Спечелете блендер или кошница за пикник от халва 'Сладки Времена'

Краен срок - 14 март 2021

Сирни Заговезни наближава. Това е времето за помирение с всички, време да изпълним сърцата си с мир и любов, да поискаме прошка. А какъв по-добър начин да почетем традицията и да направим прошката по-сладка от истинската халва на "Сладки Времена"?

Подготви се за празника, като поръчаш сега пакет "Сладка прошка" с безплатна доставка! Освен, че в пакета ще намериш селекция от 6 артикула халва и кухненска кърпа "Сладки времена", всяка покупка на този пакет ти дава право на участие в играта ни за страхотни награди - блендер или кошница за пикник.

За да се включи в играта, Участникът трябва да закупи 1 брой пакет „С нашенската халва прошката е по-сладка!“ от онлайн магазина на „Захарни заводи“ АД – www.sladkoe.bg.

Участието в играта е обвързано с покупка от страна на Участника от онлайн магазина на „Захарни заводи“ АД – www.sladkoe.bg .

Наградите в играта са 1 брой брандирана кошница за пикник „Сладки времена“ и 1 брой блендер Philips HR2052, като победителите ще бъдат 2 (двама).

Победителите ще бъдат изтеглени на томболен принцип в присъствието на нотариус на 15.03.2021г.

При теглене на наградите, за всяка от наградите освен печелившият участник ще бъдат изтеглени и 3-ма резервни победители. Резервният победител замества предходния печеливш участник и получава награда, в случай че изтегленият преди него печеливш откаже да получи наградата си, загуби правото да я получи, не предостави в срок необходимата информация по т. 10, наградата не може да му бъде доставена от куриерската фирма съгласно т. 13 по-долу, окаже се, че участникът не отговаря на условията за участие, нарушил е по някакъв начин настоящите правила или бъде дисквалифициран от участие в играта. Организаторът ще се свързва с резервните победители съгласно предвиденото в т. 9. Ако съответният резервен печеливш не предостави изисканите от него данни в срока и при условията на т. 10, наградата се предоставя на следващия резервен печеливш.

Печелившите участници ще бъдат лично осведомени по телефона или чрез имейл на 15.03.2021г.

Печелившият участник трябва, в срок не по-късно от 19.03.2021г., да попълни своите данни в специално създадена форма, която ще му бъде изпратена чрез имейл след края на играта. В случай че победителят не спази срока по настоящата точка, същият губи правото си да получи наградата и наградата ще бъде предоставена на резервен печеливш при условията на т. 8.3.

Наградата се изпраща чрез куриерска фирма на посочения от печелившия Участник адрес в срок до 5 дни от получаването на данните на печелившия Участник по реда на т. 10 по-горе.

Наградата може да се получи само лично от участника или от надлежно упълномощено лице срещу представяне на документ за самоличност и подпис, а в приложимите случаи – и надлежно пълномощно. При предаване на наградата може да се изиска от печелившия Участник/неговия пълномощник да разпише приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на наградата, с цел документиране на предаването й. В случай че при предаване на наградата печелившият Участник или неговият пълномощник, когато е приложимо, откажат да представят документ за самоличност или откажат да подпишат приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата, печелившият участник губи правото си да получи наградата и същата се предоставя на резервен победител по реда, предвиден в т. 8.3.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара