Спечелете 8 игрални конзоли Playstation 4

Краен срок - 2 април 2021

Всеки желаещ да се включи в Играта трябва да направи покупка от физически магазин Т МАРКЕТ или от онлайн магазина на Организатора tmarketonline (https://tmarketonline.bg/) на обща минимална стойност 25 (двадесет и пет) лева с включен ДДС (реално заплатената сума след приспадане на всякакъв вид отстъпки). Покупката може да бъде направена във всеки един магазин Т МАРКЕТ на територията на страната, както и от онлайн магазина на Организатора tmarketonline (https://tmarketonline.bg/). Покупката следва да бъде извършена с една транзакция, тоест стойността на една касова бележка не може да бъде по-малка от минималната стойност на покупка за участие в Играта.  

Ако стойността на касовата бележка надвишава един или няколко пъти минималната стойност на покупката, това не увеличава шанса за печалба на участника и НЕ му дава право да регистрира съответната касова бележка повече от един път. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки.

За да бъде възможно участието в Играта е необходимо клиентът да се регистрира по един от следните начини, по свой избор:

1. Клиентът може да попълни формата за регистрация на следната интернет страница на Организатора https://tmarket.bg/page/tomboli, като посочи своя телефонен номер и Уникален номер на касовата бележка (УНП), както и да потвърди в обособеното за целта поле, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема, или

2. Клиентът може да попълни формата за регистрация, която ще му бъде предоставена от касиерите в конкретния физически магазин Т-Маркет. Клиентът трябва да посочи уникалния номер на касовата бележка (УНП) и телефон за контакт, както и да потвърди в обособеното за целта поле, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. Попълненият талон следва да бъде пуснат в предвидената за целта урна, намираща се в близост до информационното табло на съответния магазин.

3 Покупката, касовата бележка за която се регистрира трябва да е направена в периода от 08.02.2021г. до 02.04.2021г.

Не се допускат всякакви нерегламентирани методи за регистрация за участие с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има правото да дисквалифицира съответния участник.

Всеки регистрирал се участник може да се откаже от Играта като за целта изпрати имейл на следната електронна поща: igra@maximabulgaria.bg, като посочи уникалния/ите номер/а на касовата/ите  бележка/и, която/които е регистрирал (УНП).

В Играта могат да участват само физически дееспособни лица, навършили 18-годишна възраст, с изключение на: служителите на Организатора, всички подизпълнители (или техни служители), свързани с Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

За целия срок на Играта могат да бъдат спечелени общо 8 (осем броя) игрални конзоли Playstation 4, всяка една на стойност 569,00 (петстотин шестдесет и девет) лева с вкл. ДДС.

Всяка седмица от периода на играта може да бъде спечелена 1 (една) единствена награда

Теглене на печелившите участници: Печелившите участници ще бъдат теглени всеки Вторник на съответната седмица от периода на Играта на случаен принцип, както следва:

    02.2021г. – първо теглене
    02.2021г. – второ теглене
    03.2021г. - трето теглене
    03.2021г. – четвърто теглене
    03.2021г. – пето теглене
    03.2021г. – шесто теглене
    03.2021г. – седмо теглене
    04.2021г. – осмо теглене

В тегленията участват всички коректно попълнени формуляри (на хартиен и електронен носител) за участие в периода от 08.02.2021г. до 23:59ч. на 02.04.2021г.

Обявяване на печелившите участници: Организаторът ще обявява печелившите участници всеки петък съгласно долупосочения график на следната интернет страница https://tmarket.bg/page/tomboli , както и на Facebook страницата си „T MARKET“  на адрес: https://www.facebook.com/MaximaBulgaria както следва:

    02.2021г. – обявяване на печеливш участник от първо теглене
    02.2021г. – обявяване на печеливш участник от второ теглене
    03.2021г. – обявяване на печеливш участник от трето теглене
    03.2021г. – обявяване на печеливш участник от четвърто теглене
    03.2021г. – обявяване на печеливш участник от пето теглене
    03.2021г. – обявяване на печеливш участник от шесто теглене
    04.2021г. – обявяване на печеливш участник от седмо теглене
    04.2021г. – обявяване на печеливш участник от осмо теглене

Съгласно графика за теглене на печеливши участници, в съответния ден ще бъде изтеглен един печеливш участник, който ще спечели една единствена награда.  При технически проблем е възможно печелившият участник да бъде  изтеглен или обявен със закъснение до 3 (три) работни дни от първоначално предвиденото.

Тегленето на печелившите участници ще се извърши на случаен принцип. При обявяване на печелившите участници ще бъдат публикувани единствено уникалните номера на касовите бележки (УНП), с които участниците са се регистрирали за участие в Играта.

Eдин участник може да спечели една единствена награда в периода на конкретното седмично теглене, като това не ограничава правото му да участва за награда в Играта всяка следваща седмица до края на периода, в който Играта се провежда, ако е регистрирал и други касови бележки, освен тази, с която е спечелил.

Една регистрирана касова бележка дава възможност за участие в Играта през целия период на провеждането ѝ, от датата на регистрацията в периода от 08.02.2021г. до 02.04.2021г., ако не е била изтеглена в някоя от седмиците.

Наградите могат да бъдат получени във всеки един магазин Т-Маркет. Организаторът ще потърси печелившият участник на посочения от него телефонен номер в деня на изтеглянето му  като печеливш участник, като уговорят удобен за участника ден и час за получаване на наградата. Задължително условие за получаване на наградата е печелившият участник да представи на Организатора касовата бележка, с която се е регистрирал за участие в Играта. Всеки, който е спечелил е длъжен да се яви за получаване на наградата в търговски обект Т-Маркет съгласно уговореното с Организатора и да представи касовата бележка, която е регистрирана за участие. В случай че съответният печеливш участник не се яви в уговореното време за получаване на наградата, Организаторът ще се свърже с него по телефон за уговаряне на друго удобно за печелившия участник време за получаване на наградата. Ако последният не се яви за получаване на наградата в допълнително уговореното време, то той губи правото си да получи наградата, а Организаторът ще изтегли друг участник и ще следва посочените по-горе стъпки.

В случай че участникът не представи касовата бележка, с която е спечелил наградата, същата ще бъде връчена на друг участник, който ще бъде изтеглен на негово място.

При предаване на наградата се подписва Протокол между Организатора и печелившия участник.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара