Спечелете дрон, безжични слушалки, говорители и бандани от Philips

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 декември 2021

Как се участва:

С покупка на продукт Philips OneBlade и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на настоящите правила и
което в периода на провеждане на Играта е:  
• Закупило от търговски обект на територията на Република България продукт Philips
OneBlade със следните SKU кодове: QP2520/20, QP2520/65 или QP2620/20
• Попълнило е регистрационната форма за участие на страницата по т.2.1.
• Регистрирало е касовия бон за покупката в регистрационната форма на страницата по т.2.1. чрез заснемане и прикачане на снимка на касовия бон (достъп до страницата може да бъде осъществен и посредством QR код).  
 
Прикачената снимка трябва да възпроизвежда в цялост касовия бон по начин, който позволява нормалното разчитане  на необходимите данни свързани с участие в Играта, съдържащи се в него, в това число дата на касовия бон, закупения продукт и номерът на касовия бон.
 
Данните, които участниците предоставят доброволно при регистрацията си в Играта са имейл адрес, номер на уреда и касов бон от покупката. Участник, който е определен за победител от Играта, трябва да предостави допълнително следните данни за получаване на наградата: три имена, адрес за получаване на наградата, телефон за контакт, както и единен граждански номер с оглед данъчното облагане на съответните предметни награди.  
 
Всеки участник може да  регистрира и да  участва в разпределението  на наградите
еднократно, с  всеки  един  регистриран  от  него касов  бон, с  който  се  удостоверява
извършената покупка  на посочения в т.5.1. продукт в периода на провеждане на Играта.
Касов бон, който е регистриран от участник в Играта не може да бъде използван от същия
или друг участник за повторна/друга регистрация.   
С цел избягване на всякакво съмнение всеки Участник в Играта има шанс да спечели само
една награда срещу всеки един регистриран от него касов бон за покупка на един брой от
продукта.
 
Наградите, които ще бъдат раздадени в Играта са общо 314 броя, както следва:  
 
награда един брой бандана – общо 300 награди.
награда един брой безжичен говорител Philips TAS5505/00 – общо 10 награди.
награда един брой безжични слушалки Philips TAPH805BK/00 – общо 3 награди.
награда един брой дрон DJI MAVIC MINI – общо 1 награда.  
 
След изтичане на срока по т.3.1.,  в срок до 20  работни дни се избират победителите
сред участниците в Играта, които са изпълнили условията й, като техния брой съответства
на броя на наградите. Награди, които не са раздадени при тегленето на победители, поради
недостатъчен брой участници остават нераздадени.  

Изборът на победители в Играта се извършва на случаен принцип, чрез томбола от две
лица – представители, определени от Организатора, чрез използване на софтуер за избор
на случаен принцип - https://commentpicker.com/random-name-picker.php. Лицата, избрани
за победители и спечелили съответната награда, се вписват в протокол, който се подписва
от двамата представители.  Определянето  на победителите  за съответната награда се
извършва по реда на изтегляне на участниците при спазване на следната поредност за
разпределение на наградите:
 
1.Определяне на триста победители сред участниците за награда бандана.
2.Определяне на десет победители за награда безжичен говорител Philips TAS5505/00.
3.Определяне на трима победители за награда безжични слушалки Philips TAPH805BK/00.
4.Определяне на един победител за награда дрон DJI MAVIC MINI.
 
С цел избягване на всякакво съмнение изборът на победители  за съответната награда се
извършва по реда на изтеглянето им до изчерпване на броя на наградите от посочения ред
и при спазване на посочената последователност.
 
Имената на Участниците избрани за Победители  съобразно условията на настоящия
раздел се обявяват на  страницата по т.2.1.  в срок до 2  работни  дни считано от датата на
избирането им по реда на т.7.2.  Информация за победителите може да бъде открита и  в
официалните профили на Организатора в Инстаграм (www.instagram.com/philips.bulgaria) и
Фейсбук (www.facebook.com/PhilipsBulgaria).  

С  цел  избягване  на  всякакво  съмнение  посочените  профили  на  Организатора  в
социалните мрежи се използват единствено с информативна цел, като същите не се
използват за осъществяване на контакт между Организатор и победители.
 
Освен обявяването на победителите на страницата по т.2.1., Организаторът се свързва
и чрез съобщение на посочения от участника при регистрацията му email.
 
Всеки победител трябва да отговори на съобщението на ОРГАНИЗАТОРА  по т.7.4. в срок
до 5  работни дни  (от имейла,  който е регистрирал)  от получаването му като посочи
необходимите лични данни по т.5.1. (три имена, адрес за доставка, телефон за контакт, а за
награди на стойност над 100 лева и единен граждански номер с оглед изпълнение на
нормативните  изисквания  за  деклариране  на  предметни  награди). Ако  определен
победител не се свърже в посочения срок с ОРГАНИЗАТОРА, той губи правото си да получи
наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т. 7.2. друг победител сред останалите
участници за същата награда.
 
Наградите се изпращат до адреса, посочен от победителите, чрез куриер в срок до 10
дни от получаване на данните от Победителя по реда на т.7.5. Получаването на наградата
се извършва  само на територията на Република България, лично от лицето,  участвало в
Играта.  За получаване на наградата Победителят представя на служителя на куриерската
фирма своя лична карта, с цел удостоверяване на самоличността и възрастта на Победителя
и задължително  касовия бон, който му е бил издаден при покупката на продукта,  който
Победителят е регистрирал за участие в Играта и с който е бил определен за Победител.  

На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност
над 100 лева. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара