Спечелете 250 настолни игри Kinder

Краен срок - 6 декември 2020

Участващите продукти са всички продукти с марка Kinder Chocolate („Промоционални продукт(и)“), закупени в рамките на посочения в раздел 3 по-горе Промоционален период.

Участието се осъществява в следните стъпки:

    Участникът трябва да закупи продукт(и) Kinder Chocolate и да запази касовата бележка от покупката.
    След това участникът трябва да влезе на Сайта  http://www.kinder.com/bg  и да се регистрира за участие, попълвайки форма със следните данни: телефонен номер, име, фамилия, номер и дата на касова бележка (от покупката на Промоционалния продукт(и)).
    С всяка регистрирана касова бележка от закупен продукт Kinder Chocolate участникът увеличава шанса си за спечелване на награда, а именно:
        една от  250 настолни игри Kinder. Тегленето на печелившите участници ще бъде след края на кампанията, а те ще бъдат уведомени по телефон.
    Участникът трябва да е регистрирал номера  и датата на касовата бележка(и) на закупения Промоционален продукт(и) в рамките на Промоционалния период, но не по-късно от 23:59:59 часа на 06 декември 2020 г.  
    От участника ще бъде изискано да потвърди, че е навършил 18-годишна възраст, че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и че е прочел и разбрал информацията, засягаща обработването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.
    Един и същ номер на касова бележка може да бъде регистриран само веднъж.
    Всеки участник трябва да пази регистрираната касова бележка(и), за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е спечелил такава.
    Печелившите участници ще бъдат потърсени по телефона за доуточняване на детайли по получаването на наградата. Обаждане ще бъде инициирано поне 3 пъти на ден в рамките на три дни. При невъзможност да се свържем с победителя в рамките на този период, наградата ще се присъди на негова резерва.

Наградите в Промоцията се присъждат по долуописания начин:

Настолна игра Kinder:  чрез софтуер на случаен принцип след края на кампанията двеста и петдесет от участниците, регистрирали поне един номер и дата на касова бележка(и) от покупка на Промоционален продукт по време на Промоционалния период  могат да спечелят тази награда.

Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане.  В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.

Тегленето на наградите ще се осъществи в присъствието на нотариус през периода 07 – 11.12.2020 г.

Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда и за номера и датата на регистрираната касовата бележка, който е изтеглен като печеливш. При невъзможност да се установи връзка с победителя, обаждането ще се повтори. Максималният брой опити за откриване са 9 – по 3 на ден, в рамките на 3 последователни дни.
Печелившият трябва да изпрати имейл с информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България, трите си имена, ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице).

За да бъде валидиран, печелившият участник трябва да изпрати по имейл и снимка или сканирано копие на печелившата касовата бележка,  която е регистрирал за Промоцията. На касовата бележка трябва да се виждат ясно номерът ѝ, датата и името на закупените Промоционални продукти. При наличие на съмнения относно автентичността на снимката/сканираното копие на касовата бележка може да бъде изискано предоставяне на касовата бележка в оригинал.

Освен печелившите ще бъдат изтеглени и петдесет резерви, в случай че спечелил участник не може да докаже участието си с предоставяне на регистрираната печеливша касова бележка, отговаряща на условията на Промоцията; Организаторът не може да се свърже с печелившия в продължение на 3 дни; спечелил участник не е предоставил изискуемите данни или не отговаря на другите условия на Промоцията; или спечелилият откаже наградата.

Възможно е да не бъдат раздадени всички награди, в случай че няма достатъчно регистрирани участници в кампанията или изтеглените печеливши или резервите не отговарят на изискванията за валидиране или на другите условия на Промоцията.

Наградите в промоцията са от 1 (един) вид, както следва:

    Настолна игра Kinder. Ще бъдат предоставени общо 250 броя награди за целия Промоционален период.

Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя наградите са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива. Снимките на наградите, изобразени върху промоционалните материали, са с илюстративна цел.
За информация за Промоцията може да се свържете с нас на имейл info.bulgaria@ferrero.com, който е имейлът на Промоцията, или да посетите Сайта.

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до печелившите участници чрез куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

След изтегляне на спечелилите, те ще бъдат уведомявани по телефон за това. Спечелилите ще трябва да изпратят по имейл снимка или сканирано копие на регистрираната печеливша касова бележка.

Спечелилият участник ще трябва да изпрати на Организатора и трите си имена, ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице), точен адрес на територията на Република България за получаване на наградата, както и да уточни в съгласие с него подробностите по получаването и организацията. Доставките ще бъдат осъществени в рамките на 2-10 седмици, считано от датата, на която печелившият участник е изпратил пълен адрес за доставка и другите необходими данни и след като са съгласувани всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат реализирани в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа. Спечелилият участник удостоверява получаването на наградата с подписа си. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не са задължени да доставят награда в случай на неизпратен адрес или други необходими данни в рамките на 10 календарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата; при подаден непълен или грешен адрес или други непълни или грешни данни; ако адресът е извън територията на Република България; или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.

Наградите не могат да бъдат заменяни или спечелилите да изискват размяната им за паричната им равностойност, нито да променят характеристиките и параметрите им. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара