Спечелете 6 награди по 3000 лв. и 180 награди по 300 лв. от Visa

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.visabg.com/promocii/winterpromotion2021/pechelivshi.html

Как се участва:

С регистрация в специална страница в сайта на .

Пълни правила:

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, притежатели на карти Visa, както и юридически лица, притежатели на карти Visa, издадени преди началната дата на Промоцията (22 ноември 2021 г.) от някоя от следните организации:

Айкарт
Банка ДСК
БНП Париба С.А. – клон София
Българо-Американска Кредитна Банка
Бяла Карта
Инвестбанк АД
Обединена Българска Банка
Пейнетикс ЕАД
ПроКредит Банк България
Първа инвестиционна банка
Райфайзенбанк България
Сибанк
Тексим Банк
Транзакт Юръп ЕАД
УниКредит Булбанк
Централна Кооперативна Банка
Юробанк България АД
Revolut

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

Участие за малки седмични награди:

Всеки притежател на валидна Участваща карта и/или Участващи карти, ако са издадени от една и съща Участваща организация, с която/които са били извършени поне 3 (три) плащания, всяко от които в размер на минимум 10 (десет) лева в Периода на Промоцията, може да се регистрира за участие в тегленето за малка седмична награда, като в рамките на даден седмичен период от Периода на Промоцията регистрира на visabg.com/winterpromotion2021 уникалните оторизационни кодове („УОК“) на ПОС бележките от покупките и/или в случай на плащания на онлайн покупки (извършени през интернет сайт), регистрира номерата на направените поръчки. С регистрирането на три плащания, всяко от които в размер на 10 (десет) лева в Периода на Промоцията, това лице придобива статута на регистриран участник („Регистриран участник“).

Всеки три регистрации на плащания, всяко от които в размер на минимум 10 (десет) лева, дават право на 1 (едно) участие в тегленето на малка седмична награда за съответния седмичен период, в който са регистрирани дадените три регистрации.

Всеки Регистриран участник може да участва в тегленето за малки седмични награди неограничен брой пъти, стига да е регистрирал в рамките на даден седмичен период от Промоцията съответния брой различни плащания, кратни на 3 (три). Т.е. регистрирани 3 (три) плащания през съответния седмичен период, всяко, от които в размер на минимум 10 (десет) лева, дават право на 1 (едно) участие в тегленето на наградите за съответния седмичен период; съответно регистрирани 6 (шест) плащания, всяко от които в размер на минимум 10 (десет) лева - дават право за 2 (две) участия в тегленето на наградите за съответния седмичен период и т.н.

Едно и също плащане не може да бъде регистрирано 2 (два) или повече пъти. За да отговоря на условието за минимален размер от поне 10 (десет) лева, всяко плащане трябва да е еднократно, т.е. не могат да се кумулират различни плащания, всяко от които под 10 (десет) лева. Раздел

Участие за голяма седмична награда:

Всеки притежател на валидна Участваща карта и/или Участващи карти, ако са издадени от една и съща Участваща организация, с която/които са били извършени поне 3 (три) плащания, всяко, от които в размер на  минимум 30 (тридесет) лева в Периода на Промоцията, може да се регистрира за участие в тегленето за голяма седмична награда, като в рамките на даден седмичен период от Периода на Промоцията регистрира на visabg.com/winterpromotion2021 уникалните оторизационни кодове („УОК“) на ПОС бележките от покупките и/или в случай на плащания на онлайн покупки (извършени през интернет сайт), регистрира номерата на направените поръчки. С регистрирането на три плащания, всяко от които в размер на минимум 30 (тридесет) лева, това лице придобива статута на регистриран участник („Регистриран участник“).

Всеки три регистрации на плащания, всяко от които в размер на минимум 30 (тридесет) лева, дават право на 1 (едно) участие в тегленето на голяма седмична награда за съответния седмичен период, в който са регистрирани дадените три регистрации.

Всеки Регистриран участник може да участва в тегленето за голяма седмична награда неограничен брой пъти, стига да е регистрирал в рамките на даден седмичен период от Промоцията съответния брой различни плащания, всяко от които в размер на 30 (тридесет) лева, кратни на 3 (три). Т.е. регистрирани 3 (три) плащания, всяко, от които в размер на 30 (тридесет) лева, направени през съответния седмичен период дават право на 1 (едно) участие в тегленето на наградите за съответния седмичен период; съответно регистрирани 6 (шест) плащания, всяко от които в размер на 30 тридесет) лева - дават право за 2 (две) участия в тегленето на наградите за съответния седмичен период и т.н.

Едно и също плащане не може да бъде регистрирано 2 (два) или повече пъти. За да отговоря на условието за минимален размер от поне 30 (тридесет) лева, всяко плащане трябва да е еднократно, т.е. не могат да се кумулират различни плащания, всяко от които под 30 (тридесет) лева.

Всеки три регистрации на плащания, всяко от които в размер на минимум 30 (тридесет) лева, дават право на 1 (едно) участие в тегленето, както за голяма седмична награда за съответния седмичен период, така и в тегленето за малка седмична награда за съответния седмичен период, в който са регистрирани дадените три плащания. Раздел

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие в тегленето на наградите се осъществява посредством извършване на отделни регистрации на всяко едно плащане в съответния размер. Регистрацията на съответно плащане се осъществява на адрес: visabg.com/winterpromotion2021 посредством посочване на следните задължителни данни: обръщение, имейл, име, фамилия, телефонен номер, името на участващата организация, която е издала Участващата карта, с която е извършено плащането, дата на ПОС бележката, стойност на ПОС бележката, уникален оторизационен код на ПОС бележката или номера на поръчката при плащания през интернет сайтове. Преди завършване на регистрацията участникът трябва да потвърди, че е прочел и приема настоящите Официални правила на Промоцията, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни, необходими за осъществяване на Промоцията. Преди завършване на регистрация участникът има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да получава текущи информационни съобщения, свързани с Промоцията, чрез поставяне на отметка в квадратчето пред „Искам да получавам информация за настоящи и бъдещи промоции и свързаната с тях комуникация от Visa”.

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към един и същ Регистриран участник. За да бъдат правилно отчетени всички отделни регистрации на плащания, извършени от даден Регистриран участник (независимо дали е ползвана една и съща или различни Участващи карти, ако са издадени от една и съща Участваща организация), при всяка регистрация на ново плащане трябва да се използва един и същ имейл адрес.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол включително, но не само: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора и/или Възложителя, включително услуги, предоставяни от Участващите организации.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата visabg.com и възможността за регистрация за участие в Промоцията ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни и свободни от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията, участието и провеждането на Промоцията.

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за грешки, които могат да възникнат при попълване на информация, необходима за участието в Промоцията (например: сгрешен телефонен номер, сгрешен уникален оторизационен код на бележката от ПОС терминала или сгрешен номера на поръчката при плащания през интернет сайтове, сгрешена дата на покупка и/или сгрешено наименование на организацията, която е издала Участващата карта, с която е извършено плащането). Всеки Печеливш, който не може да предостави доказателства за информацията, регистрирана на visabg.com/winterpromotion2021, ще бъде дисквалифициран и неговата награда ще бъде предоставена на една от резервите.Раздел

Общи изисквания:

Регистрираните участници трябва да запазят регистрираните ПОС бележки и/или потвърждения на онлайн покупки, за да удостоверят направените покупки с тяхната Участваща карта, в случай че бъдат изтеглени като печеливши. Организаторът и/или Възложителят могат да откажат участие на Участник в Промоцията или предоставяне на награда на Печеливш, ако не бъдат предоставени валидни ПОС бележки и/или потвърждения на онлайн покупки.   

Плащанията, регистрирани през даден седмичен период от Периода на Промоцията, участват в тегленията на награди (малки седмични награди, съответно за голяма седмична награда) само за съответния седмичен период, през който са регистрирани, и не участват в тегленията за награди  (малки седмични награди, съответно за голяма седмична награда) за други/следващи седмични периоди.

За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в Република България и на интернет сайтове, притежавани от търговци, които са учредени и съществуващи съгласно българското законодателство. Плащания, направени през Интернет към интернет сайтове, притежавани от търговци, които търговци са учредени и съществуващи съгласно законодателство, различно от българското, плащания в обекти извън територията на Република България, трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой, плащания с карти Visa, издадени от организация, неучастваща в Промоцията, както и трансакции, направени с карти, издадени след началото на Промоцията (22 ноември 2021 г.), не могат да участват в Промоцията.
Раздел 6. Описание на наградите

За всеки седмичен период от Периода на Промоцията [общо 6 (шест) седмични периода] се теглят следните награди:

    30 (тридесет) малки седмични награди по 300 (триста) лева всяка.
    1 (една) голяма седмична награда от 3000 (три хиляди) лева.

За целия период на Промоцията се раздават 180 (сто и осемдесет) малки седмични награди от 300 (триста) лева всяка и 6 (шест) големи седмични награди от 3000 (три хиляди) лева всяка.

Определяне на печелившите и предоставяне на наградите

Печелившите Регистрирани Участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. При всяко теглене ще се определят съответният брой печеливши Регистрирани Участници на малки седмични награди и на голяма седмична награда, и по 31 (тридесет и един) резервни печеливши Регистрирани Участници.

Седмични периоди и датите за тегленията на награди са, както следва:

     За първия седмичен период, който започва на 22 ноември и завършва на 28 ноември 2021 г., включително -  тегленето се извършва на 2 декември 2021 г.;
    За втория седмичен период, който започва на 29 ноември и завършва на 5 декември 2021 г., включително -  тегленето се извършва на 9 декември 2021 г.;
    За третия седмичен период, който започва на 6 декември и завършва на 12 декември 2021 г., включително -  тегленето се извършва на 16 декември 2021 г.;
    За четвъртия седмичен период, който започва на 13 декември и завършва на 19 декември 2021 г., включително -  тегленето се извършва на 6 януари 2022 г.;
    За петия седмичен период, който започва на 20 декември и завършва на 26 декември 2021 г., включително -  тегленето се извършва на 6 януари 2022 г.;
    За шестия седмичен период, който започва на 27 декември и завършва на 31 декември 2021 г., включително -  тегленето се извършва на 6 януари 2022 г.;

След всяко теглене Организаторът ще информира съответните Участващи организации – издатели на картите, с които са извършени изтеглените печеливши плащания, за техните Регистрирани Участници, които са регистрирали изтеглените печеливши плащания („Печеливши“). Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от обслужващата ги Участваща организация по избран от съответната Участваща организация начин (телефон, имейл или друго). Всяка Участваща организация трябва да потвърди на Организатора валидността на направените регистрации на плащания на своите Печеливши преди да изплати техните награди. В случай че валидността на направените регистрации на плащания на даден Печеливш не бъде потвърдена от Участващата организация, се прилага предвидената в този абзац процедура и по отношение на съответните изтеглени резервни Печеливши.

По отношение на Печелившите с Участваща карта, издадена от Револют, Организаторът ще уведоми директно съответния Печеливш за спечелената от него награда по избран от Организатора начин (телефон, имейл или друго), като ще му предостави срок за потвърждаване на плащането, както и за предоставяне на банкова сметка, по която да бъде преведена наградата.

Организаторът ще предостави съответния брой и вид награди, описани по-горе в Раздел 6 от настоящите Официални правила, на съответната Участваща организация за Печелившите, които обслужва, и за които е потвърдила валидността на изтеглените печеливши плащания.

Всички награди, с изключение на наградите на Печеливши с Участваща карта, издадена от Револют, ще се получават от Печелившите по личната им банкова сметка в съответната Участваща организация, издала съответната Участваща карта с печеливши трансакции. Наградите ще бъдат преведени по картовите сметки на Печелившите от съответните Участващи организации в 30-дневен срок след потвърждаване на валидността на изтеглените печеливши плащания. Регистрираните Участници се съгласяват, че картовата сметка, свързана със съответната Участваща карта, която е използвана за извършване на съответните изтеглени печеливши плащания, следва да е активна и валидна към момента на получаване на наградата. Ако сметката е закрита или блокирана (неактивна), Печелившият губи правото да получи наградата. В този случай, наградата се връща на Организатора от Участващата организация (освен ако Участващата организация не е издала и Участващата карта на изтегления резервен Печеливш), а Организаторът я предоставя на Участващата организация, издала Участващата карта на първия резервен Печеливш, а Участващата организация превежда наградата по картовата сметка на съответния резервен Печеливш в 30-дневен срок след потвърждаване на валидността на изтеглените печеливши плащания. В случай че и картовата сметка на първия резервен Печеливш е неактивна или невалидна, наградата се връща на Организатора, съгласно правилата по предходното изречение, за да бъде предоставена на втория резервен Печеливш, което се повтаря до валидно получаване на съответната награда или до изчерпване на броя на резервните Печеливши. В този случай Организаторът и/или Възложителят може да решат или да изтеглят нов/и Печеливши или да решат да не раздават наградите, останали като неполучени от изтеглените Печеливши.Наградите на Печеливши с Участваща карта, издадена от Револют, ще бъдат преведени от Възложителя лично или чрез Организатора по предоставената от Печелившия банкова сметка в 30 (тридесет) дневен срок от момента на потвърждение на плащането и от предоставяне на банкова сметка. В случай че предоставената от Печелившия банкова сметка не е активна към момента на получаване на наградата, то Печелившият губи правото да получи наградата. В този случай наградата се предоставя на резервен Печеливш, в съответствие с настоящите Официални правила, което се повтаря до валидно получаване на съответната награда или до изчерпване на броя на резервните Печеливши. В този случай Организаторът и/или Възложителят може да решат или да изтеглят нов/и Печеливши или да решат да не раздават наградите, останали като неполучени от изтеглените Печеливши.

Имената на Участващите организации, които трябва да са издали Участващите карти преди началото на Промоцията (22 ноември 2021 г.), ще бъдат публикувани на visabg.com/winterpromotion2021

Организаторът и Възложителят не носят отговорност, ако наградите не бъдат получени поради погрешна комуникация между Печелившия и обслужващата го Участваща организация.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен участник.

Всеки Печеливш, физическо лице, е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).

Информация за Промоцията може да бъде получена на промоционалния имейл visa@usefulmarketing.info или по телефон – с обаждане на „горещата линия“ на Промоцията на номер 0800 12020 (безплатно за цялата страна, с изключение на обаждания от крайни потребители на фиксираната мрежа на VIVACOM, свързани с централи без възможност за таксуване по време, които заплащат един импулс независимо от продължителността на разговора) в работни дни между 10 ч. и 18 ч. Горещата линия ще бъде активна до 14 януари 2022 г.

Краен срок - 31 декември 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара