Намисли си нежно желание и Milka ще го осъществи


Играта е приключила!

Печеливши:

todorov.vas***@mail.bg - Пътешествие до Естония, за да може майка ми да посети сестрите си, които не е виждала от 24 г.

djiliano***@abv.bg - Да обогатим библиотеката с нови книги за учениците в моето село.

teiche***@gmail.com - Билети до САЩ, за да си дам шанс в най-престижното музикално училище, в което съм приета с пълна стипендия и до което нямам средства да стигна.


УЧАСТИЕТО В ПРОМОЦИЯТА НЕ ИЗИСКВА ПОКУПКА.

За да вземе участие в тази промоция, участникът трябва:

    a) да има достъп до интернет
    b) да се съгласи с настоящите Официални Правила и да потвърди, че е прочел Декларацията за поверителност и желае да участва в Играта
    c) да е на 16 или повече години

Играта „Намисли си желание“ може да бъде повлияна от наложени от правителствата задължителни мерки за ограничаване разпространението на COVID-19, поради което Организаторът си запазва правото да:

    - отложи/анулира цялата кампания или части от нея
    - замени или отмени всяка награда (Изпълнение на желание), включително пътуване или част от такова изпълнение, ако организаторът сметне за необходимо поради наложени от местните правителства ограничения за пътуване или изисквания, свързани с COVID-19

Възможно е държавните органи да изискат от победителите да бъдат тествани за COVID-19 преди напускането на местожителството им в България – ако това стане необходимо - или преди каквото и да е пътуване като част от тяхната предоставена награда. Победителите трябва да спазват всички изисквания, свързани с COVID19.

За да участват в Играта, участниците трябва:

    a) да подадат желание, което е нежно по характер (вж. обяснението по-долу в 4.2.), и да обяснят вдъхновението зад нежното си желание под формата на кратка история (320 знака) б) да въведат имената, имейл адреса и телефонния си номер
    в) да потвърдят, че са на 16 или повече години, да се съгласят с настоящите Официални Правила и да потвърдят, че са прочели Декларацията за поверителност и желаят да участват в Играта, като поставят отметка в съответното поле

Горните стъпки могат да бъдат извърешни:

    a) Във Facebook/Instagram - чрез рекламата за потенциални клиенти “Намисли си желание”
    b) На уебсайта wish.milka.bg

Дефиниция на „Нежно желание“ спрямо настоящите Правила и за целите на настоящата Игра. Ранно дисквалифициране.

„Нежно желание“ спрямо настоящите Правила и за целите на настоящата Игра е алтруистично желание, т.е желание, което е в полза на другите, а не (единствено) в полза на собствените интереси на участниците. „Нежното желание“ може да е в полза на трета страна, номинирана от участника, или както на номинираната трета страна, така и на участника.

Желания, които целят, включително, но не само:

    • да променят външния вид на дадено лице
    • да осигурят медицински услуги или медицински лечения
    • да включат известни личности, политици или публични фигури
    • да унижат дадено лице, неговата раса, култура, религия, пол, сексуална ориентация или произход
    • да демонстрират или популяризират политически радикализъм или идеологии срещу човечеството
    • да увеличат само богатството на облагодетелстваното лице
    • да повлияят отрицателно на здравето или живота на облагодетелстваното лице, например поради предшестващи медицински състояния
    • да нарушат както човешките закони, така и законите на природата

НЕ се дефинират като „Нежно желание“ от Организатора и следователно се изключват от процеса на подбор. Горният списък не е изчерпателен, като Организаторът не дължи обяснение, в случай че определено „нежно желание“ е счетено от последния за неотговарящо на условията.

Примери:

Желания, чиято цел е чисто материално облагодетелстване в полза на получателя, не биха се дефинирали като „нежни желания“. Например "Спортна кола за мен/мой приятел".

Желания, чиято цел е да помогнат на друг човек да сбъдне мечтата си или да постигне нещо, за което отдавна е мечтал, но няма възможност, ще бъдат оценени по-високо по скалата за нежност. Например "Стипендия за талантливото дете от моя клас /моя блок/ моя квартал, което няма възможност да покрие обучението си".

Във връзка с вдъхновението, което е продиктувало желанието, заявления за участие, които включват следното, ще бъдат дисквалифицирани и следователно изключени от процеса на подбор, включително, но не само:

    • всяко заявление за участие, което съдържа обидни, вулгарни думи или думи, които според разумното мнение на Организатора могат да обидят някого
    • всяко заявление за участие, което съдържа словесни обиди, сексуални намеци, подмятания или коментари, които сплашват, осмиват или злонамерено унижават дадено лице, неговата раса, култура, религия, пол, сексуална ориентация или произход
    • всяко заявление за участие, което съдържа думи, които е вероятно да се отразят негативно върху името, имиджа или добрата репутация на която и да е марка или лице
    • всяко заявление за участие, което съдържа послания или формулировки, които могат да са политически мотивирани, или заявления, които съдържат политически препратки
    • всяко заявление за участие, което съдържа име или вдъхновяваща история, нарушаващи интелектуалната собственост на трета страна
    • всяко заявление за участие, което по собствена преценка на Организатора не отговаря на критериите за “нежно желание” поради други причини, които не са посочени по-горе

Организаторът не дължи обяснение, в случай че определено желание е дисквалифицирано. Подадените желания трябва да бъдат осъществими в рамките на 270 дни след приключване на Промоцията.

Периоди за подаване на желания.

Предвидени са общо 3 периода за подаване на желания в рамките на Промоцията:

Период 1: От 13-ти май в 00:00 часа до 17-ти май в 23:59 часа

Период 2: От 18-ти май в 00:00 часа до 24-ти май в 23:59 часа

Период 3: От 25-ти май в 00:01 часа до 31-ви май в 23:59 часа

Всички подадени желания, които успешно са преминали процеса на подбор (съгласно т.4.2 и подложени на модерация) по време на всеки от трите периода на промоцията, ще бъдат оценявани от Организатора и Проксимити България ЕООД.

За всеки Период за подаване на желания, след оценка от Организатора, 2 (две) „нежни желания“ ще бъдат излъчени за гласуване (“Финалисти”), които ще се изправят едни срещу други по време на онлайн гласуването, което ще се проведе паралелно във Facebook и Instagram.

Период за гласуване на Финалисти от Период 1: 19-ти май от 00:00 часа до 23:59 часа

Период за гласуване на Финалисти от Период 2: 26-ти май от 00:00 часа до 23:59 часа

Период за гласуване на Финалисти от Период 3: 2-ри юни от 00:00 часа до 23:59 часа

Избраните за победители „нежни желания“, спрямо проведеното онлайн гласуване, ще бъдат обявени в Milka страниците във Фейсбук и Инстаграм, както следва:

https://www.facebook.com/milka.bg/

https://www.instagram.com/milka.bg/

Обявяване на победителя от Период 1: 20-ти май
Обявяване на победителя от Период 2: 27-ми май
Обявяване на победителя от Период 3: 3-ти юни

Печелившите участници ще бъдат уведомени не по-късно от 48 часа след приключване на всеки съответен период за гласуване на Финалисти чрез телефонно обаждане и имейл на предоставения от тях електронен адрес при подаване на желанието. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата.

Подадените желания ще бъдат оценявани по:

    ✓ Нежност – Съдийската комисия ще оцени подаденото желание, за да реши дали желанието е в полза на другите, дали е безкористно и с положителни намерения (алтруистично).
    ✓ Креативност : Съдийската комисия ще оцени подадената история зад желанието по отношение на творческа идея и уникалност.
    ✓ „Осмели се да покажеш нежност“ – Съдийската комисия ще оцени до каква степен желанието и придружаващата история кореспондират на твърдението за нежност на Milka с други добре известни претенции на марката Milka и като цяло съвместимостта с марката Milka.

Онлайн гласуване:

Предвидени са 3 периода за гласуване на Финалисти в рамките на Промоцията. Гласове могат да се подават само онлайн във Facebook или Instagram, като регистрираните членове на Facebook или Instagram ще могат да гласуват само веднъж.

Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Промоция (Игра). Промоцията по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.

Организаторът и която и да е възлагаща трета страна имат право, когато е необходимо, да предприемат всички разумни действия, за да се защитят срещу измамно или невалидно гласуване, включително, без ограничение, анулиране на гласове, които изглеждат измамни или - по преценка на организаторите - изискване на допълнителна проверка по отношение на самоличността, възрастта и други важни подробности за гласували лица и техните начини на гласуване. Организаторът еднолично и окончателно определя кои гласове са автентични. Организаторът не е длъжен да води комуникация относно непечеливши претенции или невалидни гласове.

НАГРАДИ

Предвидени са 3 награди, т.е Организаторът „ще изпълни“ 3 „нежни желания“, а именно всяко желание, получило най-много онлайн гласове във Facebook и Instagram за всеки период на гласуване.

Тъй като подадените желания могат да бъдат от различно естество, характер и всеобхватност, не е възможно (а и Организаторът не е длъжен) да се опишат действията, които отъждествяват изпълненото желание. Подадените желания трябва да бъдат осъществими в рамките на 270 дни след приключване на Промоцията.

Стойност на наградата: Разходите за изпълнение на желание могат да варират, но възлизат на поне 1000 лева за желание, което следва да бъде изпълнено.

Пътуване и настаняване, необходими за изпълнение на желание.

В случай, че желанието включва пътуване, последното може да бъде повлияно от ограничения за пътуване поради COVID 19 или евентуални свързани с това изисквания. Възможно е да се изисква победителите да бъдат тествани преди да напуснат държавата си на пребиваване или преди да влязат в държавата по местоназначение. Победителите трябва да спазват всички изисквания, свързани с Covid19, и да имат лично застрахователно покритие за пътуване. Освен това Организаторът си запазва правото да отложи или отмени всяко пътуване, ако сметне за необходимо.

За победителите или лицата, облагодетелствани от тяхното желание, ще бъдат резервирани само пътувания в икономична или еквивалентна класа, ако е необходимо пътуване за изпълнение на желанието. Победителите и/или лицата, облагодетелствани от желанието, могат да получат настаняване само с 3 звезди или еквивалентно, както е определено от туристическия пътеводител на “Форбс”. Организаторът не поема никакви допълнителни разходи по време на пътуването.

Преди пътуване или изпълнение на желание победителите следва да уведомят Организатора, ако те или номинираната от тях трета страна имат някакви здравословни състояния или алергии от всякакъв вид, така че Организаторът да направи всичко възможно да осигури подходящи условия.

Промоционални дейности

Победителите и лицата, облагодетелствани от желанието, ще участват безплатно в разумна промоционална дейност (като публикации и фотография), свързана с изпълнението на техните желания, и се съгласяват имената и изображенията им да бъдат използвани в промоционални (рекламни) материали за период до 90 дни след изпълнение на желанието.
6.4. Лични данни, необходими за доставка на награди.

Победителите ще бъдат помолени да предоставят следните лични данни, за да се осигури правилна доставка на наградите: собствено име, презиме и фамилно име, ЕГН, улица, номер / апартамент (ако е приложимо), пощенски код, град, регион, телефонен номер.

Личната информация, предоставена от Участниците, ще се използва от Организатора само за целите на провеждането на тази промоция и в съответствие с Декларацията за поверителност на Организатора, която може да бъде намерена на http://disclaimer.mondelezinternational.com/privacy_policy.html

Организаторът може да разкрие личната информация на участниците на своите изпълнители и агенти, за да подпомогне провеждането на тази промоция или комуникацията с участниците. Организаторът трябва да спазва всички приложими изисквания на Закона за защита на данните от 1998 г., Общия регламент относно защитата на данните от 2016 г. и всички следващи закони, или друго приложимо законодателство

За изпълнението на задълженията си по чл.73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от спечелилите, да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.

Печелившите ще бъдат уведомени не по-късно от 48 часа след приключване на всеки съответен период за гласуване на Финалисти. С победителя/-ката ще се установи контакт чрез предоставения телефонен номер, който предварително е изпратен на www.wish.milka.bg
 

Наградата не може да се прехвърля или заменя и не може да се изкупи срещу парични средства или друга форма на обезщетение изцяло или частично. Ако по някаква причина наградата не е налична, Организаторът си запазва правото по собствена преценка да я замени с друга награда с идентична или по-висока стойност.

Краен срок - 31 май 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара