Спечелете лек автомобил Dacia Sandero

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливш: Х. Найденов от гр. София

Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което желае да се включи с изключение на лицата, посочени по долу в т.7. Промоцията НЕ Е обвързана с теглене на кредит, ползване на какъвто и да било продукт или услуга, предоставяни от Дружеството. Всеки желаещ може да заяви желанието си за участие на телефон 0700 18 100 (без допълнително таксуване), както и на  https://www.easycredit.bg/promotsia

Нямат право на участие в Промоцията следните категории лица:

 - членове на Съвета на директорите на Дружеството, неговите законни представители, както и техни роднини по права линия или лица, живеещи във фактическо съжителство с тях;

-  служители на Дружеството и техни роднини по права линия или лица, живеещи във фактическо съжителство с тях;

- изпълнители по граждански договор за поръчка, изработка и реклама и технини роднини по права линия или лица, живеещи във фактическо съжителство с тях;

При изтегляне на печелившия участник от Промоцията, същият подписва нарочна декларация, че спрямо него не са лице ограниченията за участие, посочени в точка 7. по – горе.

С волеизявление за участие в Промоцията и съгласяване с настоящите Общи Условия, лицето се счита за информирано, че инициалите му – първа буква от собствено име и фамилия, ще бъдат публикувани на https://www.easycredit.bg/ Съгласяването с настоящите Общи Условия се счита за конклудентни действия за обработката на посочените по-горе лични данни за целта на провеждането на Промоцията и обявяването на печелившия участник.

Всеки Участник следва да има постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България.

За участие в Промоцията е необходимо еднократно да се заяви желание. Увеличаване на броя заявки за участие от страна на участниците не увеличава възможността за спечелване на наградата.

Наградата от Промоциятае 1/един/ брой лек автомобил – Dacia Sandero. Наградата ще бъде определена за съответния спечелил участник на случаен принцип посредством теглене на 04.01.2022 г.

Печелившият ще бъде изтеглен на произволен (случаен) принцип и името му ще бъде публикувано на същия ден, в който е изтеглен, на Интернет страницата на Организатора: www.easycredit.bg. Спечелилият участник ще бъде и допълнително потърсен по предосатвения от него телефон за връзка от представители на Дружеството, за да бъде уведомен за спечелената награда.

Всеки от участниците може да спечели само 1 брой от горепосочената награда.

Не се допуска замяна от страна на Дружеството на спечеления автомобил с неговата парична равностойност или други заместими вещи.

Организаторът не е производител на посочената награда. Спечелилият участник е длъжен да използва спечелената награда, съобразно предназначението й на свой риск и собствена отговорност. Дружеството не носи никаква отговорност, нито към него могат да бъдат насочвани каквито и да било претенции по повод употребата на спечелената награда.

Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившия участник.

Спечелилият участник ще бъде потърсен от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда, на телефонния номер, който е предоставил в заявката си за участие в Промоцията. В случай че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия Участник и същият не потърси в срок от 30 дни от датата на тегленето наградата си, тя остава за Дружеството, той губи право да я получи, а наградата се предоставя като възможност в ново теглене между участниците, неспечелили при първото теглене.

Всички действия по прехвърлянето на собствеността върху спечелената награда се организират от Дружеството, като същото заплаща и всички дължими държавни и нотариални такси по прехвърлянето. Всички действия по регистрацията на новия собственик в КАТ, издаването на нови документи за собственост върху новия автомобил, както и всички други действия по закон след прехвърлянето на собствеността за са сметка на спечелилия участник и се извършват от него.

Легитимацията при получаване на наградата се извършва чрез представяне на лична карта.

Фактическото предаване на наградата на печелившия участник се извършва посредством приемо-предавателен протокол, ведно със съответните.

Краен срок - 31 декември 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара