условия, както и допълнителни, специално обособени полета, чрез които участникът може да потвърди, че е запознат с Уведомлението за поверителност във връзка с обработването на лични данни, както и да даде съгласие за обработване на личните му данни за целите на маркетинга.

Задължителните полета за регистрация, които участникът трябва да попълни са име и фамилия, телефонен номер и да постави „√“ (отметка) или „Х“ в специално обособеното поле за приемане на Общите условия. Всички задължителни полета са означени с този символ „*“.

3. При непълни и/или неверни данни на участник в Играта, участието ще се счита за невалидно. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

4. Регистрациите, които са направени чрез талони, различни от тези, отпечатани от Организатора ще се считат за невалидни.

Онлайн регистрация

1. Регистрация за участие в Играта може да се направи по електронен път чрез попълване на онлайн талон (форма) за регистрация на https://tmarket.bg/page/tombola-lek-avtomobil. Регистрацията се осъществява безплатно и не е обвързана с покупка.

Онлайн регистрация може да бъде направена единствено в посочения в Раздел 2 Период на Играта – от 00:00 часа на 18.11 2021г. до 23:59 часа на 31.12.2021г.

Всеки участник има право да направи неограничен брой онлайн регистрации. Всяка една онлайн регистрация ще бъде включена в жребия за наградата.

2. При зареждането на интернет страницата https://tmarket.bg/page/tombola-lek-avtomobil на екрана на участника ще се визуализира форма за регистрация с полета за попълване, които съдържат следната информация: име и фамилия, телефонен номер, e-mail, специално обособено поле, в което участникът да потвърди, че приема настоящите Общи условия, както и допълнителни, специално обособени полета, чрез които участникът може да потвърди, че е запознат с Уведомлението за поверителност във връзка с обработването на лични данни, както и да даде съгласие за обработване на личните му данни за целите на маркетинга.

Задължителните полета за регистрация, които участникът трябва да попълни са име и фамилия, телефонен номер и да кликне, като постави „√“ (отметка) в специално обособеното поле за приемане на Общите условия. Всички задължителни полета са означени с този символ „*“

При завършване на регистрацията на екрана на участника ще се визуализира потвърждение за успешно завършена регистрация.

3. В случай че участникът не е попълнил всички задължителни полета, няма да може да завърши успешно своята регистрация. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

Регистрацията за участие в Играта дава възможност за спечелване на лек автомобил TOYOTA C-HR Hybrid.

Теглене на печеливш участник

На 10.01.2022г. (10 януари 2022г.) в присъствието на нотариус ще бъде изтеглен участникът, който ще спечели наградата - лек автомобил TOYOTA C-HR.

При изтеглянето на печелившия участник Организаторът ще провери дали са изпълнени всички изисквания на настоящите Общи условия. В случай че участникът не е отговорил на всички изисквания, на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш участник.

Освен печелившия участник, Организаторът ще изтегли и трима резервни печеливши участници – 1-ви, 2-ри и 3-ти резервен участник. За всеки един от тях ще бъде проверено дали е изпълнил изискванията на настоящите Общи условия.

В случай че като резервен участник бъде изтеглен победителят, но с друга негова регистрация (друг талон или друга онлайн регистрация), на негово място ще бъде изтеглен друг резервен участник. Същото важи и ако един резервен участник бъде изтеглен повече от един път в това му качество.

Организаторът ще обяви печелившия участник на своята официална интернет страница https://tmarket.bg/, подстраница https://tmarket.bg/page/obshti-uslovia-tombola-lek-avtomobil в срок от 5 (пет) дни от тегленето на наградата.

Организаторът ще обяви печелившия участник чрез първите 6 цифри на телефонния му номер и неговите инициали.

Печелившият участник ще бъде уведомен, до 5 (пет) дни след тегленето на наградата, чрез телефонно обаждане на регистрирания от него телефон за участие, като Организаторът и печелившият участник ще уточнят точният адрес, датата и начина на предоставяне на наградата. След приключване на телефонния разговор, Организаторът ще изпрати SMS на телефонния номер на печелившия участник с информация за датата, часа и мястото за получаване на наградата.

В случай че Организаторът не успее да се свърже с печелившия участник в рамките на 5 (пет) дни (като всеки един от дните Организаторът ще прави опит да се свърже с печелившия участник до 2 пъти в различен часови диапазон), той ще му изпрати SMS с информация за това. В случай че печелившият участник не потърси Организатора в срок от 5 (пет) дни от получаване на съответното съобщение, правото за получаване на наградата преминава върху резервен участник (по реда на изтеглянето им) и т.н.

В случай че в срок до 15 (петнадесет) дни след уговорената дата за получаване на наградата, участникът не е потърсил Организатора и не се е явил за получаване на автомобила, правото за получаване на наградата преминава върху резервен участник (по реда на изтеглянето им) и т.н.

Печелившият участник губи правото да получи наградата при неизпълнение на което и да е от условията, посочени по-долу:

    Няма навършени 18 години и не отговаря на останалите изисквания на Раздел 3;
    Не удостовери самоличността си с документ за самоличност и не подпише необходимите документи за прехвърляне собствеността върху наградата, съответно и за получаването ѝ;
    Не може да бъде открит на телефонния му номер при условията на т. 6.2 и съответно не е потърсил Организатора в посочения пак там срок;
    Не се яви за получаване на наградата в срока по т. 6.3
    Използва фалшива идентичност.

Организаторът ще използва следния телефонен номер за контакт с печелившия участник 0899/ 99 29 01.

Печелившият участник не може да прехвърли правото си на получаване на наградата на трето лице.

Печелившият участник е длъжен да окаже необходимото съдействие за получаване на наградата. Той трябва да се яви в уговорените ден, място и час за получаване на наградата, ако се налага да подпише писмен договор, в т.ч. в нотариална форма, когато законът въвежда такива изисквания за прехвърляне на наградата, да предостави необходимите лични данни, необходими за прехвърлянето на собствеността и да удостовери писмено, че е получил наградата.

Конкретната сделка, с която ще бъде прехвърлена собствеността на лекия автомобил е по преценка на Организатора, но при всички случаи печелившият участник ще получи наградата безвъзмездно.

 Разходите по предоставяне на наградата

Организаторът поема разходите, свързани с предоставяне на наградата и прехвърлянето ѝ в собственост на печелившия участник, в това число: разходите по доставяне на наградата до мястото на получаване, нотариални такси (ако такива са дължими), такси за вписване и регистрация, данъци и други разноски, свързани с прехвърляне на собствеността върху наградата, ако такива се дължат. Не се поемат разходите, свързани с ползването на наградата от печелившия участник.

При предаване на наградата се подписва Протокол между Организатора и печелившия участник.

Не се допуска размяна на награда с нейната парична равностойност или получаване на други награди.

Краен срок - 31 декември 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара