Спечелете 100 Фритюрника Star-Light DAFB-2613BL от Maggi

Краен срок - 28 февруари 2021

Играта се провежда на национално ниво във всички търговски вериги на територията на Република България.

В Играта участват всички продукти под марката MAGGI® предлагани на територията на България.   

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 100 (сто) Фритюрника с горещ въздух Star-Light DAFB-2613BL.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

Потребител, който желае да участва в Играта, трябва да закупи по свой избор от участващите продукти на стойност минимум 3 лв. (  три лева)  в един фискален бон  или една фактура, ако в обекта, в който е направена покупката, не  се издават фискални бонове (наричани по-долу за краткост „фискален бон(ове)“). Покупката трябва да е извършена в периода на Играта.

Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail) и телефонен номер и снимка на фискален бон/ове, или фактура/и на интернет адрес: www.nestle.bg/MAGGI-fryer-2021 („Сайта на Играта“) и приеме правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

С един и същ фискален бон може да се участва само в една Игра с продукти MAGGI , организирана в периода.

Приложете фискалния/те бон/ове със закупените продукти.

След това участникът прилага фискалния/те бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове. Снимките на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове, могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на качените  фискални бонове.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

След приключване на Играта (23.59 ч. на 28.2.2021 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Ще бъдат изтеглени 100 (сто) печеливши и 20 (двадесет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите ще бъдат публикувани на 5.3.2021 г. на Сайта на играта www.nestle.bg/MAGGI-fryer-2021

Наградите се предоставят от Организатора на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта.

За удобство на печелившите участници, с тях ще бъде осъществена връзка чрез имейл и/или телефон, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на адрес за доставка на наградата.

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и имейл адрес и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на  наградата, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринадесет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

За да получи наградата, спечелилият участник трябва да:

- представи на куриера,  регистрирания и изтеглен като печеливш  фискален бон  за справка, който ще бъде върнат веднага.  Ако не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата.

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага.

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара