Спечелете 100 ваучера по 100 лв. от Fashion Days


Играта е приключила!

Печеливши: https://prestige-promo.bg/musli-fashiondays/pechelivshi/

Можеш да спечелиш 1 от 100 ваучера по 100лв. за Fashion Days, като закупиш 2 кутии ПРЕСТИЖ МЮСЛИ и регистрираш номера на касовата бележка. Пожелаваме ти успех!

В Промоцията участват всички опаковки (промоционални и непромоционални) на следните продукти, а именно:
ПРЕСТИЖ Мюсли Фибра 94г неунквани бисквити
ПРЕСТИЖ Мюсли Черен шоколад 94г неунквани бисквити
ПРЕСТИЖ Мюсли Ябълка 94г неунквани бисквити


През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва да закупят 2 кутии „ПРЕСТИЖ МЮСЛИ“ на „Престиж-96“ АД, участващи в Играта и могат да спечелят наградата, посочени в т. 6.1 от настоящите Правила.

За да участват в Играта, участниците трябва да регистрират на адрес www.prestige-promo.bg номера на касов бон, както и да преминат през описаните там стъпки.

За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят задължително:
– Да въведе номера на касовия бон, който не участва в други игри, провеждани от организатора;
– Да въведе име и фамилия, както и валиден български мобилен номер;
– Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
o Ще запази и покаже касовият бон на куриера при получаването на наградата;
o След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната Игра, да потвърди, че е съгласен с тях;
o След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, няма да може да участва в Промоционалната игра.

При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.
5.6. С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в теглене за награди, описани в т. 6.1 от настоящите Правила, които ще се теглят на следния принцип. В периода от 01.05.2021 г. до 07.05.20201 г. от всички регистрирани касови бележки ще бъдат изтеглени на случаен принцип печелившите, които ще получат по една награда от описаните в т. 6.1., а именно ваучер за покупки във Fashion Days (www.fashiondays.bg)

Регистрация, извършена преди 0:00 ч. на 01.03.2021 г. или след 23:59 ч. на 30.04.2021 г., е невалидна и няма да участва в Играта.

Всеки Участник може да се регистрира многократно за участие в Периода на провеждане на играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Всяка допълнителна регистрация на касова бележка в играта увеличава шанса за спечелване на награда. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.

С участието си в Играта всеки участник може да спечели най-много 1 награда по т. 6.1.

Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.

Наградите в Играта са 100 броя ваучери за покупки във Fashion Days (www.fashiondays.bg), като всеки ваучер е с номинална стойност от 100 лв. (сто лева).

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали са с илюстративен характер. Възможно е наградите да се различават от изобразените визии на рекламните материали или да не могат да бъдат закупени от търговеца, поддържащ Fashion Days (www.fashiondays.bg).

Определянето на участниците, които печелят наградите по т. 6.1 ще бъде извършено на случаен принцип чрез теглене измежду всички участници, регистрирали надлежно номер на поне една касова бележка.

Резултатите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на тегленето на уебсайта на Играта на www.prestige-promo.bg. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на имената и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

В срок от 5 (пет) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.

Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация на една и съща касова бележка; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността с цел регистриране на една и съща касова бележка; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Организаторът си запазва правото и възможността да потърси съдействие от национална агенция по приходите и териториалните й поделения в случай на установени злоупотреби или съмнения за такива, свързани с нереални касови бележки.

Условията за използване на ваучери от страна на печелившите участници (Бенефициенти на ваучерите) за покупки във Fashion Days (www.fashiondays.bg) са следните:
1. Бенефициентите на ваучерите трябва да въведат кода на ваучера на сайта www.fashiondays.bg, за да се възползват от стойносттта на съответния ваучер за продукти, продавани на платформата на Fashion Days. Ваучерите няма да са приложими за услугите, предлагани на платформата Fashion Days, включително но не само за застраховки, монтаж и др.
2. Бенефициентите могат да използват ваучерите до датата на валидност на ваучера, указана в него. Ваучерите няма да могат да бъдат използвани след изтичане на срока им на валидност, като Организаторът не е длъжен да възстанови стойността на неизползваните ваучери, нито да обезщети Бенефициентите на ваучерите по какъвто и да е друг начин.
3. Покупката, поръчката и доставката на продукти от www.fashiondays.bg, които се плащат чрез ваучерите от бенефициентите ще се регулират от общите условия за ползване на сайта.
4. Гаранционните срокове и условия на продуктите, закупени от бенефициентите от сайта Fashion Days са посочените в общите условия за ползване на сайта.
5. Общите условия за ползване на сайта Fashion Days са достъпни на следния адрес: https://www.fashiondays.bg

Наградите по т. 6.1 от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е надлежно упълномощено и е съгласно да я приеме от името на спечелилия, като удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера касов бон с уникален код, който е регистриран за участие в тегленето и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че талонът с уникален код е повреден, дефектен, или номерът от него не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера. 

Краен срок - 30 април 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара