Спечелете 3 смартфона с марка Apple - iPhone 12, 64GB

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Ewa Soumah Keita
Валери Стефанов
Asya Leyen

Промоцията се организира и провежда от „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, бул. „Околовръстен път“ № 260 („Банката“, „Организатор“).

Промоцията се провежда във всички офиси на Банката, както и в офиси на под-агенти на Western Union от агентската мрежа на Банката, на територията на Република България, в рамките на обявеното им работно време.

В Промоцията имат право да участват всички физически лица на възраст над 18 години вкл., които имат обичайно местопребиваване на територията на Република България („Участници“). Служители (както и членове на техните семейства*) на Организатора, на агенти за услугата Western union от агентската мрежа на Организатора, на доставчици на услуги/маркетингови агенции, свързани с настоящата Промоция, нямат право да участват в Промоцията.

*Под член на семейство следва да се разбира всяко едно от следните: съпруг (настоящ или бивш), лице, с което служителят живее на съпружески начала, дете (родно или осиновено), доведено дете, родители, доведени родители, баби и дядовци, доведени баби и дядовци, чичо, леля, племенница, племенник, брат, сестра, доведен брат, доведена сестра или първи братовчед.

Механизъм на Промоцията

Клиент, отговарящ на посочените в т. 4 критерии, който нареди Western Union паричен превод от България:

    за България - за сума над 1000 /хиляда/ лева или над 50 /петдесет/ евро
    или
    изпратен директно по банкова сметка за България - за сума над 1000 /хиляда/ лева или над 500 /петстотин/ евро,
    или
    за чужбина - за сума над 100 /сто/ лева или над 50 /петдесет/ евро
    или
    изпратен директно по банкова сметка за чужбина - за сума над 1000 /хиляда/ лева или над 500 /петстотин/ евро,

в офис на Банката или в офис на под-агент на Western Union от агентската мрежа на Банката, в Периода на провеждане на Промоцията, получава от служител на Банката или на съответния под-агент скреч карта.

Всяка скреч-карта съдържа уникален 10-символен код, който следва да бъде регистриран от участника, съобразно реда по т.5.3. Всеки участник, който е извършил превод по т.5.1. и е регистрирал успешно 10-символния код, има право да участва в тегленето на наградите по т.6.1.

Регистрирането на 10-символния код по т.5.2 става на следния интернет адрес: http://westernunionnagradi.bg/ („Сайта“), като Участникът въведе следните данни:

    Име и фамилия;
    Телефон;
    Уникален код;
    Имейл адрес;

Всеки Участник има право да регистрира неограничен брой кодове. Участник участва толкова пъти в тегленето на наградите, колкото кода има регистрирани, съобразно т.5.3. от настоящите правила. Участник може да спечели само една награда по т.6.1.

Тегленето на наградите ще се проведе на следните дати: 01.11.2021 г., 01.12.2021 г. и 04.01.2022 г., в Централата на банката, в присъствието на трима служители на Банката. На всяка от датите ще се изтегли по 1 /една/ награда от посочените по т.6.1.

Победителите от отделните тегления по т.5.5. ще бъдат изтеглени на случаен принцип.

При тегленето на наградите по т.5.5, на всяка една от датите, след като бъде изтеглен печелившия участник, ще бъдат изтеглени и по 3 /три/ бр. резервни участници, които ще имат правото да получат съответната награда при условията на т.7.3.

В срок до 24 часа, считано от съответната дата за теглене на наградите по т.5.5., на Сайта на промоцията, както и на сайта на банката, посочени в т.9.1., ще бъдат обявени името и фамилията на изтегления участник, който печели награда от Промоцията, както и последните четири цифри на телефона, посочен от него, при регистриране на кода по т.5.3. Допълнително данните ще бъдат публикувани и на страницата на Банката във Фейсбук.

Информация относно наградите и победителите по т.5.7 ще бъдат достъпни за един месец след приключване на Промоцията на съответните интернет сайтове, посочени в т.9.1., като изрично се посочи името и датата на Промоцията.

Участниците, които не отговарят изцяло на условията за участие в Промоцията ще бъдат отстранени от участие.

В настоящата Промоция ще бъдат раздадени 3 /три/ бр. награди – смартфони с марка Apple - iPhone 12, 64GB

Наградите не могат да се променят или заменят с друга награда, не могат да бъдат заменени с паричните им еквиваленти, наградите не се възстановяват и не могат да се прехвърлят. Организаторът си запазва правото да замени наградите (или част от тях) с награда (или награди) с еквивалентна стойност, ако това е необходимо поради причини извън неговия контрол, като предварително уведоми за това участниците, чрез публикуване на промяна в настоящите правила, на Сайта по т.9.1.

Организаторът декларира и внася дължимия данък във връзка с облагаемите предметни награди по т.6.1., по реда и в сроковете, предвидени в ЗДДФЛ.

Победителите от проведените тегления по т.5.5 относно наградите по т.6.1. ще бъдат информирани чрез телефонно обаждане или е-мейл на посочените от тях при регистриране на кода по т.5.3. телефон и е-мейл адрес, в срок от 24 (двадесет и четири) часа, считано от датата на тегленето на наградите.

Печелившите участници следва да потвърдят на Банката дали желаят да получат наградата в срок не по-късно от 3 (три) работни дни след уведомяването им по т.7.1. за спечелената награда. При направено потвърждение печелившият участник следва да посочи и удобен за него финансов център на Банката, в който желае да получи наградата.

Печелившият участник, който е направил потвърждение по реда на т.7.2.1, ще получи наградата по т. 6.1., в избран от него финансов център на Банката, в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на потвърждаване. За да получи наградата си спечелилият участник следва да се яви лично във финансовия център, да предостави за справка на служителя на Банката скреч картата, с уникалния 10-цифров код, който е регистрирал за участие, документ, удостоверяващ датата на направената трансакция, срещу която e получил печелившата скреч-карта, както и да попълни декларация (по образец на Организатора). Предоставянето на наградата се удостоверява с подписването на приемо-предавателен протокол.

Ако победител не може, поради някаква причина, не по вина на Организатора, да приеме наградата по т.6.1., в т.ч. не може да бъде открит на посочените от него контакти, откаже се от наградата или не потвърди, че желае да я получи в срока по т.7.2.1, не представи необходимите документи по т.7.2.2., участникът губи правото да получи наградата. В посочените случаи наградата се предоставя на резервен участник (съгласно реда на тяхното изтегляне) по т.5.7, който ще бъде уведомен съгласно реда по т.7.1.

С настоящите Официални правила Банката уведомява печелившите участници, че ако спечелят награда по т.6.1., трите им имена и ЕГН ще бъдат съобщени на Национална агенция за приходите, за целите на деклариране и внасяне на дължимия данък.

Краен срок - 31 декември 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара