Спечелете 10 конзоли Playstation 4 Slim и 500 мешки


Краен срок - 30 ноември 2020

Можеш да спечелиш една от 500 мешки като закупиш вафла ХИПЕР, СПОКО, ТРОЯ или ПРЕСТИЖ и регистрираш кода от касова бележка.

Регистрирай касови бележки на обща стойност минимум 6 лева и участвай в теглене за една от 10 награди Playstation 4 Slim. 

В Промоцията участват всички опаковки (промоционални и непромоционални) на следните продукти, а именно:
ТРОЯ Класик 30g тунквани вафли
ТРОЯ МАКСИ Класик 49g тунквани вафли
ТРОЯ Gold 30g тунквани вафли
ТРОЯ Лешник 30g тунквани вафли
ХИПЕР Класик 55g тунквани вафли
ХИПЕР Блек 55g тунквани вафли
ХИПЕР Лешник 55g тунквани вафли
ХИПЕР Energy 55g тунквани вафли
ПРЕСТИЖ Какао 30g тунквани вафли
ПРЕСТИЖ Тахан 30g тунквани вафли
СПОКО Фъстъци 35g тунквани вафли
СПОКО МАКСИ Фъстъци 49g тунквани вафли
СПОКО Кокос 42g тунквани вафли
СПОКО Crunchy 49g тунквани вафли

През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва да закупят минимум 1 вафла „СПОКО“, „ХИПЕР“, „ТРОЯ“ или „ПРЕСТИЖ“ на „Престиж-96“ АД, участващи в Играта, и могат да спечелят една от 500 броя мешки. С регистрацията на неопределен брой касови бележки, които формират обща стойност на промоционалните артикули минимум 6 (шест) лева, могат да спечелят една от 10 броя конзоли Playstation 4 Slim. Важно условие е касовите бележки за участието в теглене на голямата награда да бъдат регистрирани на един посочен от участника мобилен телефонен номер, който да бъде използван за връзка с него.

За да участват в Играта, участниците трябва да регистрират на адрес www.prestige-promo.bg номерът на касов бон, както и да преминат през описаните там стъпки.

За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят задължително:
– Да въведе номера на касовия бон, който не участва в други игри, провеждани от организатора;
– Да въведе име и фамилия, както и валиден български мобилен номер за връзка с него;
– Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
o Ще запази и покаже касовият бон на куриера при получаването на наградата;
o След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната Игра, да потвърди, че е съгласен с тях;
o След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, няма да може да участва в Промоционалната игра.

При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в теглене за награди, описани в т. 6.1 от настоящите Правила, които ще се теглят на следния принцип. В периода от 03.12.2020 г. до 08.12.2020 г. от всички регистрирани касови бележки ще бъдат изтеглени на случаен принцип печелившите, които ще получат по една награда от описаните в т. 6.1., а именно мешка или конзола Playstation 4 Slim.

Регистрация, извършена преди 0:00 ч. на 02.11.2020 г. или след 23:59 ч. на 30.11.2020 г., е невалидна и няма да участва в Играта.

В Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да да прави множество регистрации на касови бележки с цел участие в Играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.

Всяка допълнителна регистрация на касова бележка в играта се натрупва към предишните регистрирани и съответно се увеличава шанса за спечелване на награда. Броят възможности, с които участникът участва в тегленето за награда – мешка се формира от броя на регистрираните касови бележки със стойност на промоционалните продукти над 0,25 лв. Броят възможности, с които участникът участва в тегленето за награда – Playstation 4 Slim се формира като се раздели на 6 сбора на сумите в лева (по регистрираните касови бележки), представляващи стойността на промоционалните продукти.

С участието си в Играта всеки участник може да спечели най-много 1 награда по т. 6.1.

Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.

Наградите в Играта са:
а) 500 броя мешки

б) 10 броя конзоли Playstation 4 Slim

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали са с илюстративен характер. Възможно е наградите да се различават от изобразените визии на рекламните материали.

Определянето на участниците, които печелят наградите по т. 6.1 ще бъде извършено на случаен принцип чрез теглене измежду всички участници, регистрирали надлежно номер на поне: а) една касова бележка за мешка; и б) касови бележки, които формират обща стойност на промоционалните артикули минимум 6 (шест) лева за Playstation 4 Slim.

Резултатите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на тегленето на уебсайта на Играта на www.prestige-promo.bg. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на имената и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

В срок от 5 (пет) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.

Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация на една и съща касова бележка; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността с цел регистриране на една и съща касова бележка; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Организаторът си запазва правото и възможността да потърси съдействие от национална агенция по приходите и териториалните й поделения в случай на установени злоупотреби или съмнения за такива, свързани с нереални касови бележки.

Наградите по т. 6.1 от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е надлежно упълномощено и е съгласно да я приеме от името на спечелилия, като удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера касов бон с уникален код, който е регистриран за участие в тегленето и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че касовият бон с уникален код е повреден, дефектен, или номерът от него не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара