Спечелете 50 ваучера за козметика от DOUGLAS & BEAUTY ZONE

Играта е приключила!

Печеливши:
1. 0895471xxx (813590121)
2. 0884006xxx (1353540082)
3. 0877201xxx (165661)
4. 0893548xxx (36700)
5. 0885410xxx (165669)
6. 0889578xxx (3341440699)
7. 0892995xxx (135966)
8. 0894365xxx (133462)
9. 0896396xxx (356188)
10. 0888498xxx (651930213)
11. 0888636xxx (651970217)
12. 0877287xxx (654290446)
13. 0896484xxx (415572)
14. 0885554xxx (142622)
15. 0889307xxx (1850550327)
16. 0888912xxx (76974)
17. 0877565xxx (6265)
18. 0886655xxx (3308)
19. 0888153xxx (7080)
20. 0878999xxx (2309)
21. 0882410xxx (17802)
22. 0895906xxx (586352)
23. 0885691xxx (830789)
24. 0899054xxx (930189)
25. 0893877xxx (3239420105)
26. 0896480xxx (1008844000)
27. 0884807xxx (308100)
28. 0878559xxx (118697)
29. 0889444xxx (341253)
30. 0887209xxx (2743910035)
31. 0898902xxx (4827)
32. 0899726xxx (7552)
33. 0893434xxx (153630)
34. 0899156xxx (137891)
35. 0899156xxx (137286)
36. 0899162xxx (40363)
37. 0893882xxx (190610)
38. 0887666xxx (39904)
39. 0878137xxx (310722)
40. 0898539xxx (303702)
41. 0899194xxx (40219)
42. 0888940xxx (344249)
43. 0886878xxx (385309)
44. 0877675xxx (441869)
45. 0896874xxx (392852)
46. 0887743xxx (399482)
47. 0887686xxx (357084)
48. 0878296xxx (104448)
49. 0878206xxx (102870)
50. 0876663xxx (102673)

Краен срок - 28 февруари 2021

В Играта участват всички продукти с марката AFTER EIGHT®,

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 50 (петдесет) подаръчни ваучера, всеки ваучер на стойност 50 лв. за козметика от DOUGLAS & BEAUTY ZONE

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Купете продукти  с марка AFTER EIGHTна стойност минимум 4 (четири) лева в един фискален бон.

Потребител, който желае да участва в Играта, следва да закупи от участващите в играта продукти  с марка AFTER EIGHT® на стойност минимум 4 лв. (четири лева) в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена в периода на Играта, посочен в т.2(1).

Регистрирайте се на www.nestle.bg/after8-promo

Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail), телефонен номер и номер на фискален бон/ове, снимка на фискален бон/ове на интернет адрес: www.nestle.bg/after8-promo. („Сайта на Играта“).

Приложете фискалния/те бон/ове със закупените продукти.

Участникът прилага фискалния/те бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове. Снимката/ите на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

След приключване на Играта (23.59 ч. на 28.02.2020 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Ще бъдат изтеглени 50 (словом: петдесет) печеливши и 5 (словом: пет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите номера на фискални бонове ще бъдат публикувани на 15.03.2020 г. на Сайта на играта www.nestle.bg/after8-promo

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

В случай че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен имейл адрес или  телефон както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринайсет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен като печеливш фискален бон, който ще бъде върнат веднага. Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

Наградите се доставят само на територията на България

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара