Спечелете 8 смартфона Apple iPhone SE (2020)

Краен срок - 4 януари 2021

Участник в Играта („Участник“) може да бъде всяко дееспособно физическо, навършило 18 години, или юридическо лице (чрез своя законен представител), което отговаря на всички от посочените по-долу условия:

1. има качеството “Потребител” или “Бизнес потребител”, по смисъла на Общите условия на OLX („ОУ на OLX.bg”);

2. има валиден и активен Бизнес профил и/или Частен профил в OLX по смисъла на ОУ на OLX.bg;

3. данните му са вписани в полето „Подател“ при подготовката на пратка/и през Панела за доставки.

4. ако в рамките на Периода на Играта:

а) подготви и успешно изпрати  пратка/пратки през Панела за доставки и общата стойност на избраната от него куриерска услуга/услуги е на стойност поне 10 лева;

или

б) подготви и успешнo изпрати най-малко четири пратки през Панела за доставки.

Вероятността за спечелване на Награда не се увеличава  ако стойността на подготвената и изпратена от Участника пратка през Панела за доставки съгласно т.4.4.(а) надвишава минимално определената стойност на куриерската услуга (10 лева) или изпратените през Панела за доставки пратки надвишават минимално определените четири (4) броя пратки, съгласно т.4.4.(б).

Допълнителна информация за подготовката на пратка с БГ пощи и Speedy през Панела за доставки, Участникът може да намери тук (БГ пощи) и тук (Speedy).

Участниците в Играта, подготвили своя пратка през Панела за доставки, получават отстъпка за стойността на куриерската услуга, както следва:

а) 12% (БГ пощи);

б) 10% (Speedy).

Съгласието с настоящите Условия, ОУ на OLX.bg и Политиката за поверителност на OLX е задължително условие за участие в Играта и за получаване на Награда. Съгласието се счита за предоставено след отбелязване на отметката, предвидена в Панела за доставки. Ако потребителят не желае да предостави необходимото съгласие или в последствие оттегли вече предоставено съгласие във връзка с Играта, участието му в Играта и/или получаването на Награда ще бъдат невъзможни.

Потребителите на OLX, които отговарят на настоящите Условия, ще бъдат включени във всеки от осемте тура за определяне на седмичен победител през Периода на Играта, с възможност да спечелят смартфон Apple iPhone SE (2020). Наградите са общо 8 на брой, като всеки Участник в Играта може да спечели до един смартфон Apple iPhone SE (2020).

Победителите в Играта ще се определят в присъствието на Комисия от поне трима представители на Организатора и чрез жребии, организирани в първия работен ден (Понеделник) на всяка поредна седмица през Периода на Играта, както следва:

    Първи тур: 16.11.20 г.;
    Втори тур:23.11.20 г.;
    Трети тур: 30.11.20 г.;
    Четвърти тур: 7.12.20 г.;
    Пети тур: 17.12.20 г.;
    Шести тур: 21. 12.20 г.;
    Седми тур: 28. 12.20 г.;
    Осми тур: 4.01.20 г.

Във всеки пореден тур, Организаторът ще обявява по един печеливш Участник. Участникът победител се определя чрез изтегляне на име на случаен принцип. През целия Период на Играта ще бъдат изтеглени имената на общо 8 (осем) печеливши Участници. В случай че:

а) определен Участник е победител в един от проведените турове, името на същия няма да бъде включвано в следващите по ред турове през Периода на Играта;

б) името на Участник не е било изтеглено в някой от туровете през Периода на Играта, името на същия ще бъде включвано във всеки пореден следващ тур през Периода на Играта.

Във всеки пореден тур, освен името на печелившия Участник, ще бъдат изтегляни имената на трима, включили се в Играта Участници, които да послужат за резерви, в случай на невъзможност да се осъществи контакт с печелившия Участник.

Печелившият Участник ще бъде обявен във Facebook страницата на OLX чрез посочване на името и/или псевдонима от профила на печелившия Участник в OLX. Екипът на OLX ще се свърже с печелившия Участник на посочените от него данни за контакт в профила му в OLX, а при невъзможност да се осъществи контакт с него в рамките на 72 (седемдесет и два) часа от датата на изтеглянето  му, за печеливш Участник ще се счита Участникът, който е първа резерва. При последваща невъзможност за контакт с Участника, който е първа резерва, се преминава към всеки от оставащите Участници-резерви според реда на изтеглянето им в жребия.

Наградата ще бъде връчена на печелившия Участник не по-късно от два месеца от датата на обявяването му и осъществяването на контакт с него.

Наградата ще бъде изпратена по куриер на изрично посочен от печелившия Участник адрес за сметка на Организатора. За получаване на Наградата, печелившият Участник следва да предостави на служител на куриера валиден документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните си с данните на печелившия. В случай че печелившият Участник не може да получи Наградата си лично, същата може да бъде получена от упълномощено лице, чрез представянето на изрично пълномощно, съдържащо необходимите данни. Упълномощеното лице подписва приемо-предавателния протокол.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара