Спечелете смартфон iPhone 12 5G 64 GB

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливш: Елеонора Кирчева

Телефоните, също като вратите, са преки пътища. Не само до нови места, ами до цели нови светове. Довърши изречението “Телефонът ми е пряк път до…” и можеш да спечелиш iPhone 12 5G, с който да бъдеш навсякъде, едновременно.

Тегленето на финалистите, съответно резервите, информирането им за спечелената награда и уреждане на начините за нейното получаване ще се случи след 19.07.2021 г. в период до 2 седмици.

Участието в Кампанията не е обвързано със закупуване на стоки и/или услуги от Теленор. Участници в Кампанията могат да бъдат всички физически лица, навършили 16 (шестнадесет) години, с валидна регистрация във Facebook, които са:
· последователи на страницата на Организатора във Facebook– Telenor Bulgaria на адрес: https://www.facebook.com/TelenorBulgaria
· публикували личен авторски коментар под Facebook публикация в отговор на въпрос, зададен от Организатора,
· разрешили техния Facebook профил да бъде публичен* за целия период на Кампанията, посочен в т. II и

* Изискването за публичен Facebook профил е с цел създаденото съдържание от страна на участника в Кампанията да бъде публично достъпно и за да могат Организаторите да се свържат със съответния участник на лични съобщения във Facebook, в случай че той/ тя е избран за финалист, победител или резерва в настоящата кампания.

Кампанията започва с публикуването на публикация в официалната Facebook страница на Теленор България (https://www.facebook.com/TelenorBulgaria) (, в който Организаторът обявява условието на играта и наградата, която може да бъде спечелена. Посочената публикация ще бъде направена на дата 13.07.2021г. Условието на играта е последователите на страницата да публикуват коментар под публикацията, в който довършват изречението „Телефонът ми е пряк път до … „. Наградата, която може да бъде спечелена е iPhone 12 5G 64 GB.

Публикуваният коментар под Facebook публикацията следва да бъде авторски, автентично възпроизведен или обработен допълнително. Съдържанието на коментара следва да отговаря на добрите нрави, да не е от еротичен и/или порнографски характер, да не внушава насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, да не възхвалява или оневинява жестокост, насилие, или действия, които са в противоречие с българското законодателство, обществения ред и добрите нрави. Публикуван коментар, който противоречи на горните изисквания, се дисквалифицира и не участва в по-нататъшно класиране.

Наградата в Кампанията се определя чрез жребий и представлява 1 (един) брой смартфон iPhone 12 5G 64 GB.

Наградата ще бъде разпределена на случаен принцип на 1 (един) печеливш, изтеглен измежду всички участници, които са коментирали под публикацията на Организатора и коментарите им отговарят на критериите, описани в т. IV.

Тегленето и разпределението на наградата в Кампанията, ще се извърши на случаен принцип измежду всички участници в Кампанията след 17.07.2021 г., но не по-късно от две седмици след тази дата от и в присъствието на представители на Организатора.

В жребия ще бъде изтеглен 1 (един) победител и 3 (три) резерви.

Организаторът ще се свърже с печелившите с лично съобщение, изпратено от профила на Теленор България във Facebook към Facebook профила, с който лицето е участвало в Кампанията.

Печелившият следва да отговори на личното съобщение на Организатора във Facebookв срок до 24 часа, като:
• Потвърди, че отговаря на всички условия за участие, посочени в т.III;
• Предостави на Организатора актуален телефонен номер за връзка, имена по документ за самоличност и посочи адрес на територията на България, където да получи спечелената награда. Доставката на наградата ще бъде за сметка на Организатора.

При получаване на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на самоличността му. Документът за удостоверяване на самоличността не се копира и/или сканира. Освен лично, наградата може да бъде получена и от трето лице с нотариално заверено пълномощно. В случай че непълнолетен участник спечели награда от Кампанията, то за получаването на наградата се изисква разрешението от негов родител или настойник.

При получаване на наградата, печелившият трябва да попълни и подпише двустранен приемо-предавателен протокол, в който да въведе трите си имена, ЕГН и дата на получаване на наградата. Едното от двете копия на приемо-предавателния протокол се връща на куриера и се доставя обратно при Организатора.

Краен срок - 17 юли 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара