Спечелете уреди за здравословно готвене TEFAL FZ720015 от Fairy

Краен срок - 31 януари 2021

Кампанията се провежда в избрани обекти на територията на Република България, изброени в Приложение 1 към настоящите Официални правила.

В Kампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на Кампанията, съответно 16 ноември 2020 г., и пребивава на територията на Република България, което е изпълнило едновременно всички условия:
- закупило е два продукта с марка Fairy независимо от техния вид, размер и опаковка, на минимална стойност от 5 /пет/ лева с ДДС, които продукти са налични в търговските обекти, участващи в кампанията
- регистрирало се е на fairy.pg-promo.bg ;
- регистрирало е касовата си бележка на fairy.pg-promo.bg ;

В Kампанията нямат право да участват служители на Организатора „Орбико България” ЕООД, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

Участващите продукти са: всички продукти с марка Fairy, независимо от техния вид, размер и опаковка, дистрибутирани от „Орбико България“ ЕООД.

Продуктите трябва да бъдат закупени от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални правила в периода 16 ноември 2020 г. - 31 януари 2021 г.

След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.

Всеки участник, който в периода на Кампанията закупи два продукта с марка Fairy независимо от техния вид, размер и опаковка, на минимална стойност от 5 /пет/ лева с ДДС от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални Правила има право да се регистрира на сайта fairy.pg-promo.bg , както и да регистрира в посочения сайт номера на касовата си бележка и по този начин да участва за спечелването на награда:
Уред за здравословно готвене TEFAL FZ720015 – 5 / пет/ броя

Всеки регистрирал се участник в Кампанията има възможност да участва за спечелването на награда чрез томбола.

За да участват в промоционалната кампания, участниците трябва:
1. Да се регистрират на следния интернет адрес: fairy.pg-promo.bg, като с регистрацията си създадат профил в платформата, която им дава достъп до участие в Кампанията.
- Регистрацията в сайта ще бъде осъществена успешно само след появяване на активен бутон за регистрация.
- В случай че бутонът не е активен, участникът не се е съгласил с някое от посочените полета, което не може да го допусне до регистрация.
- Регистрацията в сайта не е обвързана с участие в кампанията. Едно лице може да има регистриран профил и той да е активен, но да не участва в дадена кампания.
2. Да закупят два продукта с марка Fairy на минимална стойност от 5 /пет/ лева с ДДС от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите правила.
3. Да регистрира номера на касовата си бележка за закупените продукти;

За да спечели една от наградите участникът е необходимо:
1. Да влезе в профила си;
2. Да регистрира номера на касовата си бележка за покупка на продукти с марка Fairy, като при регистрацията трябва:
- Да посочи името на обекта, от който е закупил продуктите;
- Да качи снимка на касовата бележка;
В случай, че в касовата бележка не е посочено наименованието на закупените продукти, участникът трябва да качи обща снимка на касовата бележка и закупените продукти, за да бъде приета за валидна извършената регистрация;

След изпълнението на посочените по-горе стъпки в профила на участника се отбелязват всички регистрирани касови бележки.
За участие в кампанията ще бъдат допускани само регистрирани касови бележки, които отговарят на посочените по-горе условия за тях.
Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

Печелившите участници ще бъдат изтеглени от комисия, съставена от представители на Организатора, до 10.02.2021г. Заедно с печелившите, ще бъдат изтеглени и резерви, които ще получат съответната награда, в случай че някой от печелившите участници се откаже от нея или не бъде намерен, за да му бъде връчена, както и ако не предостави касов бон. За удостоверяване на резултатите от тегленето на томболата, ще бъде съставен протокол.

Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на fairy.pg-promo.bg .

Уведомления за спечелените награди ще бъдат изпращани и персонално по имейл или телефонен номер на всеки спечелил след изтеглянето на печелившите, на посоченият от него при регистрирането на профила си в платформата имейл или телефонен номер.
Наградите се доставят на посочения от печелившите участници при регистрацията, адрес, с куриер за сметка на Организатора, в срок от 30 /тридесет/ дни от получаване на уведомлението за спечелването на наградата само срещу предоставяне на касов бон.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара