Спечелете къщи, легла и драскалки за котки от Gourmet®

Краен срок - 10 януари 2021

В Играта участват продуктите: Всички видове Gourmet® Gold, Perle, Mon Petit  

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите в „Нестле България“ АД и служители на партньорите, участващи в организирането на Играта – – агенция „Парида“ ЕООД, ЕИК:175314521 седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1574, бул. Проф. Цветан Лазаров 11А.

За срока на Играта, посочен в т. 2 по-горе, могат да бъдат спечелени общо:

Gourmet къща за котки- 10 броя;

Gourmet драскалка за котки- 100 броя;

Gourmet легло за котки – 80 броя;

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани на други лица.

За да участва в Играта потребителят трябва да:

(а) закупи от участващите продукти Gourmet® Gold, Perle, Mon Petit   за минимум 3 (три) лева в един фискален бон. Покупката трябва да се е случила в периода на Играта.

(б) Потребителят въвежда име,презиме  и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail), телефоен номер и номер на фискален бон/ове, снимка на фискален бон/ове на интернет адрес: www.nestle.bg/gourmetpromo. („Сайта на Играта“).

(в) прилага фискалния бон от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния бон, като задължително прикрепя снимка на фискалния бон. Снимката на фискалния бон трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалния бон трябва да бъде заснет самостоятелно без други предмети върху/ около него. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния бон може да се регистрира 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда от вид, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

На 17.01.2021г на случаен принцип чрез специализиран софтуер, в присъствието на представители на „Нестле България“ АД ще бъдат изтеглени 10 (десет) спечелили GOURMET къща за котки, 100(сто) спечелили GOURMET драскалка за котки и 80 (осемдесет) GOURMET легло за котки. Ще бъдат изтеглени и 5 (пет) резервни участници за всяка от наградите, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите ще бъдат публикувани на  20.01.2021г. на www.nestle.bg/gourmetpromo.

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

В случай, че спечелилият участник не отговори на имейла, не може да се установи контакт на посочен телефонен номер и не предостави адрес, на който наградата да бъде доставена, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на изтеглените печеливши номера на фискални бонове, ще се счита, че спечелилият участник се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на  наградата, както и ако спечелилият участник не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на печелившите номера на регистрирани фискални бонове, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи на куриера регистриран и изтеглен , като печеливш  фискален бон  за справка, които ще бъде върнат веднага.  Ако същият не бъде представени, спечелилият участник губи правото да получи наградата.

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага.

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

Наградите се доставят само на територията на България

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара